Podstawy prawne

24 Feb 2021, 12:24

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych powstała na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych i jest agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych podległą Prezesowi Rady Ministrów.

Realizuje zadania związane, w szczególności, z gospodarowaniem rezerwami strategicznymi, tworzeniem i utrzymywaniem zapasów agencyjnych ropy naftowej i produktów naftowych oraz nadzorowaniem zapasów obowiązkowych ropy naftowej i paliw w zakresie określonym w:

  • ustawie z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 255)
  • ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 411)

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych jest następca prawnym Agencji Rezerw Materiałowych.

Oznacza to, że staje się odpowiednio stroną lub uczestnikiem:

  • umów i porozumień zawartych przez Agencję Rezerw Materiałowych z przedsiębiorcami oraz innymi podmiotami, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy,
  • postępowań administracyjnych, postępowań sądowych oraz postępowań egzekucyjnych, których stroną była Agencja Rezerw Materiałowych;
  • na Rządową Agencję Rezerw Strategicznych przechodzą prawa i obowiązki wynikające z decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych.
Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Olga Czarkowska (23.02.2021)
Pierwsza publikacja: Weneta Lenius (13.08.2015)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (24.02.2021)
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych