[Archiwum] Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości

19 Mar 2018, 13:38

Agencja Rezerw Materiałowych
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 45

ogłasza Pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej jej własność 

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej o numerze 47/5 o powierzchni 5044 m² wraz z naniesieniem w postaci torowiska kolejowego o długości 388,39 m (oznaczenie wg rejestru gruntów – Tk) położonej w Szepietowie przy ulicy Przemysłowej.

Dla nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta LM1W/00029064/4, w której nie ujawniono żadnych obciążeń oraz zobowiązań dla nieruchomości.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 134 741,00 zł + podatek VAT.

Cena nieruchomości uzyskana w przetargu płatna będzie jednorazowo przed zawarciem umowy sprzedaży, która będzie sporządzona w formie aktu notarialnego.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie do dnia 10.05.2018 r. do godziny 14:00 oferty na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do warunków przetargu.

Oferta powinna zostać złożona w dwóch kopertach:

  1. koperta zewnętrzna powinna zawierać nazwę i adres nadawcy oraz adres i adres adresata;
  2. koperta wewnętrzna powinna zawierać określenie nadawcy, jego adres oraz opis o treści: „Oferta na zakup nieruchomości, nie otwierać przed dniem 11.05.2018 r. do godz.11:00”

Oferta powinna być sporządzona w sposób czytelny w formie pisemnej oraz w języku polskim.

Wysokość wadium wynosi: 15 000,00 zł.

Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Agencji Rezerw Materiałowych prowadzony przez BGK Oddział w Warszawie 96 1130 1017 0000 3159 1590 0002 w terminie do dnia 07.05.2018 r. do godziny 14:00. Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz wskazywać, że dotyczy przetargu na nieruchomość.

Cześć jawna przetargu odbędzie się w dniu:

11.05.2018 r. o godz. 11:00
w Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Szepietowie
18-210 Szepietowo
ul. Przemysłowa 2

Wadium przepada, jeżeli oferent, który wygrał przetarg nie przystąpi z przyczyn leżących po jego stronie do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu

Informacji o przetargu i jego warunkach oraz o możliwości obejrzenia nieruchomości udziela Józef Zaremba Kierownik Składnicy ARM w Szepietowie 86 476 02 92.

Agencja Rezerw Materiałowych zastrzega sobie prawo odwołania lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania przetargowego. Zwrot wpłaconego wadium wyczerpuje wszelkie roszczenia Oferentów.

Do pobrania:

Warunki Przetargu Pisemnego Nieograniczonego (rozmiar: 98.5 kB)

Załącznik nr 1 - oferta przetargowa (rozmiar: 47 kB)

Załącznik nr 2 -oświadczenie (rozmiar: 29.5 kB) Z

Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Leszek Polakowski (19.03.2018)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (19.03.2018)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (19.03.2018)
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych