[Archiwum] Sprzedaż samochodu osobowego marki Skoda Superb 2.8

20 Aug 2019, 07:30

Agencja Rezerw Materiałowych
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 45

ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż samochodu osobowego Samochód marki Skoda:

 • Model: Superb 2.8 MR`07
 • Wersja: Ambiente Tipt.
 • Rodzaj nadwozia: sedan 4 drzwiowy
 • Rok produkcji: 2007
 • Kolor: szary z efektem metalicznym
 • Przebieg: 175 107 km
 • Badanie techniczne ważne do 01.03.2020 r.
 • Dopuszczalna masa całkowita: 2136 kg
 • Oznaczenie silnika: AMX
 • Rodzaj silnika: z zapłonem iskrowym (wtrysk)
 • Pojemność/Moc silnika: 2771 ccm/142 kW (193KM)
 • Rodzaj skrzyni biegów: automatyczna
 • Rodzaj napędu: przedni (4x2)
 • Klimatyzacja
 • Radio: Pionier
 • Komplet kół letnich na felgach aluminiowych

Cena wywoławcza: 17 500,00 zł brutto

Uwaga: Agencja nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny samochodu.

 1. Zainteresowanych kupnem informujemy, że ww. samochód można oglądać od 20.08.2019 r. do 29.08.2019 r. w godz. 9.00-14.00 na terenie Działu Obsługi Szkoleniowo-Konferencyjnego Agencji Rezerw Materiałowych w Konstancinie Jeziorna, ul. Sienkiewicza 11/13, woj. mazowiecki.
 2. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się w sprawie sprzedaży są:
  Frączek-Kozłowska Katarzyna – Kierownik Działu Obsługi Szkoleniowo-Konferencyjnej tel.:
  22 461 66 02, 608 086 803
  Robert Kaczorowski – Kierownik Działu Logistyki tel.: 22 36 09 140
 3. Sprzedaż samochodu, o którym mowa w ogłoszeniu odbędzie się w trybie przetargu pisemnego – zbierania ofert.
 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty w terminie i formie określonej w niniejszym ogłoszeniu, z oferowaną ceną zakupu nie mniejszą niż cena wywoławcza.
 5. Oferta przetargowa powinna być sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 6. W ofercie należy podać: nazwę firmy oferenta, adres, NIP, REGON oraz proponowaną cenę zakupu brutto, a w przypadku osób fizycznych imię i nazwisko, adres, e-mail i numer telefonu.
 7. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta na kupno samochodu Skoda Superb” w kancelarii ogólnej Agencji Rezerw Materiałowych (piętro XI), ul. Grzybowska 45, 00-844 w terminie do dnia 30.08.2019 r. do godz. 10.00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
 8. W przypadku kiedy uczestnicy postępowania zaoferowali tę samą cenę, decyduje data i czas złożenia oferty tj. zostanie wybrana oferta wcześniej złożona.
 9. Otwarcia ofert dokona Komisja w dniu 30.08.2019 r. o godz. 10.30. Dopuszcza się obecność oferentów przy otwarciu ofert.
 10. O wyborze najkorzystniejszej oferty Agencja powiadomi oferenta w terminie 14 dni od dnia otwarcia ofert. Powiadomienie o wyborze przekazane zostanie faksem lub drogą elektroniczną na adres email wskazany w ofercie.
 11. Podstawą odbioru samochodu będzie dokonanie przelewu oferowanej kwoty w terminie do 7 dni od daty otrzymania informacji o wyborze jego oferty, na wskazane konto bankowe. W przypadku braku środków na koncie Agencji w wymaganym terminie sprzedaż samochodu zostanie unieważniona.
 12. Nabywca zobowiązany jest do odbioru zakupionego samochodu własnym staraniem i na własny koszt.
 13. Oferty złożone (przesłane) nie podlegają zwrotowi, a będą stanowiły dokumentację przeprowadzonej procedury przechowywanej przez sprzedającego.
 14. Postępowanie prowadzi się z zachowaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016), tzw. RODO informując, że:
  • administratorem uzyskanych danych osobowych jest Agencja Rezerw Materiałowych z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 45;
  • administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@arm.gov.pl lub tel. 22 36 09 237;
  • dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem przetargowym;
  • dane osobowe będą przetwarzane przez okres zbierania ofert oraz po jego zakończeniu zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji;
  • przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres, NIP, REGON oraz inne dane osobowe podane przez osobę składającą ofertę i inną korespondencję wpływającą do Agencji w celu udziału w przetargu;
  • dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec ARM;
  • osoby uczestniczące w czynnościach mających na celu złożenie oferty oraz w przypadku wyboru oferty posiadają prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  • osoby uczestniczące w czynnościach mających na celu złożenie oferty oraz w przypadku wyboru oferty posiadają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO;
  • w odniesieniu do przetwarzanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (w tym profilowanie), stosowanie do art. 22 RODO.
 15. Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny unieważnienia.

Załącznik nr 1 - oferta (rozmiar: 29.5 kB)

Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Bogdan Ciesielski (19.08.2019)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (20.08.2019)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (20.08.2019)
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych