[Archiwum] Przetarg na sprzedaż wózka platformowego

04 Jan 2022, 14:25

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45

ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż wózka platformowego:

Wózek platformowy (WNA 1320)

 • typ: WNA 1320
 • rok produkcji: 1981
 • napęd: elektryczny
 • producent: Huta Stalowa Wola Polska
 • masa urządzenia: 1500 kg
 • ogumienie: zużyte w 100%
 • wnętrze kabiny: zużyte
 • elementy robocze: zużyte, wypracowane
 • pojazd niezarejestrowany w UDT
 • brak dokumentacji
 • bateria trakcyjna sprawna
 • zużycie podzespołów proporcjonalne do okresu eksploatacji

Cena wywoławcza: 2 464,00 zł netto,  3 030,72 zł brutto

Uwaga: Rządowa Agencja nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny wózka platformowego.

 1. Zainteresowanych kupnem informujemy, że ww. wózek platformowy można oglądać od 04.01.2022 r. do 18.01.2022 r. w godz. 7.30 - 14.30 na terenie Składnicy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w Ełku, Nowa Wieś Ełcka ul. Wilcza 2, 19-300 Ełk, woj. warmińsko-mazurskie.
 2. Osoby uprawnione do porozumiewania się w sprawie sprzedaży:
  Hubert Kowalczyk - Asystent - tel. 87 620 44 77
 3. Sprzedaż wózka platformowego, o którym mowa w ogłoszeniu odbędzie się w trybie przetargu pisemnego - zbierania ofert.
 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty w terminie i formie określonej w niniejszym ogłoszeniu, z oferowaną ceną zakupu nie mniejszą niż cena wywoławcza.
 2. Oferta przetargowa powinna być sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 3. W ofercie należy podać: proponowaną cenę zakupu brutto, nazwę firmy oferenta, adres, NIP, REGON, dane kontaktowe, a w przypadku osoby fizycznej imię, nazwisko, adres i nr telefonu.
 4. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta na kupno wózka platformowego” w sekretariacie Składnicy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w Ełku, Nowa Wieś Ełcka ul. Wilcza 2,  19-300 Ełk, w terminie do dnia 19.01.2022 r. do godz. 9.00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
 5. W przypadku kiedy uczestnicy postępowania zaoferowali tę samą cenę, decyduje data i czas złożenia oferty tj. zostanie wybrana oferta wcześniej złożona.
 6. Otwarcia ofert dokona Komisja w dniu 19.01.2022 r. o godz. 9.30. Dopuszcza się obecność oferentów przy otwarciu ofert.
 7. O wyborze najkorzystniejszej oferty sprzedający powiadomi oferenta w terminie do 7 dni od dnia otwarcia ofert.
 8. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę zakupu w ciągu 7 dni od daty otrzymania informacji o wyborze jego oferty oraz odebrać przedmiot zakupu własnym staraniem i na własny koszt.
 9. W przypadku nie dokonania przez oferenta wpłaty w wymaganym terminie jego oferta zostaje unieważniona.
 10. Oferty złożone (przesłane) nie podlegają zwrotowi, a będą stanowiły przechowywaną przez sprzedającego dokumentację przeprowadzonej procedury.
 11. Postępowanie prowadzi się z zachowaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016), tzw. RODO informując, że:
  • administratorem uzyskanych danych osobowych jest Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 45;
  • administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@rars.gov.pl lub tel. 22 36-09-237;
  • dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem przetargowym;
  • dane osobowe będą przetwarzane przez okres zbierania ofert oraz po jego zakończeniu zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji;
  • przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres, NIP, REGON oraz inne dane osobowe podane przez osobę składającą ofertę i inną korespondencję wpływającą do RARS w celu udziału w przetargu;
  • dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec RARS;           
  • osoby uczestniczące w czynnościach mających na celu złożenie oferty oraz w przypadku wyboru oferty posiadają prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  • osoby uczestniczące w czynnościach mających na celu złożenie oferty oraz w przypadku wyboru oferty posiadają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO;
  • w odniesieniu do przetwarzanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (w tym profilowanie), stosowanie do art. 22 RODO.

15. Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny unieważnienia.

 

Załącznik nr 1 - oferta na zakup wózka platformowego

Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Bogdan Przyborowski (29.12.2021)
Pierwsza publikacja: Joanna Uznańska (04.01.2022)
Ostatnia publikacja: Joanna Uznańska (04.01.2022)
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych