[Archiwum] Oferta pracy nr RARS 109/Z/BFK/11/22

29 Nov 2022, 15:46

Dołącz do RARS jako:

Dyrektor Biura Finansowo - Księgowego

Liczba stanowisk
1
Wymiar etatu
1
Ważne do
16 grudnia 2022 r.
Miejsce pracy
Centrala RARS

Czym będziesz się zajmować

  1. Kształtowanie i realizacja strategii finansowej Agencji.
  2. Opracowywanie rocznego budżetu i planów wieloletnich oraz kontrolowanie ich realizacji.
  3. Sporządzanie sprawozdań finansowych oraz raportów na potrzeby Agencji, Prezesa Rady Ministrów, właściwych ministrów, urzędów statystycznych i innych jednostek oraz deklaracji podatkowych dla organów skarbowych.
  4. Nadzór nad prowadzeniem:
   1. ewidencji księgowej zgodnie z Zakładowym Planem Kont – zasadami rachunkowości opracowanymi zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz stosownie do przepisów aktów prawnych regulujących zadania i funkcjonowanie Agencji, zasad racjonalnej gospodarki i rachunku ekonomicznego,
   2. rozliczeń publiczno-prawnych,
   3. rozliczeń z budżetem, funduszami i innymi źródłami finansowania,
   4. obsługi kasy,
   5. rozliczeń z kontrahentami,
   6. rozliczeń z pracownikami,
   7. rozliczeń Agencji z rachunkiem Funduszu Zapasów Interwencyjnych.
  5. Sprawowanie nadzoru nad wykonaniem funduszu płac.
  6. Realizowanie zadań związanych z przeprowadzaniem inwentaryzacji w Agencji.
  7. Nadzór nad wykonywaniem zadań z zakresu windykacji należności przysługujących Agencji z tytułu zawartych umów oraz należności przysługujących Skarbowi Państwa wynikających z ostatecznych decyzji administracyjnych we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi oraz monitoring wierzytelności.
  8. Prowadzenie ubezpieczenia rezerw strategicznych i zapasów agencyjnych ropy naftowej i paliw oraz pozostałych składników majątkowych.
  9. Monitorowanie bieżących wpłat opłaty zapasowej i kar pieniężnych:
   1. kwalifikowanie dokonywanych przez podmioty zobowiązane wpłat z tytułu opłaty zapasowej i kar pieniężnych na należność główną i odsetki.
   2. identyfikowanie wpłat z tytułu opłaty zapasowej i kar pieniężnych dokonywanych przez podmioty trzecie.
  10. Opiniowanie wniosków dotyczących wydatkowania środków na zakup towarów, materiałów i usług w zakresie utrzymywania rezerw strategicznych i zapasów agencyjnych ropy naftowej i paliw oraz sprzedaży towarów z rezerw strategicznych i zapasów agencyjnych ropy naftowej i paliw.
  11. Monitorowanie wnoszonych zabezpieczeń należytego wykonania umów.

Sprawdź, czy spełniasz niezbędne wymagania

  1. Wykształcenie wyższe ekonomiczne (rachunkowość, zarządzanie, finanse).
  2. Udokumentowany co najmniej 5-letni staż pracy/doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym.
  3. Ugruntowana wiedza w obszarze finansowo-księgowym.
  4. Znajomość aktualnych regulacji w zakresie prawa podatkowego, prawa bilansowego oraz ubezpieczeń społecznych.
  5. Umiejętności pracy w środowisku MS Office.
  6. Znajomość jęz. angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację biznesową.
  7. Doświadczenie w zarządzaniu zespołem.
  8. Wysokie umiejętności w obszarze komunikacji, nawiązywania i utrzymywania relacji, otwartość na dialog, podejście partnerskie.
  9. Orientacja biznesowa, elastyczność w działaniu, proaktywność.
  10. Umiejętność podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów przy jednoczesnym koncentrowaniu się na celach organizacji i jej wartościach.
  11. Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na poddanie się procedurze dopuszczenia do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”.

Twoje dodatkowe atuty, czyli wymagania pożądane

  1. Doświadczenie w zarządzaniu finansami w administracji publicznej.
  2. Ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania, finansów bądź audytu.
  3. Uprawnienia i licencje (np. Ministerstwa Finansów, Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, ACCA).
  4. Umiejętność obsługi programu SAP.
  5. Czynne prawo jazdy kat. B.

Sprawdź co oferujemy

  1. Premie uzależnione od wyników pracy.
  2. Zniżki na wypoczynek w ośrodkach wypoczynkowych.
  3. Preferencyjne warunki ubezpieczenia na życie.
  4. Pakiet w ramach ZFŚS oferujący między innymi:
   • dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz dzieci pracowników,
   • dodatek świąteczny.

Chcę aplikować. Jakie dokumenty mam złożyć?

  1. Życiorys (CV).
  2. Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu / niewyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  3. Mile widziane dołączenie kopii dokumentów potwierdzających niezbędne wymagania (pozwolenie, zaświadczenie, orzeczenie).
  4. Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o zgodzie na poddanie się procedurze sprawdzającej w celu uzyskania dopuszczenia do informacji niejawnych.

Gdzie złożyć dokumenty?

Dokumenty należy składać w terminie do 16 grudnia 2022 r. (decyduje data wpływu oferty do Agencji) koniecznie z dopiskiem na CV oraz kopercie / w temacie wiadomości e-mail: „Ogłoszenie nr RARS 109/Z/BFK/11/22”:

 • elektronicznie na adres rekrutacja@rars.gov.pl
 • drogą pocztową na adres:

Rządowa Agencja Rezerw Startegicznych
ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa

 • osobiście w siedzibie Centrali RARS w godzinach 7.30-15.30 Recepcja RARS, XI piętro.

Kto przetwarza moje dane osobowe i na jakich zasadach?

 1. Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych (adres siedziby: 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45), jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.
 2. Dane osobowe w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy, tj. obejmujące: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, przetwarzane są w celu zawarcia umowy o pracę (art. 6 ust. 1 lit. b RODO* wz z art. 221 § 1 pkt. 4-6 Kp oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO wz z art. 221 § 1 pkt. 1-3 Kp ). 
  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO, a w przypadku danych szczególnych kategorii art. 9 ust 2 lit. 1 a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie i bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Do przetwarzania przez pracodawcę danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tzw. szczególne kategorie danych osobowych), niezbędna jest zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym momencie.

 4. Dane osobowe przetwarzane są nie dłużej, niż do zakończeniu naboru, tj. przez okres 3 miesięcy, a w przypadku zatrudnienia osoby, której dane osobowe dotyczą – przez okres ustalony powszechnymi przepisami prawa pracy.
 5. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo:
  1. dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
  3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  4. usunięcia danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody,
  5. wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
 6. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 7. Podanie w dokumentach rekrutacyjnych danych osobowych w zakresie wynikającym z 221 Kodeksu pracy jest niezbędne do ubiegania się o zatrudnienie w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
 8. We wszystkich sprawach, które dotyczą przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, możecie się Państwo skontaktować z naszym inspektorem ochrony danych poprzez mail: iod@rars.gov.pl lub tel.: 22 360 92 37.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.).

Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Karolina Sochańska-Domagała (29.11.2022)
Pierwsza publikacja: Marta Bączkowska (29.11.2022)
Ostatnia publikacja: Marta Bączkowska (29.11.2022)
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych