[Archiwum] Chłodziarka laboratoryjna (CHL 1450 PREM/S)

16 Oct 2023, 09:03

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45 ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż chłodziarki laboratoryjnej

Charakterystyka produktu

Chłodziarka laboratoryjna (CHL 1450 PREM/S)

 • typ: CHL 1450 PREM/S
 • rok produkcji: 2019
 • zasilanie: elektryczne, 230 V, 50/60HZ, 550 W
 • producent: POL-EKO-APARATURA S. J. POLSKA
 • pojemność: 1460 l
 • wnętrze chłodziarki: dobre
 • obudowa chłodziarki: dobra
 • uszkodzona nie chłodzi
 • brak wew. półek składowych
 • zużycie podzespołów proporcjonalne do okresu eksploatacji

Cena

Cena wywoławcza: 813,01 zł netto;  1 000,00 zł brutto

Pozostałe informajce

Uwaga: Rządowa Agencja nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny chłodziarki laboratoryjnej.

 1. Zainteresowanych kupnem informujemy, że ww. chłodziarkę laboratoryjną można oglądać od 15.10.2023 r. do 29.10.2023 r. w godz. 7.30 - 14.30 na terenie Składnicy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w Ełku, Nowa Wieś Ełcka ul. Wilcza 2, 19-300 Ełk, woj. warmińsko-mazurskie.
  • Osobą uprawnioną do porozumiewania się w sprawie sprzedaży jest Hubert Kowalczyk - tel. 87 620 44 77.
 2. Sprzedaż chłodziarki laboratoryjnej, o którym mowa w ogłoszeniu odbędzie się w trybie przetargu pisemnego - zbierania ofert.
 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty w terminie i formie określonej w niniejszym ogłoszeniu, z oferowaną ceną zakupu nie mniejszą niż cena wywoławcza.
 2. Oferta przetargowa powinna być sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 3. W ofercie należy podać: proponowaną cenę zakupu brutto, nazwę firmy oferenta, adres, NIP, REGON, dane kontaktowe, a w przypadku osoby fizycznej imię, nazwisko, adres i nr telefonu.
 4. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta na kupno chłodziarki laboratoryjnej” w sekretariacie Składnicy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w Ełku, Nowa Wieś Ełcka ul. Wilcza 2,  19-300 Ełk, w terminie do dnia 30.10.2023 r. do godz. 9.00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
 5. W przypadku kiedy uczestnicy postępowania zaoferowali tę samą cenę, decyduje data i czas złożenia oferty tj. zostanie wybrana oferta wcześniej złożona.
 6. Otwarcia ofert dokona Komisja w dniu 30.10.2023 r. o godz. 9.30. Dopuszcza się obecność oferentów przy otwarciu ofert.
 7. O wyborze najkorzystniejszej oferty sprzedający powiadomi oferenta w terminie do 7 dni od dnia otwarcia ofert.
 8. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę zakupu w ciągu 7 dni od daty otrzymania informacji o wyborze jego oferty oraz odebrać przedmiot zakupu własnym staraniem i na własny koszt.
 9. W przypadku nie dokonania przez oferenta wpłaty w wymaganym terminie jego oferta zostaje unieważniona.
 10. Oferty złożone (przesłane) nie podlegają zwrotowi, a będą stanowiły przechowywaną przez sprzedającego dokumentację przeprowadzonej procedury.
 11. Postępowanie prowadzi się z zachowaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016), tzw. RODO informując, że:
 • administratorem uzyskanych danych osobowych jest Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 45;
 • administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@rars.gov.pl lub tel. 22 36-09-237;
 • dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem przetargowym;
 • dane osobowe będą przetwarzane przez okres zbierania ofert oraz po jego zakończeniu zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji;
 • przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres, NIP, REGON oraz inne dane osobowe podane przez osobę składającą ofertę i inną korespondencję wpływającą do RARS w celu udziału w przetargu;
 • dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec RARS;
 • osoby uczestniczące w czynnościach mających na celu złożenie oferty oraz w przypadku wyboru oferty posiadają prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 • osoby uczestniczące w czynnościach mających na celu złożenie oferty oraz w przypadku wyboru oferty posiadają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO;
 • w odniesieniu do przetwarzanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (w tym profilowanie), stosowanie do art. 22 RODO.

15. Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny unieważnienia.

Załącznik

załącznik nr 1 - zgłoszenie udziału w postępowaniu (format Word, rozmiar 36.5 kB)

Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Krystyna Dąbrowska (09.10.2023)
Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska (09.10.2023)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (16.10.2023)
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych