[Archiwum] Sprzedaż wózka widłowego RAK 2.5 LPG

16 Dec 2019, 07:30

Agencja Rezerw Materiałowych
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 45

ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż wózka widłowego z napędem gazowym RAK 2.5:

Wózek widłowy RAK 2.5 LPG

 • Marka: Rak 2.5 LPG
 • Producent: FUT Suchedniów
 • Rok produkcji: 1999
 • Nr indentyfikacyjny: 4510
 • Silnik: DOHC Ford
 • Pojemność/moc: 1781/38 kW
 • wysokość podnoszenia 3300 mm
 • karetka przesuwna
 • Wózek posiada dokumentację UDT

Cena wywoławcza: 8 450,00 zł netto, 10 393,50 zł brutto

Uwaga: Agencja nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny sprzedawanego wózka.

 1. Zainteresowanych kupnem informujemy, że ww. wózek widłowy można oglądać od 16.12.2019 r. do 07.01.2020 r. w godz. 8.00-14.30 na terenie Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Lisowicach, 59-230 Prochowice, woj. dolnośląskie
 2. Osoby uprawnione do porozumiewania się w sprawie sprzedaży:
Włodzimierz Kusajko – Kierownik Składnicy – tel. 76 85 85 110 wew. 30, kom. 600 277 094
Zbigniew Mojak – Kierownik Zespołu Technicznego – tel. 76 85 85 110 wew. 33, kom. 539 931 601
 1. Sprzedaż wózka, o którym mowa w ogłoszeniu odbędzie się w trybie przetargu pisemnego – zbierania ofert.
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty w terminie i formie określonej w niniejszym ogłoszeniu, z oferowaną ceną zakupu nie mniejszą niż cena wywoławcza.
 3. Oferta przetargowa powinna być sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik  nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 4. W ofercie należy podać: proponowaną cenę zakupu brutto, nazwę firmy oferenta, adres, NIP, REGON, dane kontaktowe, a w przypadku osoby fizycznej imię, nazwisko, adres i nr telefonu.
 5. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta na zakup wózka widłowego RAK 2.5 LPG” w sekretariacie Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Lisowicach, 59-230 Prochowice, w terminie do dnia 07.01.2020 r. do godz. 15.00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
 6. W przypadku kiedy uczestnicy postępowania zaoferowali tę samą cenę, decyduje data i czas złożenia oferty tj. zostanie wybrana oferta wcześniej złożona.
 7. Otwarcia ofert dokona Komisja w dniu 08.01.2020 r. o godz. 10.00. Dopuszcza się obecność oferentów przy otwarciu ofert.
 8. O wyborze najkorzystniejszej oferty sprzedający powiadomi oferenta w terminie do 7 dni od dnia otwarcia ofert.
 9. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę zakupu w ciągu 7 dni od daty otrzymania informacji o wyborze jego oferty oraz odebrać przedmiot zakupu własnym staraniem i na własny koszt.
 1. Kwotę nabycia należy wpłacić na konto: Agencja Rezerw Materiałowych Składnica w Lisowicach 73 1130 1033 0018 8153 5120 0001
 2. W przypadku nie dokonania przez oferenta wpłaty w wymaganym terminie jego oferta zostaje unieważniona.
 3. Oferty złożone (przesłane) nie podlegają zwrotowi, a będą stanowiły przechowywaną przez sprzedającego dokumentację przeprowadzonej procedury.
 4. Postępowanie prowadzi się z zachowaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016), tzw. RODO informując, że:
 • administratorem uzyskanych danych osobowych jest Agencja Rezerw Materiałowych z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 45;
 • administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@arm.gov.pl lub tel. 22 36 09 237;
 • dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem przetargowym;
 • dane osobowe będą przetwarzane przez okres zbierania ofert oraz po jego zakończeniu zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji;
 • przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres, NIP, REGON oraz inne dane osobowe podane przez osobę składającą ofertę i inną korespondencję wpływającą do Agencji w celu udziału w przetargu;
 • dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec ARM;  
 • osoby uczestniczące w czynnościach mających na celu złożenie oferty oraz w przypadku wyboru oferty posiadają prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 • osoby uczestniczące w czynnościach mających na celu złożenie oferty oraz w przypadku wyboru oferty posiadają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO;
 • w odniesieniu do przetwarzanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (w tym profilowanie), stosowanie do art. 22 RODO.
 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny unieważnienia.

załącznik nr 1 (rozmiar: 36 kB)

Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Leszek Polakowski (10.12.2019)
Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska (16.12.2019)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (16.12.2019)
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych