[Archiwum] Sprzedaż oleju silnikowego ORLEN OIL Diesel 2 HPDO CG-4/SJ 15W/40

16 Jan 2024, 10:19

I. Opis przedmiotu przetargu

  1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż oleju silnikowego ORLEN OIL Diesel 2 HPDO CG-4/SJ 15W/40 (API CG-4/SJ SAE 15W/40). Ilość podlegająca sprzedaży (w podziale na partie) oraz ilość i rodzaj opakowań zostały wskazane w załączniku nr 1 do niniejszych warunków.
  2. Miejsce składowania i odbioru towaru: Magazyn Jutax Sp. z o. o. SKA, ul. Burmistrza Marka 10, 32-400 Myślenice,
  3. Ceny minimalne (bez podatku VAT): zostały określone w załączniku nr 1 do warunków przetargu.
  4. Stan techniczny: Daty produkcji oraz terminy przydatności poszczególnych partii oleju zostały określone w załączniku nr 1 do niniejszych warunków. Olej posiada świadectwa jakości dla poszczególnych partii towaru. Olej z zapłaconą akcyzą.

II. Tryb postępowania

  1. Postępowanie prowadzone jest w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego.
  2. RARS zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w całości lub w części albo zmiany jego warunków w każdym czasie bez podania przyczyny.
  3. Jeżeli nie wpłynie żadna oferta zgodna z niniejszymi warunkami, przetarg zostanie unieważniony.

III. Warunki udziału w przetargu

  1. Złożenie oferty w terminie i formie określonej w niniejszych warunkach przetargu.
  2. Zaoferowanie ceny jednostkowej nie niższej niż cena minimalna, o której mowa
   w pkt I ppkt 3.
  3. Oferent może złożyć ofertę na dowolną ilość opakowań (beczek / mauzerów)
   w ramach danej partii (pozycji) oleju.
  4. RARS wymaga wniesienia wadium w wysokości:
   • 500,00 zł za każdy mauzer 1000 l z olejem
   • 100,00 zł za każdą beczkę 205 l z olejem
  5. Wadium powinno być wniesione wyłącznie w pieniądzu, na rachunek Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych o nr 96 1130 1017 0000 3159 1590 0002, z dopiskiem: BRT WADIUM na olej (wskazać ilość beczek / mauzerów).
  6. Wadium należy wnieść przed upływem terminu otwarcia ofert, tj. do 26.01.2024 r. godz. 12.30. Jako termin wniesienia wadium przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy RARS.
  7. W przypadku składania przez Oferenta kilku ofert, wniesienie wadium może być potwierdzone jednym dowodem wpłaty, ze wskazaniem na dowodzie wpłaty rodzaju i ilości opakowań oleju.

IV. Informacje dotyczące składania ofert

  1. Oferta powinna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej
   w języku polskim, odpowiednio na formularzu (lub zgodnie z jego treścią) stanowiący załącznik nr 2 do warunków przetargu i być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta.
  2. Oferent zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą pełnomocnictwo, jeżeli działa przez pełnomocnika.
   Wszystkie dokumenty winny być czytelne i w języku polskim. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza albo adwokata lub radcę prawnego umocowanego do reprezentowania Oferenta i poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem.

W przypadku złożenia przez Oferenta więcej niż jednej oferty, pełnomocnictwo może być złożone w 1 egzemplarzu.

 1. RARS wezwie Oferentów, którzy w określonym terminie nie złożyli dokumentów, o których mowa w ppkt 2 do ich złożenia w wyznaczonym terminie.
 2. Oferty złożone przez osoby fizyczne nie będą rozpatrywane.
 3. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami musi być opakowana w zamkniętą kopertę opatrzoną pieczęcią Oferenta (lub nazwą i adresem Oferenta) i oznaczona:

„OFERTA NA ZAKUP OLEJÓW Z BRT

NIE OTWIERAĆ PRZED 29.01.2024 R. GODZ. 12.30”

Nie oznaczenie oferty w powyższy sposób może być przyczyną jej otwarcia przed wyznaczonym terminem!

 1. Oferty należy złożyć w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45 w terminie do dnia 29.01.2024 r. do godz. 12.00 (osobiście – recepcja XI piętro albo za pośrednictwem poczty lub innego operatora, decyduje data wpływu oferty).
 2. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie zwrócone Oferentom bez ich otwierania.
 3. W przypadku braku wpływu wadium w wyznaczonym terminie i w wymaganej wysokości, bądź jego wpływu po terminie, oferty nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Oferentom bez ich otwierania.

V. Termin związania ofertą

  1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia określonego jako ostateczny termin składania ofert z zastrzeżeniem ppkt 2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
  2. Oferta złożona przez Oferenta przestaje wiązać w momencie poinformowania wszystkich Oferentów, poprzez zamieszczenie na stronie internetowej RARS pod adresem: rars.gov.pl zakładka „Nasze zadania / Rezerwy Techniczne / Sprzedaż” oraz bip.rars.gov.pl zakładka: „Aktualności / Ogłoszenia dotyczące rezerw technicznych”, informacji o zawarciu umowy z wybranym oferentem.

VI. Otwarcie i wybór oferty

  1. Otwarcia ofert dokona Komisja Przetargowa w dniu 29.01.2024 r. o godz. 12.30.
  2. RARS wybierze najkorzystniejszą ofertę biorąc pod uwagę najwyższą cenę za opakowanie netto dla danej partii (pozycji).
  3. W przypadku złożenia ofert o takiej samej cenie za opakowanie netto w ramach danej partii (pozycji), za korzystniejszą zostanie uznana oferta złożona na większą ilość opakowań.
  4. W przypadku złożenia ofert o takiej samej cenie za opakowanie netto oraz takiej samej ilości opakowań w ramach danej partii (pozycji), za korzystniejszą zostanie uznana oferta złożona wcześniej (dzień i godzina).
  5. W przypadku kiedy, oferta uznana za najkorzystniejszą, nie wyczerpuje całej ilości opakowań oleju w danej partii, RARS może zaproponować sprzedaż pozostałej ilości oleju Oferentowi, którego oferta uznana została za drugą w kolejności.
  6. RARS dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w terminie do dnia 31.01.2024 r. i poinformuje niezwłocznie o tym fakcie Oferenta, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.
  7. W przypadku kiedy Oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą uchyla się od zawarcia umowy w wyznaczonym przez RARS terminie, RARS może zaproponować zawarcie umowy Oferentowi, którego oferta uznana została za drugą w kolejności.
  8. RARS poprawi w ofercie:
   • oczywiste omyłki pisarskie,
   • oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
   • inne omyłki polegające na niezgodności oferty z warunkami przetargu, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

– niezwłocznie zawiadamiając Oferenta, którego oferta została poprawiona.

 1. Odrzuca się ofertę i wyklucza z przetargu Oferenta, który:
   • nie spełnia wymogów określonych w warunkach przetargu,
   • złożył ofertę, w której minimalna cena jednostkowa towaru jest niższa niż określona w warunkach przetargu,
   • nie złożył wadium w wymaganej wysokości i wskazanym terminie.

VII. Inne postanowienia

  1. Oferentom, których oferty nie zostały wskazane jako najkorzystniejsze, zwrot wadium (wraz z odsetkami, wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane) nastąpi przelewem na wskazany przez Oferenta rachunek bankowy w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy z Oferentem, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.
  2. Wadium ulega przepadkowi na rzecz RARS w przypadku, gdy Oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, odmówi zawarcia umowy, lub po jej zawarciu uchyli się od wykonania umowy ze skutkiem oświadczenia RARS o odstąpieniu od umowy.
  3. W przypadku unieważnienia przetargu, wadium zostanie zwrócone w terminie 14 dni roboczych od dnia unieważnienia przetargu.
  4. Warunkiem zawarcia umowy jest wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na poczet którego zostanie zaliczone wadium przetargowe.
  5. Oferent zobowiązany jest dokonać zapłaty za zakupiony towar w terminie
   7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
  6. Odbiór zakupionego towaru nastąpi z magazynów wymienionych w załączniku nr 1 do warunków, własnym staraniem i na własny koszt Oferenta w terminie 31.03.2024 r. Warunkiem odbioru jest zapłata za towar.
  7. Niniejsze warunki zostały opublikowane na stronie internetowej RARS pod adresem: rars.gov.pl zakładka „Nasze zadania / Rezerwy Techniczne / Sprzedaż” oraz bip.rars.gov.pl zakładka: „Aktualności / Ogłoszenia dotyczące rezerw technicznych”.
  8. Informacja o wynikach postępowania przetargowego oraz informacja o zawarciu umowy z wybranym oferentem zostanie opublikowana na stronie internetowej RARS pod adresem: rars.gov.pl zakładka „Nasze zadania / Rezerwy Techniczne / Sprzedaż” oraz bip.rars.gov.pl zakładka: „Aktualności / Ogłoszenia dotyczące rezerw technicznych”.
  9. Dodatkowe informacje o postępowaniu przetargowym można uzyskać pod nr telefonu: 22 36 09 144 lub pisząc na adres Tomasz.Skonieczny@rars.gov.pl.
  10. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) informujemy, że:
   • Administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z umową jest Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych (dalej: RARS) z siedzibą
    w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 45, tel. 22 36 09 100, adres e-mail: kancelaria@rars.gov.pl;
   • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@rars.gov.pl lub tel. 22 36-09-237;
   • Zebrane dane osobowe:
    1. Osób reprezentujących Wykonawcę, w tym członków jego organów ujawnianych w rejestrach, w szczególności: imiona, nazwisko, nr PESEL, pełniona funkcja,
    2. Pełnomocników, jeśli zostaną ujawnione w dołączanym pełnomocnictwie, w tym imię, nazwisko, nr PESEL,
    3. Przedstawicieli Wykonawcy wskazanych do kontaktu lub wykonania czynności związanych z wykonaniem umowy w zakresie: imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mail

Będą przetwarzane w celach związanych z realizacją umowy.

 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
  1. Wypełnienie obowiązków prawnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO określonych przepisami o rachunkowości oraz przepisami podatkowymi, w tym w zakresie rozliczeń i przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej w szczególności w sytuacji, gdy dane osobowe stanowią element dokumentacji księgowej;
  2. Wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej RARS, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku ustawą rezerwach strategicznych i ustawą o dostępie do informacji publicznej,
  3. Prawnie uzasadniony interes RARS, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO związany z realizacją wzajemnych kontaktów służbowych, realizacją wykonania postanowień niniejszej umowy oraz dochodzeniem lub obroną ewentualnych roszczeń z niego wynikających;
 • Odbiorcą danych osobowych będą pracownicy RARS uczestniczący w realizacji umowy. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych, wyjąwszy przypadki przewidziane obowiązującymi przepisami prawa, w tym przypadki udostępniania uprawnionym podmiotom lub organom publicznym na ich żądanie a po ich wykorzystaniu przetwarzane będą dla celów archiwalnych na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 • Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji umowy nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;
 • Dane osobowe osób, których dane dotyczą, będą przechowywane w RARS do czasu realizacji umowy w całości, chyba że dłuższy okres ich przechowywania będzie niezbędny dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
  1. prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
  4. prawo do usunięcia danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody,
  5. prawo do sprzeciwu, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Państwa danych osobowych opartych na art. 6 ust. 1 lit. f,

We wszystkich sprawach, które dotyczą przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, możecie się Państwo skontaktować z naszym inspektorem ochrony danych.

 • W przypadku powzięcia informacji o naruszeniu Państwa praw, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO);
 • Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany
  (w tym w formie profilowania).

Załączniki

Załącznik nr 1 - Wykaz towarów (format PDF, rozmiar 84.89 kB)

Załącznik nr 2 - Wzór oferty przetargowej na zakup towarów (format Excel, rozmiar 19.72 kB)

Załącznik nr 3 - Wzór umowy sprzedaży (format PDF, rozmiar 233.92 kB)

Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Ewa Narewska (16.01.2024)
Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska (16.01.2024)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (16.01.2024)
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych