Planowane zmiany Infrastruktury sektora naftowego na okres kolejnych 5 lat oraz dane do prognozy zapotrzebowania na pojemności magazynowych

08 maja 2024, 15:35

W świetle art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych informuje, iż producenci i handlowcy obowiązani do tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw oraz przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie magazynowania lub przesyłu ropy naftowej lub paliw zostali zobowiązani do przekazywania w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku kalendarzowego Prezesowi Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych informacje na temat realizowanych oraz planowanych zmian infrastruktury sektora naftowego, na okres kolejnych 5 lat.

Informacje przekazane, w formie tabel (załączonych poniżej) zostaną wykorzystane przez RARS wyłącznie do przygotowania, oceny sytuacji na rynku magazynowym oraz prognozy zabezpieczenia magazynowania zapasów interwencyjnych ropy naftowej i paliw oraz zapasów operacyjnych na okres 5 i 10 lat, która zgodnie z ustawą zostanie przekazana ministrowi właściwemu ds. energii.

Przekazane materiały będą traktowane jak informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i będą podlegały ochronie prawnej przewidzianej w art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej i nie będą udostępniane podmiotom i instytucjom niezwiązanym z nadzorem nad systemem zapasów interwencyjnych.

Dodatkowo zamieszczono dwie tabele nr 4 i nr 5 z prośbą o wskazanie zapotrzebowania na pojemność magazynową pod zapasy obowiązkowe i operacyjne na najbliższe 10 lat.

Uwaga! Jeżeli podmiot nie planuje zmian w zakresie infrastruktury magazynowej/ produkcyjnej / przesyłowej lub nie ma potrzeb w zakresie magazynowym w kolejnych latach prosimy o wpisanie do tabel (lub tabeli) – „nie dotyczy”.

Ze względu na sankcje finansowe w postaci kary pieniężnej, jakie mogą być nałożone w przypadku nieprzekazanie przedmiotowej informacji zwracamy się z uprzejmą prośbą o terminowe przekazanie danych.

Załączniki (pliki w formacie Excel)

Tabela nr 1 - Informacja w sprawie realizowanych oraz planowanych zmian infrastruktury sektora naftowego; infrastruktura produkcyjna (rozmiar 14.14 kB)

Tabela nr 2 - Informacja w sprawie realizowanych oraz planowanych zmian infrastruktury sektora naftowego; infranstruktura magazynowa (rozmiar 13.2 kB)

Tabela nr 3 - Informacja w sprawie realizowanych oraz planowanych zmian infrastruktury sektora naftowego; infrastruktura przemysłowa (rozmiar 24.41 kB)

Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Pierwsza publikacja: Joanna Uznańska (19.05.2023)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (08.05.2024)
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych