[Archiwum] Sprzedaż wózka platformowego elektrycznego WNA 1320

01 Apr 2021, 07:32

Opis wózka naładowego

Wózek naładowny

 • typ: WNA 1320
 • rok produkcji: 1986
 • silnik elektryczny
 •  moc: 2,5 KW
 • producent: Kombinat Przemysłowy Huta Stalowa Wola
 • długość – 3,30 m
 • szerokość -  1,50 m
 • wysokość – 1,24 m
 • ciężar – 1500 kg
 • hamulec hydrauliczny
 • stopień zużycia proporcjonalny do okresu eksploatacji.

Uwaga: Agencja nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny wózka.

Cena

Cena wywoławcza: 1 200,00 zł brutto

Informacje szczegółowe dot. sprzedaży

 1. Zainteresowanych kupnem informujemy, że w/w. wózek można oglądać od 31.03.2021 r. do 30.04.2021 r. w godz. 8.00-14.00 na terenie Składnicy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w Starym Sączu, ul. Węgierska 12, woj. małopolskie.
 2. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się w sprawie sprzedaży (po umówieniu się telefonicznym) są:

Robert Brach – Kierownik Składnicy tel. 18 449 26 70

Irena Bojdo-Tomasiak – Kierownik Zespołu Technicznego tel. 18 449 26 69

Jan Kędryna – Kierownik Magazynu tel. 18 449 26 68

 1. Sprzedaż wózka, o którym mowa w ogłoszeniu odbędzie się w trybie przetargu pisemnego – zbierania ofert.
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty w terminie i formie określonej w niniejszym ogłoszeniu, z oferowaną ceną zakupu nie mniejszą niż cena wywoławcza.
 3. Oferta przetargowa powinna być sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 4. W ofercie należy podać: imię nazwisko, adres, dane kontaktowe oraz proponowaną cenę zakupu brutto.
 5. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem „OFERTA NA KUPNO WÓZKA WNA 1320” w sekretariacie Składnicy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w Starym Sączu, ul. Węgierska 12, 33-340 Stary Sącz w terminie do dnia 30.04.2021 r. do godz. 12.00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
 6. W przypadku kiedy uczestnicy postępowania zaoferowali tą samą cenę, decyduje data i czas złożenia oferty tj. zostanie wybrana oferta wcześniej złożona.
 7. Otwarcia ofert dokona Komisja w dniu 30.04.2021 r. o godz. 12.30. Dopuszcza się obecność oferentów przy otwarciu ofert.
 8. O wyborze najkorzystniejszej oferty sprzedający powiadomi oferenta na piśmie w terminie do 7 dni od dnia otwarcia ofert.
 9. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia najpóźniej w ciągu 3 dni po wystawieniu faktury, oraz odebrać wózek własnym transportem i na własny koszt.
 10. Oferty złożone (przesłane) nie podlegają zwrotowi, a będą stanowiły przechowywaną przez sprzedającego dokumentację przeprowadzonej procedury.
 11. Postępowanie prowadzi się z zachowaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016), tzw. RODO informując, że:
 • administratorem uzyskanych danych osobowych jest Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 45;
 • administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@rars.gov.pl lub tel. 22 36 09 237;
 • dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem przetargowym;
 • dane osobowe będą przetwarzane przez okres zbierania ofert oraz po jego zakończeniu zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji;
 • przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres, NIP, REGON oraz inne dane osobowe podane przez osobę składającą ofertę i inną korespondencję wpływającą do Agencji w celu udziału w przetargu;
 • dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec RARS;
 • osoby uczestniczące w czynnościach mających na celu złożenie oferty oraz w przypadku wyboru oferty posiadają prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 • osoby uczestniczące w czynnościach mających na celu złożenie oferty oraz w przypadku wyboru oferty posiadają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO;
 • w odniesieniu do przetwarzanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (w tym profilowanie), stosowanie do art. 22 RODO.
 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny unieważnienia.

Załącznik w postaci Word - Oferta  (rozmiar: 20.49 kB)

Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Marcin Wasilewski (30.03.2021)
Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska (01.04.2021)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (01.04.2021)
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych