[Archiwum] Sprzedaż wózka widłowego UN PS12-AZ1

11 Mar 2021, 07:00

Opis wózka widłowego

 • Wózek widłowy UN PS12-AZ1
 • Marka: UN PS12-AZ1
 • Producent : Chiny
 • Rok produkcji: 2010
 • Data wyłączenia z eksploatacji : 20.02.2018 r.
 • Nr indentyfikacyjny: 10PS221781
 • Pojemność/moc: silnik jazdy 1.2 KW, silnik podnoszenia 2,2 KW, bateria 24V
 • wysokość podnoszenia 4 300 mm
 • udźwig : 1 200 kg
 • na wyposażeniu prostownik do ładowania baterii
 • Wózek posiada dokumentację UDT
 • Wózek wymaga remontu : wymiana modułu sterowniczego, głowica sterownicza, zużyte wiązki instalacji

Uwaga: Agencja nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny wózka.

Cena

Cena wywoławcza: 3 500,00 zł brutto

Informacje szczegółowe dot. sprzedaży

 1. Zainteresowanych kupnem informujemy, że ww. wózek widłowy można oglądać od 11.03.2021 r. do 25.03.2021 r. w godz. 8.00-14.30 na terenie Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Lisowicach, 59-230 Prochowice, woj. dolnośląskie.
 2. Osoby uprawnione do porozumiewania się w sprawie sprzedaży:

Włodzimierz Kusajko – Kierownik Składnicy tel. 76 85 85 110, wew. 30, kom. 600 277 094.

Zbigniew Mojak – Kierownik Zespołu Technicznego tel. 76 85 85 110 wew. 33, kom. 539 931 601.

 1. Sprzedaż wózków, o których mowa w ogłoszeniu odbędzie się w trybie przetargu pisemnego – zbierania ofert.
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty w terminie i formie określonej w niniejszym ogłoszeniu, z oferowaną ceną zakupu nie mniejszą niż cena wywoławcza.
 3. Oferta przetargowa winna być sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 4. W ofercie należy podać: nazwę firmy oferenta, adres, NIP, REGON oraz proponowaną cenę zakupu brutto, a w przypadku osoby fizycznej: imię i nazwisko, adres, email i nr telefonu.
 5. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem „OFERTA NA KUPNO WÓZKA MARKI UN PS12-AZ1 w sekretariacie Składnicy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w Lisowicach, 59-230 Prochowice, w terminie do dnia 25.03.2021 r. do godz. 15.00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
 6. W przypadku kiedy uczestnicy przetargu zaoferowali tą samą cenę, decyduje data i czas złożenia oferty tj. zostanie wybrana oferta wcześniej złożona.
 7. Otwarcia ofert dokona Komisja w dniu 26.03.2021 r. o godz. 10.00. Dopuszcza się obecność oferentów przy otwarciu ofert.
 8. O wyborze najkorzystniejszej oferty sprzedawca powiadomi oferenta emailem lub faksem w terminie do 7 dni od dnia otwarcia ofert.
 9. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie do 7 dni od daty otrzymania informacji o wyborze jego oferty, oraz odebrać wózek własnym staraniem i na własny koszt. Termin wpłaty liczony jest od dnia następnego od daty wysłania maila.
 10. Kwotę nabycia należy wpłacić na konto: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych Składnica w Lisowicach 73 1130 1033 0018 8153 5120 0001
 11. W przypadku braku środków na koncie Agencji w wymaganym terminie sprzedaż wózka zostaje unieważniona.
 12. Oferty złożone (przesłane) w terminie nie podlegają zwrotowi, i będą stanowiły dokumentację przeprowadzonej procedury przechowywanej przez sprzedającego.
 13. Postępowanie prowadzi się z zachowaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016), tzw. RODO informując, że:
 • administratorem uzyskanych danych osobowych jest Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 45;
 • administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@rars.gov.pl lub tel. 22 36 09 237;
 • dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem przetargowym;
 • dane osobowe będą przetwarzane przez okres zbierania ofert oraz po jego zakończeniu zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji;
 • przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres, NIP, REGON oraz inne dane osobowe podane przez osobę składającą ofertę i inną korespondencję wpływającą do Agencji w celu udziału w przetargu;
 • dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec RARS;
 • osoby uczestniczące w czynnościach mających na celu złożenie oferty oraz w przypadku wyboru oferty posiadają prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 • osoby uczestniczące w czynnościach mających na celu złożenie oferty oraz w przypadku wyboru oferty posiadają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO;
 • w odniesieniu do przetwarzanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (w tym profilowanie), stosowanie do art. 22 RODO.
 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Włodzimierz Kusajko (09.03.2021)
Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska (11.03.2021)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (11.03.2021)
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych