Ogólny schemat procedur w zakresie kontroli zapasów interwencyjnych ropy naftowej i produktów naftowych

23 Feb 2021, 14:48

Kogo kontrola dotyczy

Zgodnie z art. 29 ust 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym dalej (ustawa o zapasach), Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych przeprowadza kontrolę u:

 1. producentów, handlowców i przedsiębiorców świadczących usługi magazynowania lub przesyłu;
 2. przedsiębiorców, którym zlecono:
  1. tworzenie i utrzymywanie zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw,
  2. magazynowanie zapasów agencyjnych,
  3. wykonywanie zadań w zakresie tworzenia i utrzymywania zapasów agencyjnych.

Etapy kontroli

 1. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli

W przypadku kontroli zapasów interwencyjnych, Prezes RARS zawiadamia podmiot o zamiarze wszczęcia kontroli – art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców – dalej (ustawa Prawo przedsiębiorców).

Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli zawiera (art. 48 ust 3 ustawy Prawo przedsiębiorców):

  1. oznaczenie organu;
  2. datę i miejsce wystawienia;
  3. oznaczenie przedsiębiorcy;
  4. wskazanie zakresu przedmiotowego kontroli;
  5. imię, nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do zawiadomienia z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji.

Zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli nie dokonuje się m. in. w przypadku gdy przedsiębiorca nie ma adresu zamieszkania lub adresu siedziby lub doręczanie pism na podane adresy było bezskuteczne lub utrudnione (art. 48 ust. 11 pkt 9 ustawy Prawo przedsiębiorców).

 1. Rozpoczęcie kontroli

Czynności kontrolne wykonują pracownicy RARS po okazaniu legitymacji służbowej oraz po doręczeniu podmiotowi albo osobie przez niego upoważnionej, upoważnienia do przeprowadzenia kontroli działalności podmiotu (art. 29 ust 2 ustawy o zapasach).

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli działalności podmiotu zawiera (art. 29 ust 3 ustawy o zapasach):

  1. imię, nazwisko, stanowisko służbowe oraz numer legitymacji służbowej pracownika organu kontroli uprawnionego do przeprowadzenia kontroli;
  2. oznaczenie kontrolowanego;
  3. określenie zakresu kontroli;
  4. wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia kontroli;
  5. wskazanie podstawy prawnej kontroli;
  6. oznaczenie organu kontroli;
  7. określenie daty i miejsca wystawienia upoważnienia;
  8. podpis osoby wystawiającej upoważnienie, z podaniem zajmowanego stanowiska służbowego;
  9. pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego.

Kontrolowany jest obowiązany do pisemnego wskazania osoby upoważnionej do reprezentowania go w trakcie kontroli, w szczególności w czasie swojej nieobecności (art. 50 ust 3 ustawy Prawo przedsiębiorców).

Przedsiębiorca jest obowiązany prowadzić i przechowywać w swojej siedzibie książkę kontroli oraz upoważnienia i protokoły kontroli. (art. 57 ust 1 ustawy Prawo przedsiębiorców).

Książka kontroli zawiera wpisy dokonywane przez organ kontroli (art. 57 ust 2 ustawy Prawo przedsiębiorców).

W przypadku wszczęcia kontroli przedsiębiorca jest obowiązany niezwłocznie okazać kontrolującemu książkę kontroli, prowadzoną w postaci (art. 57 ust. 3 ustawy Prawo przedsiębiorców):

  1. papierowej – w tym również w formie zbioru dokumentów, lub
  2. elektronicznej.
 1. Zakres kontroli

Pracownicy RARS w trakcie kontroli dokonują sprawdzenia (art. 29 ust 4 ustawy o zapasach), tj.:

  1. prawidłowości ustalenia wielkości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw na dany rok kalendarzowy;

1a) prawidłowości obliczenia wysokości opłaty zapasowej, o której mowa w art. 21b;

  1. zgodności stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym zapasów interwencyjnych;

2a) spełnienia wymagań, określonych w art. 3 ust. 10-14;

  1. jakości paliw stanowiących zapasy interwencyjne;
  2. wykonywania postanowień umowy o magazynowanie oraz umów, o których mowa w art. 11 ust. 1 i w art. 21d ust. 1 i 2;
  3. zgodności stanu zapasów handlowych z danymi, dotyczącymi tych zapasów przedłożonymi w trybie art. 22, w dniu przekazania tego sprawozdania;

oraz kontrolują spełnienie obowiązku (art. 23r ust 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne), tj.:

  1. posiadania koncesji, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-4, w zakresie, w jakim dotyczą paliw ciekłych;
  2. wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 32a;
  3. zgłoszenia do Prezesa URE infrastruktury paliw ciekłych, o którym mowa w art. 43e.
 1. Prowadzenie czynności kontrolnych

Pracownicy RARS przeprowadzają czynności kontrolne w podmiocie w granicach praw i obowiązków kontrolowanego i kontrolującego zgodnie z art. 29 ust 5 i 6 ustawy o zapasach oraz art. 50-58 ustawy Prawo przedsiębiorców.

Czas trwania wszystkich kontroli organu kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym nie może przekraczać w odniesieniu do (art. 55 ust 1 ustawy Prawo przedsiębiorców):

  1. mikro przedsiębiorców – 12 dni roboczych;
  2. małych przedsiębiorców – 18 dni roboczych;
  3. do średnich przedsiębiorców – 24 dni roboczych;
  4. pozostałych przedsiębiorców – 48 dni roboczych.
 1. Sprzeciw lub zażalenie

Podmiot może wnieść sprzeciw wobec podjęcia i wykonywania przez Prezesa RARS czynności z naruszeniem przepisów art. 48, art. 49, art. 50 ust. 1 i 5, art. 51 ust. 1, art. 54 ust. 1, art. 55 ust. 1 i 2 oraz art. 58 ustawy Prawo przedsiębiorców. Tryb wniesienia sprzeciwu, zażalenia oraz skargi określony jest w art. 59 ustawy Prawo przedsiębiorców.

 1. Protokół kontroli

Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół kontroli (art. 29 ust 7 – 8 ustawy o zapasach).

 1. Zastrzeżenia do protokołu

Podmiot ma prawo do złożenia zastrzeżeń do treści protokołu w terminie nie krótszym niż 7 dni od jego doręczenia (art. 29 ust 7 ustawy o zapasach).

 1. Zalecenia pokontrolne

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych, Prezes RARS może wezwać podmiot do usunięcia uchybień określonych w protokole z kontroli, wskazując termin do usunięcia tych uchybień (art. 29 ust 9 ustawy o zapasach).

 1. Kary pieniężne

Za utrudnianie lub uniemożliwianie przeprowadzenia kontroli Prezes RARS wymierza karę pieniężną (art. 63 ust 1 pkt 18a w związku z ust 13a tego artykułu ustawy o zapasach).

Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Marcin Saganek (21.05.2018)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (03.02.2017)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (23.02.2021)
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych