[Archiwum] Sprzedaż lokomotywy przetokowej spalinowej typ 409 Da

17 Oct 2019, 08:04

Agencja Rezerw Materiałowych
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 45

ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż lokomotywy:

Lokomotywa przetokowa spalinowa typ 409 Da

 • typ: 409 Da
 • rok produkcji: 1956
 • silnik wysokoprężny
 •  moc: 180 KM
 • producent: Myszkowskie Zakłady Metalurgiczne „MYSZKÓW”
 • długość – 6,940 m
 • szerokość -  2,970 m
 • wysokość - 3,210 m
 • ciężar – 24 000 kg
 • maszyna niekompletna – brak akumulatorów
 • maszyna nie posiada badań zbiorników powietrza

Cena wywoławcza: 15 600,00 zł netto,  19 188,00 zł brutto

Uwaga: Agencja nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny lokomotywy.

 1. Zainteresowanych kupnem informujemy, że ww. lokomotywę można oglądać od 17.10.2019 r. do 7.11.2019 r. w godz. 8.00-14.00 oraz 8.11.2019 r. w godz. 8.00-12.00 na terenie Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Lublińcu ul. Klonowa 40, 42-700 Lubliniec, woj. śląskie.
 2. Osoby uprawnione do porozumiewania się w sprawie sprzedaży:
  Józef Mika – Kierownik Składnicy – tel. 34 351 15 78
  Marek Lipiński – Kierownik Zespołu Technicznego – tel. 34 351 17 71 wew. 34
 3. Sprzedaż lokomotywy, o której mowa w ogłoszeniu odbędzie się w trybie przetargu pisemnego - zbierania ofert.
 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty w terminie i formie określonej w niniejszym ogłoszeniu, z oferowaną ceną zakupu nie mniejszą niż cena wywoławcza.
 5. Oferta przetargowa powinna być sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 6. W ofercie należy podać: proponowaną cenę zakupu brutto, nazwę firmy oferenta, adres, NIP, REGON, dane kontaktowe, a w przypadku osoby fizycznej imię i nazwisko, adres.
 7. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta na kupno lokomotywy” w sekretariacie Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Lublińcu, ul. Klonowa 40,  42-700 Lubliniec, w terminie do dnia 8.11.2019 r. do godz. 12.00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
 8. W przypadku kiedy uczestnicy postępowania zaoferowali tę samą cenę, decyduje data i czas złożenia oferty tj. zostanie wybrana oferta wcześniej złożona.
 9. Otwarcia ofert dokona Komisja w dniu 8.11.2019 r. o godz. 12.30. Dopuszcza się obecność oferentów przy otwarciu ofert.
 10. O wyborze najkorzystniejszej oferty sprzedający powiadomi oferenta w terminie do 7 dni od dnia otwarcia ofert.
 11. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę zakupu w ciągu 7 dni od daty otrzymania informacji o wyborze jego oferty oraz odebrać przedmiot zakupu własnym staraniem i na własny koszt.
 12. W przypadku nie dokonania przez oferenta wpłaty w wymaganym terminie jego oferta zostaje unieważniona.
 13. Oferty złożone (przesłane) nie podlegają zwrotowi, a będą stanowiły przechowywaną przez sprzedającego dokumentację przeprowadzonej procedury.
 14. Postępowanie prowadzi się z zachowaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016), tzw. RODO informując, że:
 • administratorem uzyskanych danych osobowych jest Agencja Rezerw Materiałowych z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 45;
 • administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail:iod@arm.gov.pl lub tel. 22 36 09 237;
 • dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem przetargowym;
 • dane osobowe będą przetwarzane przez okres zbierania ofert oraz po jego zakończeniu zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji;
 • przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres, NIP, REGON oraz inne dane osobowe podane przez osobę składającą ofertę i inną korespondencję wpływającą do Agencji w celu udziału w przetargu;
 • dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec ARM;  
 • osoby uczestniczące w czynnościach mających na celu złożenie oferty oraz w przypadku wyboru oferty posiadają prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 • osoby uczestniczące w czynnościach mających na celu złożenie oferty oraz w przypadku wyboru oferty posiadają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO;
 • w odniesieniu do przetwarzanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (w tym profilowanie), stosowanie do art. 22 RODO.
 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny unieważnienia.

Załącznik nr 1 (rozmiar 35.5 kB)

Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Leszek Polakowski (17.10.2019)
Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska (17.10.2019)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (17.10.2019)
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych