[Archiwum] Sól drogowa

29 Dec 2023, 16:48

I. Opis przedmiotu przetargu

 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż towaru wskazanego w załączniku nr 1 do niniejszych warunków.
 2. Miejsce składowania i odbioru towaru:
  • Składnica RARS w Ełku, ul. Wilcza 2, 9-301 Ełk, Nowa Wieś Ełcka, woj. warmińsko-mazurskie (tel. kontaktowy: 87 620 13 66, 735 978 814, e-mail: bogdan.przyborowski@rars.gov.pl);
  • Składnica RARS w Starym Sączu, 33-340 Stary Sącz, ul. Węgierska 12, woj. małopolskie (tel. kontaktowy: 18 446 01 52, 606 357 723, e-mail: robert.brach@rars.gov.pl);
  • Składnica RARS w Kamienicy Królewskiej, ul. Sosnowa 2, 83-342 Kamienica Królewska, woj. Pomorskie, (tel. kontaktowy: 58 681 60 97, 539 931 609, e-mail: bartlomiej.marcinski@rars.gov.pl).
 3. Ceny minimalne (bez podatku VAT) zostały określone w załączniku nr 1 do warunków przetargu.
 4. Specyfikacja towaru (w tym jego opakowania), określająca jego przeznaczenie oraz właściwości fizykochemiczne została określona w załączniku nr 1 do warunków przetargu.
 5. Dokumenty potwierdzające jakość towaru wraz z jego opakowaniem zostały określone w załączniku nr 1 do warunków przetargu.

II. Tryb postępowania

 1. Postępowanie prowadzone jest w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego.
 2. RARS zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w całości lub w części albo zmiany jego warunków w każdym czasie bez podania przyczyny.
 3. Jeżeli nie wpłynie żadna oferta zgodna z niniejszymi warunkami, przetarg zostanie unieważniony.

III. Warunki udziału w przetargu

 1. Złożenie oferty w terminie i formie określonej w niniejszych warunkach przetargu.
 2. Zaoferowanie ceny jednostkowej nie niższej niż cena minimalna, o której mowa w pkt I, ppkt 3.
 3. Złożona oferta musi obejmować całą ilość towaru w danej Składnicy (miejscu przechowania). Wzór oferty stanowi załącznik nr 2 do warunków przetargu.
 4. Oferent może złożyć jedną lub kilka ofert. Każda oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości określonej w ppkt 5.
 5. RARS wymaga wniesienia wadium w wysokości:
  • 11 000,00 zł na cały asortyment przechowywany w Składnicy RARS w Ełku - OFERTA 1;
  • 11 000,00 zł na cały asortyment przechowywany w Składnicy RARS w Starym Sączu - OFERTA 2;
  • 34 000,00 zł na cały asortyment przechowywany w Składnicy RARS w Kamienicy Królewskiej - OFERTA 3.
 6. Wadium powinno być wniesione wyłącznie w pieniądzu, na rachunek Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych o nr 96 1130 1017 0000 3159 1590 0002, z dopiskiem: BRT WADIUM na sól drogową (wskazać miejsce składowania towaru).
 7. Wadium należy wnieść przed upływem terminu otwarcia ofert, tj. do 10.01.2024 r. Jako termin wniesienia wadium przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy RARS.
 8. W przypadku składania przez Oferenta kilku ofert, wniesienie wadium może być potwierdzone jednym dowodem wpłaty, ze wskazaniem na dowodzie wpłaty nazwy towarów, którego dotyczą oferty.

IV. Informacje dotyczące składania ofert

 1. Oferta powinna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej w języku polskim, odpowiednio na formularzu (lub zgodnie z jego treścią) stanowiącym załącznik nr 2 do warunków przetargu i być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta.
 2. Oferent zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą pełnomocnictwo, jeżeli działa przez pełnomocnika.
  • Wszystkie dokumenty winny być czytelne i w języku polskim. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza albo adwokata lub radcę prawnego umocowanego do reprezentowania Oferenta i poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem.

W przypadku składania przez Oferenta więcej niż jednej oferty, pełnomocnictwo może być złożone w 1 egzemplarzu.

 1. RARS wezwie Oferentów, którzy w określonym terminie nie złożyli dokumentów, o których mowa w ppkt 2 do jego złożenia w wyznaczonym terminie.
 2. Oferty złożone przez osoby fizyczne nie będą rozpatrywane.
 3. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami musi być opakowana w zamkniętą kopertę opatrzoną pieczęcią Oferenta (lub nazwą i adresem Oferenta) i oznaczona:

„OFERTA NA ZAKUP SOLI DROGOWEJ (wskazać miejsce składowania towaru). NIE OTWIERAĆ PRZED 11.01.2024 r.”

Nie oznaczenie oferty w powyższy sposób może być przyczyną jej otwarcia przed wyznaczonym terminem!

 1. Oferty należy złożyć do Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45 w terminie do dnia 10.01.2024 r. do godz. 12.00 (osobiście – recepcja XI piętro albo za pośrednictwem poczty lub innego operatora, decyduje data wpływu oferty).
 2. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie zwrócone Oferentom bez ich otwierania.
 3. W przypadku braku wpływu wadium w wyznaczonym terminie i w wymaganej wysokości, bądź jego wpływu po terminie, oferty nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Oferentom bez ich otwierania.

V. Termin związania ofertą

 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia określonego jako ostateczny termin składania ofert z zastrzeżeniem ppkt 2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 2. Oferta złożona przez Oferenta przestaje wiązać w momencie poinformowania wszystkich Oferentów, poprzez zamieszczenie na stronie internetowej RARS pod adresem: rars.gov.pl zakładka „Nasze zadania / Rezerwy Techniczne / Sprzedaż” oraz bip.rars.gov.pl zakładka: „Aktualności / Ogłoszenia dotyczące rezerw technicznych”, informacji o zawarciu umowy z wybranym Oferentem.

VI. Otwarcie i wybór oferty

 1. Otwarcia ofert dokona Komisja Przetargowa w dniu 11.01.2024 r.
 2. RARS wybierze najkorzystniejszą ofertę biorąc pod uwagę najwyższą oferowaną wartość bez podatku VAT dla danej oferty. Jedna oferta obejmuje całą ilość asortymentu przechowywaną w danej Składnicy.
 3. W przypadku złożenia ofert o takiej samej wartości bez podatku VAT, za korzystniejszą zostanie uznana oferta złożona wcześniej (dzień i godzina).
 4. RARS dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w terminie do dnia 15.01.2024 r. i poinformuje niezwłocznie o tym fakcie Oferenta, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.
 5. W przypadku kiedy Oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą uchyla się od zawarcia umowy w wyznaczonym przez RARS terminie, RARS może zaproponować zawarcie umowy Oferentowi, którego oferta uznana została za drugą w kolejności.
 6. RARS poprawi w ofercie:
   • oczywiste omyłki pisarskie,
   • oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
   • inne omyłki polegające na niezgodności oferty z warunkami przetargu, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

– niezwłocznie zawiadamiając Oferenta, którego oferta została poprawiona.

 1. Odrzuca się ofertę i wyklucza z przetargu Oferenta, który:
  • nie spełnia wymogów określonych w warunkach przetargu,
  • złożył ofertę, w której minimalna cena jednostkowa towaru jest niższa niż określona w warunkach przetargu,
  • nie złożył wadium w wymaganej wysokości i wskazanym terminie.

VII. Inne postanowienia

 1. Oferentom, których oferty nie zostały wskazane jako najkorzystniejsze, zwrot wadium (wraz z odsetkami, wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane) nastąpi przelewem na wskazany przez Oferenta rachunek bankowy w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy z Oferentem, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, lub w przypadku o którym mowa pkt VI ppkt 5 w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy z Oferentem, którego oferta została uznana za drugą w kolejności.
 2. Wadium ulega przepadkowi na rzecz RARS w przypadku, gdy Oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, odmówi zawarcia umowy, lub po jej zawarciu uchyli się od wykonania umowy ze skutkiem oświadczenia RARS o odstąpieniu od umowy.
 3. W przypadku unieważnienia przetargu, wadium zostanie zwrócone w terminie 14 dni roboczych od dnia unieważnienia przetargu.
 4. Warunkiem zawarcia umowy jest wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na poczet którego zostanie zaliczone wadium przetargowe.
 5. Oferent zobowiązany jest dokonać zapłaty za zakupiony towar w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
 6. Odbiór zakupionego towaru nastąpi z magazynów wymienionych w pkt I ppkt 2 oraz w załączniku nr 1 do warunków, własnym staraniem i na własny koszt Oferenta w terminie do 28.02.2024 r. Warunkiem odbioru jest zapłata za towar.
 7. Niniejsze warunki zostały opublikowane na stronie internetowej RARS pod adresem: rars.gov.pl zakładka „Nasze zadania / Rezerwy Techniczne / Sprzedaż” oraz bip.rars.gov.pl zakładka: „Aktualności / Ogłoszenia dotyczące rezerw technicznych”.
 8. Informacja o wynikach postępowania przetargowego oraz informacja o zawarciu umowy z wybranym Oferentem zostanie opublikowana na stronie internetowej RARS pod adresem: rars.gov.pl zakładka „Nasze zadania / Rezerwy Techniczne / Sprzedaż” oraz bip.rars.gov.pl zakładka: „Aktualności / Ogłoszenia dotyczące rezerw technicznych”.
 9. Dodatkowe informacje o postępowaniu przetargowym można uzyskać pod nr telefonu: 22 36 09 392.
 10. Oferenci zainteresowani zakupem mogą dokonać oględzin towaru przeznaczonego do sprzedaży oraz miejsca jego przechowywania po uprzednim uzgodnieniu terminu z osobami wskazanymi do kontaktu, odpowiednio dla danego magazynu tj.:
  • Składnica RARS w Ełku, ul. Wilcza 2, 9-301 Ełk, Nowa Wieś Ełcka, woj. warmińsko-mazurskie (tel. kontaktowy: 87 620 44 77, 735 978 814);
  • Składnica RARS w Starym Sączu, 33-340 Stary Sącz, ul. Węgierska 12, woj. małopolskie (tel. kontaktowy: 18 446 01 51, 606 357 723);
  • Składnica RARS w Kamienicy Królewskiej, ul. Sosnowa 2, 83-342 Kamienica Królewska, woj. Pomorskie, (tel. kontaktowy: 58 681 60 97, 539 931 609).
 11. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) informujemy, że:
  • Administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z umową jest Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych (dalej: RARS) z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 45, tel. 22 36 09 100, adres e-mail: kancelaria@rars.gov.pl;
  • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@rars.gov.pl lub tel. 22 36-09-237;
  • Zebrane dane osobowe:
   1. Osób reprezentujących Wykonawcę, w tym członków jego organów ujawnianych w rejestrach, w szczególności: imiona, nazwisko, nr PESEL, pełniona funkcja,
   2. Pełnomocników, jeśli zostaną ujawnione w dołączanym pełnomocnictwie, w tym imię, nazwisko, nr PESEL,
   3. Przedstawicieli Wykonawcy wskazanych do kontaktu lub wykonania czynności związanych z wykonaniem umowy w zakresie: imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mail

Będą przetwarzane w celach związanych z realizacją umowy.

 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
  1. Wypełnienie obowiązków prawnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO określonych przepisami o rachunkowości oraz przepisami podatkowymi, w tym w zakresie rozliczeń i przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej w szczególności w sytuacji, gdy dane osobowe stanowią element dokumentacji księgowej;
  2. Wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej RARS, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku ustawą rezerwach strategicznych i ustawą
   o dostępie do informacji publicznej,
  3. Prawnie uzasadniony interes RARS, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO związany z realizacją wzajemnych kontaktów służbowych, realizacją wykonania postanowień niniejszej umowy oraz dochodzeniem lub obroną ewentualnych roszczeń z niego wynikających;
 • Odbiorcą danych osobowych będą pracownicy RARS uczestniczący w realizacji umowy. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych, wyjąwszy przypadki przewidziane obowiązującymi przepisami prawa, w tym przypadki udostępniania uprawnionym podmiotom lub organom publicznym na ich żądanie a po ich wykorzystaniu przetwarzane będą dla celów archiwalnych na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 • Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji umowy nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;
 • Dane osobowe osób, których dane dotyczą, będą przechowywane w RARS do czasu realizacji umowy w całości, chyba że dłuższy okres ich przechowywania będzie niezbędny dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
  1. prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
  4. prawo do usunięcia danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody,
  5. prawo do sprzeciwu, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Państwa danych osobowych opartych na art. 6 ust. 1 lit. f,

We wszystkich sprawach, które dotyczą przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, możecie się Państwo skontaktować z naszym inspektorem ochrony danych.

 • W przypadku powzięcia informacji o naruszeniu Państwa praw, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO);
 • Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

VIII. Załączniki

Załącznik nr 1 - Wykaz towarów (format Excel, rozmiar 14.23 kB)

Załącznik nr 2 - Wzór oferty przetargowej na zakup towarów (format Excel, rozmiar 13.84 kB)

Załącznik nr 3 - Wzór umowy sprzedaży (format Word, rozmiar 141.5 kB)

Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Olga Ignatiuk (22.12.2023)
Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska (22.12.2023)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (29.12.2023)
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych