[Archiwum] Sprzedaż podestu ruchomego masztowego PRM-202

01 Apr 2022, 10:38

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych,

Grzybowska 45,

00-844 Warszawa

ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż podestu ruchomego masztowego PRM-202

 1. Podest ruchomy masztowy PRM -202
 • Producent : Słupska Fabryka Maszyn Budowlanych ZREMB
 • Rok produkcji: 1986
 • Numer seryjny 311
 • Udźwig : 200 kg
 • Prędkość podnoszenia / opuszczania : 0,06 m/sek
 • Wysokość podnoszenia ( przejazd ) : 9600 mm
 • Najwyższy poziom podłogi platformy : 11310 mm
 • Najniższy poziom podestu : 1710 mm
 • Liczba sekcji masztu : 7+1 stała w podwoziu
 • Długość sekcji odłączalnej: 1357 mm
 • Zasilanie podestu : z 3 fazowego gniazda 380/220V
 • Sterownie pracą podestu : przyciski z pulpitu
 • Napięcie obwodu sterowania : 24V
 • Silnik elektryczny podnoszenia / opuszczania : 3 fazowy klatkowy, zamknięty, samohamowany
 • Moc ; 1,1 kW
 • Przekładnia ślimakowa samohamowana
 • Zasilanie elektronarzędzi na platformie ; gniazdo 2-biegunowe 220 V
 • Szerokość podestu po złożeniu podpór : 1150 mm
 • Masa sekcji masztu : 34 kg
 • Masa platformy : 122 kg
 • Masa całkowita pomostu : 870 kg
 • Urządzenie nie posiada dokumentacji UDT, od dłuższego czasu jest nieużywane, wymaga naprawy instalacji elektrycznej, kontroli układu podnoszenia
 • Brak części zamiennych
 • Cena wywoławcza: 780,00 zł netto

Uwaga: Agencja nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny podestu

 1. Zainteresowanych kupnem informujemy, że ww. podest można oglądać od 04.04.2022 r. do 13.04.2022 r. w godz. 8:00-14:30 na terenie Składnicy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w Lisowicach, 59-230 Prochowice, woj. dolnośląskie.
 2. Osoby uprawnione do porozumiewania się w sprawie sprzedaży:

Zbigniew Mojak – Kierownik Zespołu Technicznego- tel. 76 85 85 110 wew. 33, kom. 539 931 601

 1. Sprzedaż podestu, o którym mowa w ogłoszeniu odbędzie się w trybie przetargu

pisemnego - zbierania ofert.

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty w terminie i formie określonej w niniejszym ogłoszeniu, z oferowaną ceną zakupu nie mniejszą niż cena wywoławcza.
 2. Oferta przetargowa winna być sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 3. W ofercie należy podać: nazwę firmy oferenta, adres, NIP, REGON oraz proponowaną cenę zakupu brutto, a w przypadku osoby fizycznej: imię i nazwisko, adres, email i nr telefonu.
 4. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem „OFERTA NA KUPNO PODESTU RUCHOMEGO MASZTOWEGO PRM-202 w sekretariacie Składnicy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w Lisowicach, 59-230 Prochowice, w terminie do dnia 14.04.2022 r. do godz. 12:0. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
 5. W przypadku kiedy uczestnicy przetargu zaoferowali tą samą cenę, decyduje data i czas złożenia oferty tj. zostanie wybrana oferta wcześniej złożona.
 6. Otwarcia ofert dokona Komisja w dniu 14.04.2022 r. o godz. 13.00. Dopuszcza się obecność oferentów przy otwarciu ofert.
 7. O wyborze najkorzystniejszej oferty sprzedawca powiadomi oferenta emailem lub faksem w terminie do 7 dni od dnia otwarcia ofert.
 8. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie do 7 dni od daty otrzymania informacji o wyborze jego oferty, oraz odebrać podest własnym staraniem i na własny koszt. Termin wpłaty liczony jest od dnia następnego od daty wysłania maila.
 9. Kwotę nabycia należy wpłacić na konto: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych Składnica w Lisowicach 73 1130 1033 0018 8153 5120 0001
 10. W przypadku braku środków na koncie Agencji w wymaganym terminie sprzedaż podestu zostaje unieważniona.
 11. Oferty złożone (przesłane) w terminie nie podlegają zwrotowi, i będą stanowiły dokumentację przeprowadzonej procedury przechowywanej przez sprzedającego.
 12. Postępowanie prowadzi się z zachowaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016), tzw. RODO informując, że:
 • administratorem uzyskanych danych osobowych jest Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 45;
 • administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@rars.gov.pl lub tel. 22 36 09 237;
 • dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem przetargowym;
 • dane osobowe będą przetwarzane przez okres zbierania ofert oraz po jego zakończeniu zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji;
 • przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres, NIP, REGON oraz inne dane osobowe podane przez osobę składającą ofertę i inną korespondencję wpływającą do Agencji w celu udziału w przetargu;
 • dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec RARS;
 • osoby uczestniczące w czynnościach mających na celu złożenie oferty oraz w przypadku wyboru oferty posiadają prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 • osoby uczestniczące w czynnościach mających na celu złożenie oferty oraz w przypadku wyboru oferty posiadają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO;
 • w odniesieniu do przetwarzanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (w tym profilowanie), stosowanie do art. 22 RODO.
 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

Załączniki

Załącznik nr 1 - oferta na zakup podestu ruchomego masztowego PRM-202

Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Dorota Szwed (01.04.2022)
Pierwsza publikacja: Marta Bączkowska (02.02.2022)
Ostatnia publikacja: Marta Bączkowska (01.04.2022)
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych