[Archiwum] Sprzedaż 3 wózków widłowych

29 Apr 2019, 07:30

Agencja Rezerw Materiałowych
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 45

ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż 3 wózków widłowych:

 1. Podnośnik widłowy GPW-2510E
  • rok produkcji: 1996
  • nr fabryczny: 131455
  • producent: ZREMB GLIWICE
  • silnik: wysokoprężny, zasilanie LPG, 3 cylindrowy
  • moc znamionowa: 38 kW
  • wskazanie licznika czasu pracy: 2194 h
  • nr fabryczny silnika: P211914A
  • waga: 3880 kg
  • zużyty układ tłokowo korbowy i uszczelnienie jednostki napędowej
  • stopień zużycia proporcjonalny do zakresu eksploatacji
  • Cena wywoławcza: 2 243,90 zł netto, 2 760,00 zł brutto
 2. Wózek podnośnikowy / jezdny RAK 2,5
  • rok produkcji: 2001
  • nr fabryczny: 4650
  • producent: F.U.T Suchedniów
  • silnik: zasilanie LPG, 4 cylindrowy
  • moc znamionowa: 38 kW
  • wskazanie licznika czasu pracy: 214 h (licznik po wymianie)
  • nr fabryczny silnika: 023 676
  • waga: 3700 kg
  • zużycie jednostki napędowej oraz problemy z rozruchem
  • stopień zużycia proporcjonalny do zakresu eksploatacji
  • Cena wywoławcza: 2 569,10 zł netto, 3 160,00 zł brutto
 3. Wózek podnośnikowy / jezdny RAK 2,5
  • rok produkcji: 2002
  • nr fabryczny: 4686
  • producent: F.U.T Suchedniów
  • silnik: zasilanie LPG, 4 cylindrowy
  • moc znamionowa: 38 kW
  • wskazanie licznika czasu pracy: 2194 h
  • nr fabryczny silnika: 630 261
  • waga: 3700 kg
  • zużycie jednostki napędowej , zużyty układ korbowo tłokowy
  • stopień zużycia proporcjonalny do zakresu eksploatacji
  • Cena wywoławcza: 2 813,00 zł netto, 3 460,00 zł brutto

Uwaga: Agencja nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny sprzedawanych wózków.

 1. Zainteresowanych kupnem informujemy, że ww. wózki można oglądać od 29.04.2019 r. do 10.05.2019 r. w godz. 8.00-14.00 na terenie Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Leśmierzu, Leśmierz 6, 95-035 Ozorków, woj. łódzkie.
 2. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się w sprawie sprzedaży są:
  Ryszard Król – Kierownik Składnicy
  tel. 42 718 05 10, wew. 22
  Marek Miłosz – Kierownik Zespołu Technicznego
  tel. 42 718 05 10, wew. 31
 3. Sprzedaż wózków, o których mowa w ogłoszeniu odbędzie się w trybie przetargu pisemnego - zbierania ofert.
 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty w terminie i formie określonej w niniejszym ogłoszeniu, z oferowaną ceną zakupu nie mniejszą niż cena wywoławcza.
 5. Oferta przetargowa powinna być sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 6. W ofercie należy podać: nazwę firmy oferenta, adres, NIP, REGON, dane kontaktowe oraz proponowaną cenę zakupu brutto, a w przypadku osoby fizycznej imię i nazwisko, adres, NIP.
 7. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta na kupno wózka widłowego” w sekretariacie Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Leśmierzu, Leśmierz 6, 95-035 Ozorków, w terminie do dnia 10.05.2019 r. do godz. 12.00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
 8. W przypadku kiedy uczestnicy postępowania zaoferowali tę samą cenę, decyduje data i czas złożenia oferty tj. zostanie wybrana oferta wcześniej złożona.
 9. Otwarcia ofert dokona Komisja w dniu 10.05.2019 r. o godz. 12.30. Dopuszcza się obecność oferentów przy otwarciu ofert.
 10. O wyborze najkorzystniejszej oferty sprzedający powiadomi oferenta w terminie do 7 dni od dnia otwarcia ofert.
 11. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę zakupu najpóźniej w ciągu 3 dni po wystawieniu faktury, oraz odebrać przedmiot zakupu własnym staraniem i na własny koszt.
 12. Oferty złożone (przesłane) nie podlegają zwrotowi, a będą stanowiły przechowywaną przez sprzedającego dokumentację przeprowadzonej procedury.
 13. Postępowanie prowadzi się z zachowaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016), tzw. RODO informując, że:
  • administratorem uzyskanych danych osobowych jest Agencja Rezerw Materiałowych z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 45;
  • administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@arm.gov.pl lub tel. 22 36 09 237;
  • dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem przetargowym;
  • dane osobowe będą przetwarzane przez okres zbierania ofert oraz po jego zakończeniu zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji;
  • przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres, NIP, REGON oraz inne dane osobowe podane przez osobę składającą ofertę i inną korespondencję wpływającą do Agencji w celu udziału w przetargu;
  • dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec ARM;
  • osoby uczestniczące w czynnościach mających na celu złożenie oferty oraz w przypadku wyboru oferty posiadają prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  • osoby uczestniczące w czynnościach mających na celu złożenie oferty oraz w przypadku wyboru oferty posiadają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO;
  • w odniesieniu do przetwarzanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (w tym profilowanie), stosowanie do art. 22 RODO.
 14. Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny unieważnienia.

załącznik nr 1 - oferta (rozmiar: 35 kB)

Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Bogdan Ciesielski (24.04.2019)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (29.04.2019)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (29.04.2019)
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych