[Archiwum] Oferta pracy nr ARM 18/Z/BL/02/21

19 Feb 2021, 09:31

Dołącz do Składnicy ARM w Szcepietowie jako:

Wartownik-Konwojent WSO
Liczba stanowisk
1
Wymiar etatu
1
Ważne do
4 marca 2021 r.
Miejsce pracy
Składnica ARM
w Szepietowie

Czym będziesz się zajmować

  1. Ochrona mienia Składnicy w granicach chronionych obszarów i obiektów.
  2. Przestrzeganie zasad użycia broni i środków przymusu bezpośredniego oraz innego wyposażenia.
  3. Wykonywanie zadań wynikających z Planu Ochrony, tabeli służby i innej dokumentacji ochronnej.
  4. Meldowanie przełożonym o zdarzeniach zaistniałych podczas pełnienia służby.
  5. W razie potrzeby współdziałanie z pracownikami ochrony Grupy Interwencyjnej, Pogotowia Ratunkowego oraz funkcjonariuszami Policji i Straży Pożarnej.
  6. Wykonywanie poleceń służbowych zleconych przez przełożonych.
  7. Wykonywanie innych zadań związanych z działalnością Składnicy zlecanych przez przełożonego.

Sprawdź, czy spełniasz niezbędne wymagania

  1. Minimum roczny staż pracy.
  2. Znajomość ustawy o ochronie osób i mienia oraz znajomość aktów wykonawczych do tej ustawy.
  3. Posiadanie zaświadczenia o dokonaniu wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej przez właściwego Komendanta Wojewódzkiego Policji.
  4. Posiadanie ważnego orzeczenia lekarskiego o zdolności fizycznej i psychicznej do wykonywania zawodu pracownika ochrony fizycznej.
  5. Posiadanie legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni (wpis B).
  6. Wymagane umiejętności:
   1. zdolność do podejmowania samodzielnych decyzji,
   2. umiejętność pracy w zespole,
   3. komunikatywność,
   4. dokładność, rzetelność,
   5. punktualność.

Twoje dodatkowe atuty, czyli wymagania pożądane

  1. Wykształcenie średnie.
  2. Udokumentowana praca w jednostkach organizacyjnych zajmujących się ochroną fizyczną obiektów.
  3. Wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego.
  4. Znajomość obsługi komputera w zakresie oprogramowania biurowego.

Sprawdź co oferujemy

 1. Możliwość rozwoju i współpracy z ekspertami.
 2. Premie kwartalne do 10%.
 3. Zniżki na wypoczynek w ośrodkach wypoczynkowych.
 4. Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych.
 5. Dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz dzieci pracowników.
 6. Pomoc świąteczną.
 7. Zapomogi.
 8. Niskooprocentowane pożyczki.

Chcę aplikować. Jakie dokumenty mam złożyć?

  1. Życiorys (CV).
  2. Własnoręcznie podpisane oświadczenie (rozmiar: 31 kB) kandydata o wyrażeniu / niewyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Gdzie złożyć dokumenty?

Dokumenty należy składać w terminie do: 4 marca 2021 r. (decyduje data wpływu oferty do Agencji) koniecznie z dopiskiem na CV oraz kopercie / w temacie wiadomości e-mail: „Ogłoszenie nr ARM 18/Z/BL/02/21”.

Agencja Rezerw Materiałowych
ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa

 • osobiście w siedzibie Centrali ARM w godzinach 7.30-15.30 Recepcja ARM, XI piętro.

Kto przetwarza moje dane osobowe i na jakich zasadach?

  1. Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie w Agencji Rezerw Materiałowych jest Agencja Rezerw Materiałowych (adres siedziby: 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45), jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Agencji Rezerw Materiałowych.
  2. Dane osobowe w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy, tj. obejmujące: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, przetwarzane są w celu zawarcia umowy o pracę (art. 6 ust. 1 lit. b RODO*), natomiast inne dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  3. Do przetwarzania przez pracodawcę danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tzw. szczególne kategorie danych osobowych), niezbędna jest zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym momencie.
  4. Dane osobowe przetwarzane są nie dłużej, niż do zakończeniu naboru, a w przypadku zatrudnienia osoby, której dane osobowe dotyczą – przez okres ustalony powszechnymi przepisami prawa pracy.
  5. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje:
   prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
   prawo do sprostowania danych osobowych,
   prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO,
   prawo do usunięcia danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody,
  6. prawo wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
  7. W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
  9. Podanie w dokumentach rekrutacyjnych danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne do ubiegania się o zatrudnienie w Agencji Rezerw Materiałowych. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
  10. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w ARM: e-mail:  iod@arm.gov.pl, 22 360 92 37.
   * Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.)
Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Aleksandra Kieszek (19.02.2021)
Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska (19.02.2021)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (19.02.2021)
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
Język migowy Certyfikaty Certyfikaty Logo BIP