[Archiwum] Oferta pracy nr RARS 68/Z/BRT/07/22

12 Sep 2022, 12:06

Dołącz do Biura Rezerw Technicznych jako:

Główny Specjalista/Koordynator w Dziale Rezerw Specjalnych

Liczba stanowisk
1
Wymiar etatu
1
Ważne do
15 sierpnia 2022 r.
Miejsce pracy
Centrala RARS

Czym będziesz się zajmować

  1. Prowadzenie całości spraw związanych z tworzeniem, utrzymaniem, udostępnieniem i likwidacją rezerw technicznych.
  2. Opracowywanie umów oraz dokumentacji technicznej dotyczących tworzenia, utrzymywania, udostepnienia i likwidacji rezerw technicznych oraz nadzorowanie ich realizacji.
  3. Uczestnictwo w procedurach przetargowych, w tym w negocjacjach z kontrahentami zewnętrznymi.
  4. Sprawowanie kontroli nad gospodarowaniem asortymentami rezerw technicznych w jednostkach organizacyjnych Agencji i u kontrahentów zewnętrznych.
  5. Sporządzanie analiz w zakresie gospodarowania różnych asortymentów rezerw technicznych wraz z opracowywaniem instrukcji przechowywania i innych dokumentów w tym obszarze.

Sprawdź, czy spełniasz niezbędne wymagania

  1. Wykształcenie wyższe w zakresie prawo, administracja publiczna.
  2. Udokumentowany, co najmniej 3 letni staż pracy, najlepiej w administracji publicznej lub w sektorze prywatnym w obszarze uzbrojenia lub/i obrotu uzbrojeniem lub/i obrotu bronią i amunicją.
  3. Znajomość:
   1. zagadnień technicznych w obszarze uzbrojenia lub/i obrotu uzbrojeniem lub/i obrotu bronią i amunicją;
   2. ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych;
   3. ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa;
   4. ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;
   5. ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji.
  4. Umiejętność sporządzania dokumentacji do realizacji zakupów asortymentu do rezerw specjalnych.
  5. Umiejętność sporządzania dokumentacji dotyczącej w zakresie wywozu asortymentu poza granice kraju.
  6. Komunikatywna znajomość języka angielskiego.
  7. Wymagane umiejętności:
   • punktualność, rzetelność, dokładność,
   • analitycznego myślenia,
   • samodzielnego podejmowania decyzji,
   • pracy w zespole,
   • gotowość do wyjazdów służbowych do jednostek organizacyjnych RARS na terenie całego kraju,
   • zdolności organizacyjne oraz inicjatywa i dynamizm w działaniu.
  8. Posiadanie Prawa jazdy kat. B.
  9. Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne wraz z zaświadczeniem stwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej w celu uzyskania dopuszczenia do informacji niejawnych o klauzuli poufne.

Twoje dodatkowe atuty, czyli wymagania pożądane

  1. Znajomość obsługi oprogramowania SAP ERP.

Sprawdź co oferujemy

  1. Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę.
  2. Premie kwartalne uzależnione od wyników pracy.
  3. Zniżki na wypoczynek w ośrodkach wypoczynkowych.
  4. Preferencyjne warunki ubezpieczenia na życie.
  5. Pakiet w ramach ZFŚS oferujący między innymi:
   • dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz dzieci pracowników,
   • dodatek świąteczny.

Chcę aplikować. Jakie dokumenty mam złożyć?

  1. Życiorys (CV).
  2. Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu / niewyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Gdzie złożyć dokumenty?

Dokumenty należy składać w terminie do: 15 sierpnia 2022 r. (decyduje data wpływu oferty do Agencji) koniecznie z dopiskiem na CV oraz kopercie / w temacie wiadomości e-mail: „Ogłoszenie nr RARS 68/Z/BRT/07/22”:

 • elektronicznie na adres rekrutacja@rars.gov.pl
 • drogą pocztową na adres:

Rządowa Agencja Rezerw Startegicznych
ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa

 • osobiście w siedzibie Centrali RARS w godzinach 7.30-15.30 Recepcja RARS, XI piętro.

Kto przetwarza moje dane osobowe i na jakich zasadach?

  1. Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych (adres siedziby: 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45), jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.
  2. Dane osobowe w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy, tj. obejmujące: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, przetwarzane są w celu zawarcia umowy o pracę (art. 6 ust. 1 lit. b RODO*), natomiast inne dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie i bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  3. Do przetwarzania przez pracodawcę danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tzw. szczególne kategorie danych osobowych), niezbędna jest zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym momencie.
  4. Dane osobowe przetwarzane są nie dłużej, niż do zakończeniu naboru, a w przypadku zatrudnienia osoby, której dane osobowe dotyczą – przez okres ustalony powszechnymi przepisami prawa pracy.
  5. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje:
  • prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do usunięcia danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody,
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
  1. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
  2. Podanie w dokumentach rekrutacyjnych danych osobowych w zakresie wynikającym z 221 Kodeksu pracy jest niezbędne do ubiegania się o zatrudnienie w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
  3. Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Prezesa RARS inspektorem ochrony danych osobowych poprze mail: iod@rars.gov.pl lub tel.: 22 360 92 37.

  * Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.).

Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Aleksandra Kieszek (21.07.2022)
Pierwsza publikacja: Joanna Uznańska (22.07.2022)
Ostatnia publikacja: Joanna Uznańska (12.09.2022)
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych