[Archiwum] Oferta pracy nr RARS 112/Z/BFK/12/22

07 Dec 2022, 09:47

Dołącz do Biura Finansowo- Księgowego jako:

Asystent w Dziale Finansowym

Liczba stanowisk
1
Wymiar etatu
1
Ważne do
17 grudnia 2022 r.
Miejsce pracy
Centrala RARS

Czym będziesz się zajmować

  1. Przygotowywanie propozycji płatności w zakresie otrzymywanych faktur i innych dokumentów będących podstawą do zrealizowania zobowiązań finansowych Agencji.
  2. Dokonywanie rozliczeń finansowych otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa związanych z realizacją zadań.
  3. Prowadzenie rozliczeń podróży służbowych.
  4. Wspieranie w realizacji bieżących zadań wykonywanych przez innych pracowników w dziale.
  5. Wykonywanie prac zleconych przez bezpośrednich przełożonych.
  6. Wykonywanie rozliczeń finansowych otrzymanych dodatkowych środków z budżetu państwa lub innych środków  związanych z realizacją wykonywanych zadań, w przypadku udzielenia ich RARS.       
  7. Współpraca z organami kontroli wewnętrznej i zewnętrznej.

Sprawdź, czy spełniasz niezbędne wymagania

  1. Wykształcenie średnie.
  2. Minimum rok stażu pracy / doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku.
  3. Znajomość zagadnień finansowo – księgowych. Podstawowa znajomość aspektów prawnych.
  4. Znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office: Word, Excel.
  5. Umiejętność pracy pod presją czasu.
  6. Analityczne myślenie.
  7. Umiejętność organizacji pracy i pracy w zespole oraz wielozadaniowość i dobra komunikacja.
  8. Odpowiedzialność, rzetelność i terminowość w wykonywaniu powierzonych zadań.
  9. Samodzielność i wysoka motywacja do pracy oraz ciągłego uczenia się.

Twoje dodatkowe atuty, czyli wymagania pożądane

  1. Staż w jednostkach sektora finansów publicznych.
  2. Znajomość systemów informatycznych finansowo-księgowych.
  3. Znajomość zasad rozliczania dotacji.
  4. Dobra znajomość SAP.

Sprawdź co oferujemy

  1. Premie uzależnione od wyników pracy.
  2. Zniżki na wypoczynek w ośrodkach wypoczynkowych.
  3. Preferencyjne warunki ubezpieczenia na życie.
  4. Pakiet w ramach ZFŚS oferujący między innymi:
   • dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz dzieci pracowników,
   • dodatek świąteczny.

Chcę aplikować. Jakie dokumenty mam złożyć?

  1. Życiorys (CV).
  2. Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu / niewyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  3. Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o zgodzie na poddanie się procedurze sprawdzającej w celu uzyskania dopuszczenia do informacji niejawnych.

Gdzie złożyć dokumenty?

Dokumenty należy składać w terminie do 17 grudnia 2022 r. (decyduje data wpływu oferty do Agencji) koniecznie z dopiskiem na CV oraz kopercie / w temacie wiadomości e-mail: „Ogłoszenie nr RARS 112/Z/BFK/12/22”:

 • elektronicznie na adres rekrutacja@rars.gov.pl
 • drogą pocztową na adres:

Rządowa Agencja Rezerw Startegicznych
ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa

 • osobiście w siedzibie Centrali RARS w godzinach 7.30-15.30 Recepcja RARS, XI piętro.

Kto przetwarza moje dane osobowe i na jakich zasadach?

 1. Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych (adres siedziby: 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45), jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.
 2. Dane osobowe w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy, tj. obejmujące: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, przetwarzane są w celu zawarcia umowy o pracę (art. 6 ust. 1 lit. b RODO* wz z art. 221 § 1 pkt. 4-6 Kp oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO wz z art. 221 § 1 pkt. 1-3 Kp ). 
  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO, a w przypadku danych szczególnych kategorii art. 9 ust 2 lit. 1 a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie i bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Do przetwarzania przez pracodawcę danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tzw. szczególne kategorie danych osobowych), niezbędna jest zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym momencie.

 4. Dane osobowe przetwarzane są nie dłużej, niż do zakończeniu naboru, tj. przez okres 3 miesięcy, a w przypadku zatrudnienia osoby, której dane osobowe dotyczą – przez okres ustalony powszechnymi przepisami prawa pracy.
 5. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo:
  1. dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
  3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  4. usunięcia danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody,
  5. wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
 6. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 7. Podanie w dokumentach rekrutacyjnych danych osobowych w zakresie wynikającym z 221 Kodeksu pracy jest niezbędne do ubiegania się o zatrudnienie w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
 8. We wszystkich sprawach, które dotyczą przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, możecie się Państwo skontaktować z naszym inspektorem ochrony danych poprzez mail: iod@rars.gov.pl lub tel.: 22 360 92 37.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.).

Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Karolina Sochańska-Domagała (07.12.2022)
Pierwsza publikacja: Marta Bączkowska (07.12.2022)
Ostatnia publikacja: Marta Bączkowska (07.12.2022)
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych