[Archiwum] Sprzedaż agregatu prądotwórczego w Składnicy w Starym Sączu

13 Sep 2018, 10:14

Agencja Rezerw Materiałowych
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 45

ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż agregatu prądotwórczego GSA 32 TDM:

Agregat prądotwórczy GSA 32TDM

 • rok produkcji: 2002
 • nr fabryczny: 30024497
 • producent: Włochy Creazzo Vicenza Italia
 • silnik: Diesla Deutz F3L912,
 • moc znamionowa: 32 kVA
 • nr fabryczny silnika: 8657101
 • waga: 203 kg
 • alternator: ECO 32 28/4
 • sprawny technicznie
 • stopień zużycia proporcjonalny do zakresu eksploatacji

Cena wywoławcza: 6 600,00 zł netto, 8 118,00 zł brutto

Uwaga: Agencja nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny agregatu.

 1. Zainteresowanych kupnem informujemy, że ww. agregat można oglądać od 17.09.2018 r. do 28.09.2018 r. w godz. 8.00-14.00 na terenie Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Starym Sączu, ul. Węgierska 12, woj. małopolskie.
 2. Osobą uprawnioną do porozumiewania się w sprawie sprzedaży są:
  Robert Brach – Kierownik Składnicy
  tel. 18 449 26 70
  Irena Bojdo-Tomasiak – Kierownik Zespołu Technicznego
  tel. 18 449 26 69
 3. Sprzedaż agregatu, o którym mowa w ogłoszeniu odbędzie się w trybie przetargu pisemnego - zbierania ofert.
 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty w terminie i formie określonej w niniejszym ogłoszeniu, z oferowaną ceną zakupu nie mniejszą niż cena wywoławcza.
 5. Oferta przetargowa powinna być sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 6. W ofercie należy podać: nazwę firmy oferenta, adres, NIP, REGON, imię nazwisko, adres, dane kontaktowe oraz proponowaną cenę zakupu brutto.
 7. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta na kupno agregatu prądotwórczego” w sekretariacie Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Starym Sączu, ul. Węgierska 12, 33-340 Stary Sącz w terminie do dnia 28.09.2018 r. do godz. 12.00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
 8. W przypadku kiedy uczestnicy postępowania zaoferowali tę samą cenę, decyduje data i czas złożenia oferty tj. zostanie wybrana oferta wcześniej złożona.
 9. Otwarcia ofert dokona Komisja w dniu 28.09.2018 r. o godz. 12.30. Dopuszcza się obecność oferentów przy otwarciu ofert.
 10. O wyborze najkorzystniejszej oferty sprzedający powiadomi oferenta w terminie do 7 dni od dnia otwarcia ofert.
 11. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę zakupu najpóźniej w ciągu 3 dni po wystawieniu faktury, oraz odebrać agregat własnym staraniem i na własny koszt.
 12. Oferty złożone (przesłane) nie podlegają zwrotowi, a będą stanowiły przechowywaną przez sprzedającego dokumentację przeprowadzonej procedury.
 13. Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny unieważnienia.

Do pobrania

Załącznik nr 1 - oferta (rozmiar: 34 kB)

Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Leszek Polakowski (13.09.2018)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (13.09.2018)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (13.09.2018)
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych