[Archiwum] Sprzedaż agregatu prądotwórczego stacjonarnego Wola typ 25ZPP-16H6

05 Aug 2019, 07:30

Agencja Rezerw Materiałowych
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 45

ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż agregatu prądotwórczego stacjonarnego Agregat prądotwórczy stacjonarny (zespół prądotwórczy) 25ZPP-16H6:

 • rok produkcji: 1972
 • nr fabryczny: 1168
 • producent: Wola – ZMIN w Warszawie
 • silnik: wysokoprężny, rzędowy, 6-cylindrowy,
 • moc znamionowa: 100 kVA
 • moc prądnicy: 125 kVA
 • wskazanie licznika czasu pracy: 320,3 h
 • nr fabryczny silnika: 1314/1972
 • waga: 4050 kg
 • sprawny technicznie
 • stopień zużycia proporcjonalny do zakresu eksploatacji

Cena wywoławcza: 5 575,00 zł netto, 6 857,25 zł brutto

Uwaga: Agencja nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny agregatu.

 1. Zainteresowanych kupnem informujemy, że ww. agregat można oglądać od 05.08.2019 r. do 16.08.2019 r. w godz. 8.00-14.00 na terenie Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Szepietowie, ul. Przemysłowa 2, woj. podlaskie.
 2. Osoby uprawnione do porozumiewania się w sprawie sprzedaży: Józef Zaremba – Kierownik Składnicy – tel. 86 476 02 92, 604 092 835
  Iwona Jankowska – Kierownik magazynu – tel. 86 476 02 92
 1. Sprzedaż agregatu, o którym mowa w ogłoszeniu odbędzie się w trybie przetargu pisemnego - zbierania ofert.
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty w terminie i formie określonej w niniejszym ogłoszeniu, z oferowaną ceną zakupu nie mniejszą niż cena wywoławcza.
 3. Oferta przetargowa powinna być sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 4. W ofercie należy podać: nazwę firmy oferenta, adres, NIP, REGON, dane kontaktowe oraz proponowaną cenę zakupu brutto, a w przypadku osoby fizycznej imię i nazwisko, adres, nr telefonu.
 5. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta na kupno zespołu prądotwórczego” w sekretariacie Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Szepietowie, ul. Przemysłowa 2, 18 -210 Szepietowo, w terminie do dnia 19.08.2019 r. do godz. 12.00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
 6. W przypadku kiedy uczestnicy postępowania zaoferowali tę samą cenę, decyduje data i czas złożenia oferty tj. zostanie wybrana oferta wcześniej złożona.
 7. Otwarcia ofert dokona Komisja w dniu 19.08.2019 r. o godz. 12.30. Dopuszcza się obecność oferentów przy otwarciu ofert.
 8. O wyborze najkorzystniejszej oferty sprzedający powiadomi oferenta w terminie do 7 dni od dnia otwarcia ofert.
 9. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę zakupu w ciągu 7 dni od daty otrzymania informacji o wyborze jego oferty oraz odebrać przedmiot zakupu własnym staraniem i na własny koszt.
 10. W przypadku nie dokonania przez oferenta wpłaty w wymaganym terminie jego oferta zostaje unieważniona.
 11. Oferty złożone (przesłane) nie podlegają zwrotowi, a będą stanowiły przechowywaną przez sprzedającego dokumentację przeprowadzonej procedury.
 12. Postępowanie prowadzi się z zachowaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016), tzw. RODO informując, że:
  • administratorem uzyskanych danych osobowych jest Agencja Rezerw Materiałowych z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 45;
  • administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@arm.gov.pl lub tel. 22 36 09 237;
  • dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem przetargowym;
  • dane osobowe będą przetwarzane przez okres zbierania ofert oraz po jego zakończeniu zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji;
  • przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres, NIP, REGON oraz inne dane osobowe podane przez osobę składającą ofertę i inną korespondencję wpływającą do Agencji w celu udziału w przetargu;
  • dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec ARM;
  • osoby uczestniczące w czynnościach mających na celu złożenie oferty oraz w przypadku wyboru oferty posiadają prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  • osoby uczestniczące w czynnościach mających na celu złożenie oferty oraz w przypadku wyboru oferty posiadają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO;
  • w odniesieniu do przetwarzanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (w tym profilowanie), stosowanie do art. 22 RODO.
 13. Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny unieważnienia.

Załącznik nr 1 - oferta (rozmiar: 35.5 kB)

Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Leszek Polakowski (25.07.2019)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (05.08.2019)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (05.08.2019)
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych