[Archiwum] Dzierżawa nieruchomości zlokalizowanej w Giżycku

24 Oct 2023, 07:04

I. Przedmiot postępowania.

 1. Opis przedmiotu zaproszenia

1.1. Przedmiotem postępowania jest oddanie nieruchomości opisanej w pkt. 2.1 poniżej w dzierżawę celem prowadzenia na warunkach określonych w niniejszym Ogłoszeniu oraz umowie działalności gospodarczej.

 1. Oznaczenie i opis nieruchomości:

2.1. Przedmiotem dzierżawy jest zabudowana nieruchomość gruntowa wraz z infrastrukturą:

  1. oznaczona w ewidencji gruntów jako działka numer 371, obręb 0001 o powierzchni 1,4706 ha, położona w miejscowości Giżycko przy ulicy Fryderyka Chopina 1 dla której przez Sąd Rejonowy w Giżycku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzona jest księga wieczysta nr OL1G/00010951/9;
  2. oznaczona w ewidencji gruntów jako działka numer nr 372, obręb 0001 o powierzchni 0,7996 ha, położona w miejscowości Giżycko przy ulicy Fryderyka Chopina dla której przez Sąd Rejonowy w Giżycku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzona jest księga wieczysta nr OL1G/00010951/9;
  3. oznaczona w ewidencji gruntów jako działka numer nr 370/4, obręb 0001 o powierzchni 0,0885 ha, położona w miejscowości Giżycko przy ulicy Fryderyka Chopina  dla której przez Sąd Rejonowy w Giżycku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzona jest księga wieczysta nr OL1G/00010951/9;

- o łącznej powierzchni 2,3587 ha (zwanych dalej wspólnie jako „Nieruchomość”).

2.2. Opisane w ust. 2.1 działki stanowią całość Przedmiotu Dzierżawy i tym samym Wydzierżawiający nie dopuszcza możliwość złożenia oferty tylko na jedną ze wskazanych powyżej części Nieruchomości.

 1. Tryb postępowania:

3.1. Przetarg jest jednoetapowy.

3.2. Przetarg prowadzony jest na podstawie przepisów kodeksu cywilnego i nie podlega ustawie prawo zamówień publicznych.

3.3. Postępowanie prowadzone będzie w języku polskim.

3.4. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w każdym czasie, bez podawania przyczyn lub do zamknięcia przetargu, bez dokonania wyboru którejkolwiek z Ofert.

3.5. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo zmodyfikowania treści Informacji o Warunkach Przetargu, w terminach określonych w niniejszym Ogłoszeniu.

 1. Okres dzierżawy i jej podstawowe warunki:

4.1. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 40 lat licząc od daty jej zawarcia.

4.2. Na warunkach opisanych w Umowie dzierżawy, stanowiącej załącznik nr 2 do Ogłoszenia możliwe będzie przedłużenie trwania okresu dzierżawy. W takim wypadku Dzierżawca zobowiązany jest złożyć Wydzierżawiającemu pisemny wniosek dotyczący chęci przedłużenia Umowy co najmniej na 3 miesiące przed upływem okresu obowiązywania Umowy, określonego w ust. 4.1 powyżej. W przypadku akceptacji przez Wydzierżawiającego wniosku o przedłużenie czasu obowiązywania Umowy i ustalenie przez Strony warunków, na jakich Umowa zostanie przedłużona, Strony zawrą stosowny aneksu Umowy przed upływem terminu jej obowiązywania.

4.3. Dzierżawca będzie płacił Wydzierżawiającemu Czynsz Dzierżawny w wysokości określonej w Umowie dzierżawy.

4.4. Dzierżawca nie może bez uprzedniej zgody Wydzierżawiającego wyrażonej na piśmie oddawać Przedmiotu Dzierżawy w całości lub w części osobie trzeciej do używania, użytkowania, a także oddawać w posiadanie lub dzierżenie.

4.5. Wydzierżawiający zobowiązuje się do wydania Dzierżawcy Przedmiotu dzierżawy w terminie do 21 dni roboczych od daty doręczenia przez Dzierżawcę oświadczeń, o których mowa w § 11. ust. 1 oraz ust. 2 Umowy oraz wpłaceniu kaucji, o której mowa w §  10. ust. 1 Umowy.

4.6. Nakłady związane z używaniem Przedmiotu Umowy obciążają Dzierżawcę, w tym:

  1. koszty napraw, remontów i innych prac wykonywanych po przeglądach okresowych wynikających z przepisów prawa;
  2. wymiany materiałów eksploatacyjnych;
  3. konserwacji i zabezpieczenia obiektów, urządzeń i infrastruktury wchodzących w skład Nieruchomości;
  4. obowiązki określone w art. 681 Kodeksu Cywilnego.

4.7. W przypadku wykonania przez Dzierżawcę prac adaptacyjnych w okresie pierwszych 6 miesięcy obowiązywania niniejszej Umowy, na które uzyska zgodę od Wydzierżawiającego zgodnie z § 12 ust. 2 Umowy Dzierżawca zostanie zwolniony z Czynszu za okres do dnia 1 kwietnia 2024 r.

4.8. Wszelkie nakłady na Przedmiot Umowy w tym prace remontowo-budowlane, wyburzeniowe i inwestycyjne, które zamierza prowadzić Dzierżawca wymagają pisemnej zgody Wydzierżawiającego na warunkach określonych w Umowie dzierżawy.

 1. Sprawdzenie Przedmiotu Dzierżawy:

5.1. Wydzierżawiający oczekuje i wymaga od wszystkich podmiotów, biorących udział w przetargu, dokładnego i wnikliwego zbadania Przedmiotu Dzierżawy. Po zawarciu Umowy dzierżawy, powoływanie się przez Dzierżawcę na niezgodność stanu faktycznego z otrzymaną dokumentacją lub posiadaną wiedzą na temat stanu faktycznego nieruchomości, nie będzie uwzględniane (z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Umowie dzierżawy).

5.2. Każdy podmiot zainteresowany udziałem w przetargu może obejrzeć Przedmiot Dzierżawy. Osoba do kontaktu w sprawie ustalenia terminu wizji lokalnej:

Maria Wereszczuk tel. +48 451 055 610. Wizję lokalną można przeprowadzić w dniach roboczych, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00.
 1. Warunki udziału w Przetargu:

Podmioty, chcące złożyć Ofertę w niniejszym postępowaniu, powinny spełniać łącznie następujące warunki:

6.1. nie ogłoszono ich upadłości lub nie otwarto w stosunku do nich likwidacji lub upadłości, z wyjątkiem podmiotów, które po ogłoszeniu upadłości zawarły układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

6.2. nie zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

6.3. prowadzą działalność gospodarczą, której podstawowym PKD jest  PKD 55.10.Z przez okres minimum 10 lat;

6.4 posiadają doświadczenie w zarządzaniu i prowadzeniu obiektów hotelarskich i gastronomicznych;

6.5. posiadają doświadczenie i mają zrealizowane inwestycje developerskie – własne projekty budowlane;

6.6. uzyskali średni roczny przychód za ostatni pełny rok obrotowy (na podstawie „Rachunku zysków i strat” pozycja „Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów” lub „Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi”) w wysokości nie mniejszej niż 4 000 000 PLN (słownie: cztery miliony złotych), w przypadku przychodu osiąganego w walutach obcych podlegają one przeliczeniu na PLN według średniego kursu NBP z dnia upływu terminu do składania Ofert.

 1. Dokumenty wymagane dla potwierdzenia spełniania wymagań do udziału w Przetargu:

7.1 Wraz z Ofertą należy złożyć następujące dokumenty (w oryginałach lub kserokopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu składającego wniosek, z tym zastrzeżeniem, iż na żądanie Wydzierżawiającego należy okazać do wglądu - i sporządzenia odpisu - oryginał):

7.1.1 odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; przedstawiony dokument nie może być wystawiony wcześniej niż trzy miesiące przed terminem składania Ofert;

7.1.2 zaświadczenia wystawione przez właściwe organy administracji publicznej, potwierdzające brak zaległości w regulowaniu zobowiązań publiczno-prawnych (podatki oraz składki na ubezpieczenie społeczne), zaświadczenie nie może być wystawione wcześniej niż trzy miesiące przed terminem składania Ofert;

7.1.3 potwierdzenie doświadczenia w świadczeniu usług związanych z zarządzaniem  i prowadzeniem obiektów hotelarskich i  gastronomicznych za ostatni rok od złożenia oferty;

7.1.4 bilans oraz rachunek zysków i strat (z oznaczeniem podmiotu, na rzecz którego zostały sporządzone), a jeżeli podlegają badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości - również opinię o badanym sprawozdaniu finansowym, za ostatni pełny rok obrotowy. W przypadku podmiotów niezobowiązanych do sporządzania bilansu oraz rachunku zysków i strat – inne dokumenty określające obroty, zysk (PIT 36, PIT 36L, PIT 28) oraz zobowiązania i należności za okres jak w zdaniu poprzednim; przedstawienie dokumentów innych niż bilans oraz rachunek zysków i strat należy uzasadnić - wraz z podaniem podstawy prawnej;

7.1.5. uzupełniony Formularz Oferty – załącznik nr 1 do Ogłoszenia.

7.2 Jeżeli o zawarcie Umowy dzierżawy ubiegać się będzie kilka podmiotów działających wspólnie (Konsorcjum), dokumenty, o których mowa w pkt 7.1.1 i 7.1.2 powyżej powinny zostać złożone przez każdego uczestnika konsorcjum, zaś pozostałe dokumenty, powinny dotyczyć któregokolwiek z członków Konsorcjum.

7.3 Reprezentant Konsorcjum ma obowiązek dołączyć do Oferty dokument (w oryginale lub poświadczonym notarialnie odpisie), z treści którego wynikać będzie jego umocowanie do działania w imieniu uczestników konsorcjum.

7.4 Jeżeli Oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 7.1.1, składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju, w którym dany podmiot ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem. Podmiot korzystający z powyższego prawa zobowiązany jest szczegółowo uzasadnić, na jakiej podstawie prawnej zastępuje dokumenty, o których mowa powyżej, oświadczeniem składanym przed notariuszem.

 1. Opis sposobu przygotowania Oferty:

8.1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem Oferty obciążają Oferenta.

8.2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim i podlega prawu polskiemu. Do czynności stron stosuje się przepisy prawa polskiego.

8.3. Oferta oraz wszystkie dokumenty wymagane w Przetargu powinny być złożone w języku polskim. Wszelkie dokumenty sporządzone w języku innym niż język polski powinny być złożone wraz z ich tłumaczeniem na język polski poświadczonym za zgodność przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta. W razie wątpliwości, co do treści tłumaczeń Wydzierżawiający może zażądać tłumaczenia dokumentów lub ich części przez tłumacza przysięgłego. W przypadku gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych wystawianych przez instytucje zagraniczne Wydzierżawiający dopuszcza teksty sporządzone w języku angielskim.

8.4. Oferta musi być zabezpieczona wadium.

8.5. Oferta powinna zawierać:

8.5.1. wypełniony Formularz „Oferta” stanowiący załącznik nr 1 do Ogłoszenia;

8.5.2. dokumenty wskazane w pkt 7.1 Ogłoszenia;

8.5.3. dowód wniesienia wadium.

8.6. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie przed upływem terminu do składania ofert. W takim przypadku zmieniona Oferta powinna być doręczona Wydzierżawiającemu przed upływem terminu do składania ofert.

8.7. Oferta wraz z załącznikami i wszystkimi dokumentami powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta. Oryginał lub poświadczony przez notariusza, za zgodność z oryginałem, odpis dokumentu upoważnienia (pełnomocnictwa) udzielonego do występowania w imieniu uczestnika przetargu w toku niniejszego postępowania, powinien być dołączony do Oferty, o ile umocowanie do działania w imieniu uczestnika przetargu nie wynika z innych dokumentów złożonych przez uczestnika przetargu.

8.8. Wszystkie strony Oferty powinny być  trwale złączone w sposób uniemożliwiający ich dekompletację.

 1. Wymagania dotyczące Wadium:

9.1. Najpóźniej w dniu złożenia Oferty, Oferenci są zobowiązani do złożenia wadium w postaci gotówki bądź bezwarunkowej, nieodwołalnej i płatnej na pierwsze żądanie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, udzielonej na okres związania Ofertą, w wysokości 20.000 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

Do Oferty Oferent dołącza potwierdzenie wniesienia wadium w formie gotówki bądź dokument gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. Treść gwarancji musi przewidywać wszelkie przypadki zatrzymania wadium określone poniżej w pkt 9 .5 Ogłoszenia.

Wadium w formie gotówkowej należy wpłacić na następujący rachunek bankowy Wydzierżawiającego nr: 96 1130 1017 0000 3159 1590. W przypadku wpłaty wadium decyduje data uznania rachunku bankowego Wydzierżawiającego.

9.2. Wydzierżawiający zwróci niezwłocznie wadium, w następujących przypadkach:

9.2.1 jeżeli upłynął termin związania Ofertą;

9.2.2 jeżeli zawarto umowę dzierżawy i wniesiono zabezpieczenia nią wymagane;

9.2.3 jeżeli Wydzierżawiający unieważnił przetarg lub zamknął go bez dokonywania wyboru ofert.

9.3. Wydzierżawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Oferenta, który:

9.3.1 wycofał Ofertę przed upływem terminu składania ofert lub

9.3.2 został wykluczony z przetargu lub jego Oferta została odrzucona.

9.4. Wadium wniesione w formie gotówkowej zwracane będzie bez oprocentowania.

9.5. Wydzierżawiający zatrzyma bądź zrealizuje wadium, jeżeli Oferent, którego Oferta została wybrana:

9.5.1 odmówił lub uchyla się od terminowego podpisania umowy dzierżawy na warunkach określonych w ofercie lub

9.5.2 oświadczył, że umowy nie podpisze lub

9.5.3 nie dokonuje czynności prawnej lub faktycznej koniecznej do terminowego podpisania umowy lub

9.5.4 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub

9.5.5 terminowe zawarcie umowy dzierżawy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta.

 1. Miejsce i termin składania Ofert:

10.1. Dla dotrzymania terminu składania Ofert wskazanego w pkt. 10.2., Oferta powinna zostać złożona w wersji elektronicznej w formie podpisanych i zeskanowanych dokumentów lub w formie dokumentów podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

10.2. Ofertę należy wysłać na adres mailowy magdalena.rejmer@rars.gov.pl z dopiskiem w temacie wiadomości „Oferta na dzierżawę Nieruchomości zlokalizowanej w Giżycku”, w terminie do dnia 27.10.2023 r. do godz. 9.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą nierozpatrywane.

10.3. W ślad za ofertą w wersji elektronicznej w formie skanu podpisanych dokumentów Oferent zobowiązany jest dostarczyć Wydzierżawiającemu Ofertę w wersji papierowej zawierającą wszystkie dokumenty tożsame z dokumentami przesłanymi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 45

oraz powinna posiadać na kopercie tytuł: „Oferta w odpowiedzi na Ogłoszenie o zaproszeniu do złożenia oferty na dzierżawę nieruchomości zlokalizowanej w Giżycku".

Wymóg wskazany w zdaniu powyżej nie dotyczy oferty przekazanej w formie elektronicznej podpisanej z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

10.4. O terminie złożenia Oferty decyduje data wpływu Oferty na wskazany w pkt. 10.2. adres mailowy.

10.5. Wybór Dzierżawcy, o którym mowa w ogłoszeniu odbędzie się w formie elektronicznej.

10.6 . Warunkiem przystąpienia do udziału w postępowaniu jest złożenie oferty w terminie i formie określonej w niniejszym ogłoszeniu, z oferowaną ceną czynszu dzierżawy nie mniejszą niż cena wywoławcza.

10.7. W ofercie należy podać: nazwę firmy oferenta, adres, NIP, REGON  oraz proponowaną cenę zakupu brutto, a w przypadku osób fizycznych imię i nazwisko, adres, e-mail i numer telefonu.

10.8. Oferta powinna być sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

10.9. Analizy ofert dokona Komisja w dniu 27.10.2023 r. o godz. 10.00.

10.10. Przesłane oferty nie podlegają zwrotowi, a będą stanowiły dokumentację przeprowadzonej procedury przechowywanej przez sprzedającego.

 1. Termin związania Ofertą.

11.1.Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

11.2 Oferent, samodzielnie lub na wniosek Wydzierżawiającego, może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Wydzierżawiający może tylko raz, co najmniej na 3 (trzy) dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Oferentów o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 (trzydzieści) dni. Wraz z przedłużeniem terminu związania ofertą, nastąpi przedłużenie ważności wadium.

11.3 Zawarcie umowy dzierżawy z wybranym Oferentem nastąpi w terminie związania z ofertą, przy uwzględnieniu zapisów zawartych w pkt 11.2.

 1. Kryteria wyboru i sposób oceny oferty.

12.1. Po upływie terminu do składania Ofert, Wydzierżawiający dokona oceny złożonych dokumentów, w tym Ofert, pod względem formalnym i merytorycznym. W razie stwierdzenia błędów lub innych braków bądź niejasności złożonych dokumentach, Wydzierżawiający wezwie Oferenta do ich uzupełnienia wyznaczając stosowny termin na uzupełnienie, nie krótszy niż 3 (trzy) dni robocze. W przypadku nie uzupełnienia dokumentów we wskazanym terminie, Wydzierżawiający wykluczy Oferenta, którego dotyczyło wezwanie.

12.2. Niezależnie od powyższego, Wydzierżawiający może wezwać Oferenta, do udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych dokumentów, wyznaczając stosowny termin na udzielenie odpowiedzi, nie krótszy niż 3 (trzy) dni robocze.

12.3. Wydzierżawiający odrzuci Ofertę, jeżeli Oferent nie spełnia wymagań niezbędnych do udziału w przetargu, określonych w Rozdziale w ust. 7. Ogłoszenia, oraz jeżeli Oferta:

12.3.1 nie odpowiada warunkom Ogłoszenia lub nie została uzupełniona w wyznaczonym terminie;

12.3.2.  została złożona po terminie, wskazanym w punkcie 10.2 Ogłoszenia;

12.3.3.  nie została należycie zabezpieczona wadium;

12.3.4. oferta złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej zawiera wypełnione komputerowo ale nie podpisane i parafowane  elementy Oferty wymagane w Ogłoszeniu lub niepodpisane przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

12.4.  Na żądanie Oferenta, którego Oferta została odrzucona, Wydzierżawiający przekaże pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

12.5. Kryterium oceny Ofert w niniejszym postępowaniu jest kryterium finansowe tj. wysokość Czynszu Dzierżawnego oferowanego przez Oferentów za Lokalizację stanowiącą Przedmiot dzierżawy, o którym mowa w niniejszym Ogłoszeniu.

12.6. Oferent składa ofertę zapłaty miesięcznego Czynszu Dzierżawnego netto (zgodnie z definicją zawartą we wzorze umowy dzierżawy), nie niższego jednak niż 10.000 PLN netto (słownie: dziesięć tysięcy i 00/100 zł).

12.7. Sposób obliczania liczby punktów uzyskanych za kryterium wysokości Czynszu Dzierżawnego, za lokalizację stanowiąc przedmiot dzierżawy w Ogłoszeniu, przedstawia się następująco:

A = B/C x 100

gdzie:

A – liczba punktów uzyskanych, przez danego Oferenta, za kryterium wysokości

zaoferowanego Czynszu Dzierżawnego;

B – zaoferowany, przez danego Oferenta, Czynsz Dzierżawny, w badanej ofercie (wyrażona w PLN);

C – najwyższy Czynsz Dzierżawny zaoferowany za daną Lokalizację (wyrażona w PLN).

12.8.  W przypadku gdyby Oferent, który złożył Najkorzystniejszą Ofertę, w terminie wyznaczonym przez Wydzierżawiającego, nie przystąpił do zawarcia Umowy dzierżawy Wydzierżawiający zastrzega, iż Umowa dzierżawy zostanie zawarta z Oferentem, którego Oferta otrzymała drugą najlepszą ocenę w postępowaniu.

 1. Wybór oferty najkorzystniejszej.

13.1.  Ofertą Najkorzystniejszą jest Oferta zawierająca najwyższy Czynsz Dzierżawny, tj. ta, która uzyskała najwyższą ilość punktów w ramach oceny końcowej, oraz nie została odrzucona zgodnie z trybem przewidzianym w ust 12.3 w Ogłoszeniu.

13.2. Komisja Przetargowa po zbadaniu wszystkich złożonych w przetargu ofert dokona wyboru Oferty Najkorzystniejszej.

13.3. O wyborze najkorzystniejszej oferty Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych powiadomi oferenta w terminie do 7 dni od dnia otwarcia ofert. Powiadomienie o wyborze przekazane zostanie drogą elektroniczną na adres email wskazany w ofercie.

13.4. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z Oferentami których oferty uzyskały co najmniej 70 punktów obliczonych zgodnie z pkt 12.7. a także w przypadku, gdy dwie lub więcej Ofert uzyskały równą ilość punktów. Wydzierżawiający wystąpi do tych Oferentów o złożenie kolejnych, pisemnych ofert dogrywkowych, które jednakże nie mogą zawierać proponowanej wysokości Czynszu Dzierżawnego równej lub niższej, niż zaoferowane w pierwotnych Ofertach. Spośród tak złożonych Ofert zostanie wybrana Oferta Najkorzystniejsza. Termin na złożenie ofert dogrywkowych wyznacza Wydzierżawiający, nie będzie on jednak krótszy niż 3 (trzy) dni.

13.5. Negocjacje, o których mowa w pkt. 13.4. mogą odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w siedzibie Wydzierżawiającego, poprzez osobiste stawienie się należycie umocowanego przedstawiciela Oferenta. O terminie ewentualnych negocjacji bezpośrednich w siedzibie Wydzierżawiającego Oferenci zostaną zawiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej. Negocjacje bezpośrednie będą odbywać się z każdym przedstawicielem Oferentów z osobna.

 1. Zabezpieczenie umowy.

14.1. Wydzierżawiający wymaga od Dzierżawcy zabezpieczenia umowy.

14.2 Zabezpieczenie umowy zostanie wniesione przez Dzierżawcę w formie opisanej szczegółowo w Umowie stanowiącej załącznik nr 2 do Ogłoszenia.

 1. Sposób porozumiewania się.

15.1. Osobą upoważnioną do kontaktów z uczestnikami przetargu w sprawach związanych z niniejszym postępowaniem przetargowym jest magdalena.rejmer@rars.gov.pl

15.2. Po upływie terminu składania Ofert, korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z Oferentami, którzy złożyli Oferty.

15.3. Wszelką korespondencję dotyczącą niniejszego postępowania przetargowego należy składać elektronicznie w formie e-mail.

15.4. Wymiana korespondencji w postępowaniu przetargowym następuje za pośrednictwem poczty e-mail. Każda ze stron może zgłosić w przesłanym za pośrednictwem poczty e-mail dokumencie żądanie potwierdzenia otrzymania korespondencji. W takim przypadku adresat zobowiązany jest niezwłocznie potwierdzić ten fakt.

15.5. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo zmodyfikowania treści niniejszego Ogłoszenia najpóźniej na 2 (dwa) dni przed upływem terminu składania Ofert. Jeżeli zmiana nastąpi później i będzie ona istotna, Wydzierżawiający przedłuży termin składania ofert o co najmniej 3 (trzy) dni.

15.6. Po terminie opisanym w pkt 15.5  zmiana Ogłoszenia nie może dotyczyć warunków kwalifikacji, warunków ich oceny, dokumentów potwierdzających ich spełnianie, kryteriów oceny Ofert oraz warunków ich oceny.

15.7. Przed upływem terminu do składania Ofert w przetargu, zmiana Ogłoszenia będzie opublikowana na stronie https://bip.rars.gov.pl oraz przekazana tym zainteresowanym podmiotom, które złożyły wniosek o otrzymywanie korespondencji.

15.8. Postępowanie prowadzi się z zachowaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016), tzw. RODO informując, że:

 • administratorem uzyskanych danych osobowych jest Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 45;
 • administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@rars.gov.pl lub tel. 22 36-09-237;
 • dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem przetargowym;
 • dane osobowe będą przetwarzane przez okres zbierania ofert oraz po jego zakończeniu zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji;
 • przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres, NIP, REGON oraz inne dane osobowe podane przez osobę składającą ofertę i inną korespondencję wpływającą do Agencji w celu udziału w przetargu;
 • dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec RARS;   
 • osoby uczestniczące w czynnościach mających na celu złożenie oferty oraz w przypadku wyboru oferty posiadają prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 • osoby uczestniczące w czynnościach mających na celu złożenie oferty oraz w przypadku wyboru oferty posiadają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO;
 • w odniesieniu do przetwarzanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (w tym profilowanie), stosowanie do art. 22 RODO.

Wykaz załączników

 1. Formularz – Oferta – Załącznik nr 1 (format Word, rozmiar 45.5 kB)
 2. Wzór umowy dzierżawy – Załącznik nr 2 (format PDF, rozmiar 235.07 kB)
 3. Wykaz doświadczenia – Załącznik nr 3 (format Word, rozmiar 38 kB)
Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Agnieszka Kowalska-Kosnowska (23.10.2023)
Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska (24.10.2023)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (24.10.2023)
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych