[Archiwum] Sprzedaż 2 wózków jezdniowych podnośnikowych RAK 2,5.

17 Feb 2020, 07:30

Agencja Rezerw Materiałowych
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 45

ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż wózków:

 1. Wózek jezdniowy podnośnikowy z mechanicznym napędem podnoszenia:
  • rok produkcji: 2001
  • ilość przepracowanych godzin: 2204
  • typ: RAK 2,5
  • nr fabryczny: 4668
  • silnik spalinowy: VWADF 1,8
  • masa urządzenia: 3 700 kg
  • moc: 38 kW
  • udźwig: 2 500 kg
  • podnoszenia: 3 300 mm
  • data ostatniego badania UDT: 08.05.2019 r.

Cena wywoławcza: 4 878,05 zł netto, 6 000,00 zł brutto

 1. Wózek jezdniowy podnośnikowy z mechanicznym napędem podnoszenia:
  • rok produkcji: 2003
  • ilość przepracowanych godzin: 1645
  • typ: RAK 2,5
  • nr fabryczny: 4687
  • silnik spalinowy: VWADF 1,8
  • masa urządzenia: 3 700 kg
  • moc: 38 kW
  • udźwig: 2 500 kg
  • podnoszenia: 3 300 mm
  • data ostatniego badania UDT: 08.05.2019 r.

Cena wywoławcza: 4 878,05 zł netto, 6 000,00 zł brutto

Uwaga: Agencja nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny sprzedawanych wózków.

 1. Zainteresowanych kupnem informujemy, że ww. wózki można oglądać od 17.02.2020 r. do 05.03.2020 r. w godz. 7:30-14:30 oraz 06.03.2020 r. do godz. 10:00, na terenie Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Resku, ul. Żeromskiego 44, 72-315 Resko, woj. zachodniopomorskie.
 2. Osoba uprawniona do porozumiewania się w sprawie sprzedaży:
  Marcin Bloch – Kierownik Składnicy – tel. 91 39 51 700 wew. 14
 3. Sprzedaż wózków, o których mowa w ogłoszeniu odbędzie się w trybie przetargu pisemnego – zbierania ofert.
 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty w terminie i formie określonej w niniejszym ogłoszeniu, z oferowaną ceną zakupu nie mniejszą niż cena wywoławcza.
 5. Oferta przetargowa powinna być sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 6. W ofercie należy podać: proponowaną cenę zakupu brutto, nazwę firmy oferenta, adres, NIP, REGON, dane kontaktowe, a w przypadku osoby fizycznej imię, nazwisko, adres i nr telefonu.
 7. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta na kupno wózka widłowego typ RAK 2,5” w sekretariacie Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Resku, ul. Żeromskiego 44, 72-315 Resko, w terminie do dnia 06.03.2020 r. do godz. 11:00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
 8. W przypadku kiedy uczestnicy postępowania zaoferowali tę samą cenę, decyduje data i czas złożenia oferty tj. zostanie wybrana oferta wcześniej złożona.
 9. Otwarcia ofert dokona Komisja w dniu 06.03.2020 r. o godz. 11:30. Dopuszcza się obecność oferentów przy otwarciu ofert.
 10. O wyborze najkorzystniejszej oferty sprzedający powiadomi oferenta w terminie do 7 dni od dnia otwarcia ofert.
 11. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę zakupu w ciągu 7 dni od daty otrzymania informacji o wyborze jego oferty oraz odebrać przedmiot zakupu własnym staraniem i na własny koszt.
 12. W przypadku nie dokonania przez oferenta wpłaty w wymaganym terminie jego oferta zostaje unieważniona.
 13. Oferty złożone (przesłane) nie podlegają zwrotowi, a będą stanowiły przechowywaną przez sprzedającego dokumentację przeprowadzonej procedury.
 14. Postępowanie prowadzi się z zachowaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016), tzw. RODO informując, że:
  • administratorem uzyskanych danych osobowych jest Agencja Rezerw Materiałowych z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 45;
  • administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@arm.gov.pl lub tel. 22 36 09 237;
  • dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem przetargowym;
  • dane osobowe będą przetwarzane przez okres zbierania ofert oraz po jego zakończeniu zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji;
  • przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres, NIP, REGON oraz inne dane osobowe podane przez osobę składającą ofertę i inną korespondencję wpływającą do Agencji w celu udziału w przetargu;
  • dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec ARM;
  • osoby uczestniczące w czynnościach mających na celu złożenie oferty oraz w przypadku wyboru oferty posiadają prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  • osoby uczestniczące w czynnościach mających na celu złożenie oferty oraz w przypadku wyboru oferty posiadają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO;
  • w odniesieniu do przetwarzanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (w tym profilowanie), stosowanie do art. 22 RODO.
 15. Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny unieważnienia.

Załącznik nr 1 (rozmiar: 36.5 kB)

Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Leszek Polakowski (11.02.2020)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (17.02.2020)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (17.02.2020)
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych