[Archiwum] Ogłoszenie dotyczące sprzedaży szafy rozdzielczej wraz z wyposażeniem

13 Feb 2023, 14:03

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych,

 1. Grzybowska 45,

00-844 Warszawa

ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż szafy rozdzielczej INCOBEX z tworzywa sztucznego z wyposażeniem

 1. Szafa rozdzielcza INCOBEX z tworzywa sztucznego :
 • Marka: INCOBEX
 • Rok produkcji: 2015
 • Data wyłączenia z eksploatacji : styczeń 2022
 • Szafa jest elementem zdemontowanym z układu, składa się z 9 elementarnych szafek połączonych w jeden element
 • Wymiary szafy : długość 1,42 m, wysokość 1,23 m, szerokość 0,245

 

Cena wywoławcza szafy rozdzielczej bez wyposażenia : 506,00 zł netto

 

 1. ELEMENTY WYPOSAŻENIA ZNAJDUJĄCE SIĘ W SZAFIE :
 • rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy marki APATOR model RBK 1 – cena wywoławcza jednostkowa : 101,81 zł. netto – w szafie znajduje się   1 sztuka
 • przekładnik prądowy MBS EASK 41,4 – cena wywoławcza jednostkowa : 65,21 zł. netto – w szafie znajdują się 3 sztuki
 • włącznik/rozłącznik mocy LEGRAND DPX 250 – cena wywoławcza jednostkowa : 418,50 zł. netto –  w szafie znajdują się 2 sztuki
 • przekładnik prądowy SCHNEIDER METSEC T5 CC020 - cena wywoławcza jednostkowa: 111,42 zł. netto – w szafie znajdują się 3 sztuki
 • wyłącznik magnetyczno – termiczny nadprądowy MOELLER X CLEAR CLS6-B16 – cena wywoławcza jednostkowa : 111,42 zł. netto – w szafie znajduje się 1 sztuka

Uwaga: Agencja nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny urządzenia

 1. Zainteresowanych kupnem informujemy, że ww. szafę z wyposażeniem można oglądać od 02.2023 r. do 24.02.2023 r. w godz. 8:00-14:30 na terenie Składnicy RARS w Lisowicach, 59-230 Prochowice, woj. dolnośląskie.
 2. Osoby uprawnione do porozumiewania się w sprawie sprzedaży:

Paweł Kowalski – Kierownik Składnicy- tel. 76 85 85 110, wew. 30, kom. 451 055 604

Zbigniew Mojak – Kierownik Zespołu Technicznego- tel. 76 85 85 110 wew. 33, kom. 539 931 601

 1. Sprzedaż urządzenia, o którym mowa w ogłoszeniu odbędzie się w trybie przetargu

pisemnego - zbierania ofert.

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty w terminie i formie określonej w niniejszym ogłoszeniu, z oferowaną ceną zakupu nie mniejszą niż cena wywoławcza.
 2. Oferta przetargowa winna być sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 3. W ofercie należy podać: nazwę firmy oferenta, adres, NIP, REGON oraz proponowaną cenę zakupu brutto, a w przypadku osoby fizycznej: imię i nazwisko, adres, email i nr telefonu.
 4. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem „OFERTA NA KUPNO szafy rozdzielczej z wyposażeniem w sekretariacie Składnicy RARS w Lisowicach, 59-230 Prochowice, w terminie do dnia 24.02.2023 r. do godz. 14:35. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
 5. W przypadku kiedy uczestnicy przetargu zaoferowali tą samą cenę, decyduje data i czas złożenia oferty tj. zostanie wybrana oferta wcześniej złożona.
 6. Otwarcia ofert dokona Komisja w dniu 24.02.2023 r. o godz. 14.45. Dopuszcza się obecność oferentów przy otwarciu ofert.
 7. O wyborze najkorzystniejszej oferty sprzedawca powiadomi oferenta emailem lub faksem w terminie do 7 dni od dnia otwarcia ofert.
 8. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie do 7 dni od daty otrzymania informacji o wyborze jego oferty, oraz odebrać wózek własnym staraniem i na własny koszt. Termin wpłaty liczony jest od dnia następnego od daty wysłania maila.
 9. Kwotę nabycia należy wpłacić na konto: Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Składnica w Lisowicach 73 1130 1033 0018 8153 5120 0001
 10. W przypadku braku środków na koncie Agencji w wymaganym terminie sprzedaż wózka zostaje unieważniona.
 11. Oferty złożone (przesłane) w terminie nie podlegają zwrotowi, i będą stanowiły dokumentację przeprowadzonej procedury przechowywanej przez sprzedającego.
 12. Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

Załącznik nr 1 - oferta na zakup szafy rozdzielczej INCOBEX wraz z wyposażeniem

Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Pierwsza publikacja: Marta Bączkowska (13.02.2023)
Ostatnia publikacja: Marta Bączkowska (13.02.2023)
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych