[Archiwum] Ogłoszenie dotyczące sprzedaży rozdzielnicy SN Rotoblok

04 Sep 2023, 18:49

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych,

Grzybowska 45,

00-844 Warszawa

ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż rozdzielnicy SN Rotoblok

 1. Rozdzielnica SN Rotoblok
 • Marka: ZPUE SA
 • Producent : Polska
 • Rok produkcji: 2014
 • Data wyłączenia z eksploatacji : styczeń 2022
 • Nr indentyfikacyjny: 653/14
 • Charakterystyka urządzenia : wnętrzowe rozdzielnice średniego napięcia typu ROTOBLOK, przeznaczone do rozdziału energii elektrycznej trójfazowej prądu przemiennego o częstotliwości 50 Hz, przy znamionowym napięciu do 24 kV, w sieciach rozdzielczych energetyki przemysłowej i zawodowej. Rozdzielnice są konfigurowane z pojedynczych typowych pól o zróżnicowanym wyposażeniu. Wymiary szafy : długość : 1,17 m, wysokość 2,10 m, szerokość 0,7m. W rozdzielnicy znajduje się wyposażenie, które nie zostało wymontowane.
 • Cena wywoławcza: 3 478,00 zł netto

Uwaga: Agencja nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny urządzenia

 1. Zainteresowanych kupnem informujemy, że ww. rozdzielnicę można oglądać od 05.09.2023 r. do 22.09.2023 r. w godz. 8:00-14:30 na terenie Składnicy RARS w Lisowicach, 59-230 Prochowice, woj. dolnośląskie.
 2. Osoby uprawnione do porozumiewania się w sprawie sprzedaży:

Paweł Kowalski – Kierownik Składnicy- tel. 76 85 85 110, wew. 30, kom. 451 055 604

Zbigniew Mojak – Kierownik Zespołu Technicznego- tel. 76 85 85 110 wew. 33, kom. 539 931 601

 1. Sprzedaż urządzenia, o którym mowa w ogłoszeniu odbędzie się w trybie przetargu pisemnego - zbierania ofert.
 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty w terminie i formie określonej w niniejszym ogłoszeniu, z oferowaną ceną zakupu nie mniejszą niż cena wywoławcza.
 2. Oferta przetargowa winna być sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 3. W ofercie należy podać: nazwę firmy oferenta, adres, NIP, REGON oraz proponowaną cenę zakupu brutto, a w przypadku osoby fizycznej: imię i nazwisko, adres, email i nr telefonu.
 4. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem „OFERTA NA KUPNO Rozdzielnicy ROTOBLOK RT1 w sekretariacie Składnicy RARS w Lisowicach, 59-230 Prochowice, w terminie do dnia 22.09.2023 r. do godz. 14:35. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
 5. W przypadku kiedy uczestnicy przetargu zaoferowali tą samą cenę, decyduje data i czas złożenia oferty tj. zostanie wybrana oferta wcześniej złożona.
 6. Otwarcia ofert dokona Komisja w dniu 22.09.2023 r. o godz. 14.45. Dopuszcza się obecność oferentów przy otwarciu ofert.
 7. O wyborze najkorzystniejszej oferty sprzedawca powiadomi oferenta emailem lub faksem w terminie do 7 dni od dnia otwarcia ofert.
 8. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie do 7 dni od daty otrzymania informacji o wyborze jego oferty, oraz odebrać urządzenie własnym staraniem i na własny koszt. Termin wpłaty liczony jest od dnia następnego od daty wysłania maila.
 9. Kwotę nabycia należy wpłacić na konto: Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Składnica w Lisowicach 73 1130 1033 0018 8153 5120 0001
 10. W przypadku braku środków na koncie Agencji w wymaganym terminie sprzedaż urządzenia zostaje unieważniona.
 11. Oferty złożone (przesłane) w terminie nie podlegają zwrotowi, i będą stanowiły dokumentację przeprowadzonej procedury przechowywanej przez sprzedającego.
 12. Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

Załącznik nr 1 - oferta na zakup rozdzielnicy

Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Pierwsza publikacja: Marta Bączkowska (04.09.2023)
Ostatnia publikacja: Marta Bączkowska (04.09.2023)
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych