[Archiwum] Ogłoszenie o sprzedaży rozdzielnicy SN Rotoblok

04 Aug 2023, 16:00

OGŁOSZENIE

 

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych,

Grzybowska 45,

00-844 Warszawa

ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż rozdzielnicy SN Rotoblok

Rozdzielnica SN Rotoblok

  • Marka: ZPUE SA
  • Producent : Polska
  • Rok produkcji: 2014
  • Data wyłączenia z eksploatacji : styczeń 2022
  • Nr indentyfikacyjny: 653/14
  • Charakterystyka urządzenia : wnętrzowe rozdzielnice średniego napięcia typu ROTOBLOK, przeznaczone do rozdziału energii elektrycznej trójfazowej prądu przemiennego o częstotliwości 50 Hz, przy znamionowym napięciu do 24 kV, w sieciach rozdzielczych energetyki przemysłowej i zawodowej. Rozdzielnice są konfigurowane z pojedynczych typowych pól o zróżnicowanym wyposażeniu. Wymiary szafy : długość : 1,17 m, wysokość 2,10 m, szerokość 0,7m. W rozdzielnicy znajduje się wyposażenie, które nie zostało wymontowane.
  • Cena wywoławcza: 4 000,00 zł netto

Uwaga: Agencja nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny urządzenia

  1. Zainteresowanych kupnem informujemy, że ww. rozdzielnicę można oglądać od 07.08.2023 r. do 23.08.2023 r. w godz. 8:00-14:30 na terenie Składnicy RARS w Lisowicach, 59-230 Prochowice, woj. dolnośląskie.
  2. Osoby uprawnione do porozumiewania się w sprawie sprzedaży:
   • Paweł Kowalski – Kierownik Składnicy- tel. 76 85 85 110, wew. 30, kom. 451 055 604
   • Zbigniew Mojak – Kierownik Zespołu Technicznego- tel. 76 85 85 110 wew. 33, kom. 539 931 601
  3. Sprzedaż urządzenia, o którym mowa w ogłoszeniu odbędzie się w trybie przetargu pisemnego - zbierania ofert.
  4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty w terminie i formie określonej w niniejszym ogłoszeniu, z oferowaną ceną zakupu nie mniejszą niż cena wywoławcza.
  5. Oferta przetargowa winna być sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
  6. W ofercie należy podać: nazwę firmy oferenta, adres, NIP, REGON oraz proponowaną cenę zakupu brutto, a w przypadku osoby fizycznej: imię i nazwisko, adres, email i nr telefonu.
  7. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem „OFERTA NA KUPNO Rozdzielnicy ROTOBLOK RT1 w sekretariacie Składnicy RARS w Lisowicach, 59-230 Prochowice, w terminie do dnia 23.08.2023 r. do godz. 14:35. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
  8. W przypadku kiedy uczestnicy przetargu zaoferowali tą samą cenę, decyduje data i czas złożenia oferty tj. zostanie wybrana oferta wcześniej złożona.
  9. Otwarcia ofert dokona Komisja w dniu 23.08.2023 r. o godz. 14.45. Dopuszcza się obecność oferentów przy otwarciu ofert.
  10. O wyborze najkorzystniejszej oferty sprzedawca powiadomi oferenta emailem lub faksem w terminie do 7 dni od dnia otwarcia ofert.
  11. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie do 7 dni od daty otrzymania informacji o wyborze jego oferty, oraz odebrać urządzenie własnym staraniem i na własny koszt. Termin wpłaty liczony jest od dnia następnego od daty wysłania maila.
  12. Kwotę nabycia należy wpłacić na konto: Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Składnica w Lisowicach 73 1130 1033 0018 8153 5120 0001
  13. W przypadku braku środków na koncie Agencji w wymaganym terminie sprzedaż urządzenia zostaje unieważniona.
  14. Oferty złożone (przesłane) w terminie nie podlegają zwrotowi, i będą stanowiły dokumentację przeprowadzonej procedury przechowywanej przez sprzedającego.
  15. Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Załączniki

Załącznik nr 1 - oferta na zakup rozdzielnicy (rozmiar 27.5 kB)

Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Paweł Kowalski (04.08.2023)
Pierwsza publikacja: Joanna Uznańska (04.08.2023)
Ostatnia publikacja: Joanna Uznańska (04.08.2023)
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych