[Archiwum] Sprzedaż zespołu prądotwórczego stacjonarnego Wola typ 25ZPP-16H6

01 Apr 2019, 07:32

Agencja Rezerw Materiałowych
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 45

ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż agregatu prądotwórczego stacjonarnego:

Agregat prądotwórczy stacjonarny (zespół prądotwórczy) 25ZPP-16H6

 • rok produkcji: 1972
 • nr fabryczny: 1168
 • producent: Wola – ZMIN w Warszawie
 • silnik: wysokoprężny, rzędowy, 6-cylindrowy
 • moc znamionowa: 100 kVA
 • moc prądnicy: 125 kVA
 • wskazanie licznika czasu pracy: 320,3 h
 • nr fabryczny silnika: 1314/1972
 • waga: 4050 kg
 • sprawny technicznie
 • stopień zużycia proporcjonalny do zakresu eksploatacji

Cena wywoławcza: 7 259,00 zł netto, 8 928,00 zł brutto

Uwaga: Agencja nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny agregatu.

 1. Zainteresowanych kupnem informujemy, że ww. agregat można oglądać od 02.04.2019 r. do 16.04.2019 r. w godz. 8.00-14.00 na terenie Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Szepietowie, ul. Przemysłowa 2, woj. podlaskie.
 2. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się w sprawie sprzedaży są:
  Józef Zaremba – Kierownik Składnicy
  tel. 86 476 02 92, 604 092 835
  Iwona Jankowska – Kierownik magazynu
  tel. 86 476 02 92
 3. Sprzedaż agregatu, o którym mowa w ogłoszeniu odbędzie się w trybie przetargu pisemnego - zbierania ofert.
 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty w terminie i formie określonej w niniejszym ogłoszeniu, z oferowaną ceną zakupu nie mniejszą niż cena wywoławcza.
 5. Oferta przetargowa powinna być sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 6. W ofercie należy podać: nazwę firmy oferenta, adres, NIP, REGON, dane kontaktowe oraz proponowaną cenę zakupu brutto, a w przypadku osoby fizycznej imię i nazwisko, adres. NIP.
 7. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta na kupno zespołu prądotwórczego” w sekretariacie Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Szepietowie, ul. Przemysłowa 2, 18-210 Szepietowo w terminie do dnia 17.04.2019 r. do godz. 12.00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
 8. W przypadku kiedy uczestnicy postępowania zaoferowali tę samą cenę, decyduje data i czas złożenia oferty tj. zostanie wybrana oferta wcześniej złożona.
 9. Otwarcia ofert dokona Komisja w dniu 17.04.2019 r. o godz. 12.30. Dopuszcza się obecność oferentów przy otwarciu ofert.
 10. O wyborze najkorzystniejszej oferty sprzedający powiadomi oferenta w terminie do 7 dni od dnia otwarcia ofert.
 11. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę zakupu najpóźniej w ciągu 3 dni po wystawieniu faktury, oraz odebrać agregat własnym staraniem i na własny koszt.
 12. Oferty złożone (przesłane) nie podlegają zwrotowi, a będą stanowiły przechowywaną przez sprzedającego dokumentację przeprowadzonej procedury.
 13. Postępowanie prowadzi się z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Informujemy, że zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922):
  • administratorem uzyskanych danych osobowych jest Agencja Rezerw Materiałowych z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 45,
  • dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania oraz (w przypadku wyboru oferty) nie będą udostępnione innym odbiorcom, chyba że wynika to z przepisów prawa, a po zakończeniu postępowania przetwarzane będą do celów archiwalnych na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1506),
  • osoby uczestniczące w czynnościach mających na celu złożenie oferty oraz w przypadku wyboru oferty, posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
  • podanie Agencji danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przeprowadzenia postępowania.
 14. Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny unieważnienia.

Do pobrania

Załącznik nr 1 - oferta (rozmiar: 35.5 kB)

Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Leszek Polakowski (18.03.2019)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (01.04.2019)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (01.04.2019)
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych