[Archiwum] Sprzedaż samochodu ciężarowego

24 Jan 2024, 11:49

Opis samochodu ciężarowego

 • Nazwa: Peugeot Boxer 335 2.2 HDI MR 07 E5 3,5t.
 • rok produkcji: 2012

 • Data pierwszej rejestracji: 2012/12/10

 • Data ważności badania technicznego: 07/12/2024

 • licznik: 92254 km

 • Okres eksploatacji pojazdu: 133 mies.

 • Opis rodzaju pojazdu: Furgon podwyższony i wydłużony

 • Kolor powłoki lakierowej: biały

 • Dop. masa całkowita/ ładowność: 3500 kg / 1410 kg

 • Rodzaj nadwozia: Furgon z wysokim dachem 4-drzwiowy 3-osobowy

 • Liczba osi/ rodzaj napędu / skrzynia biegów: 2 / przedni (4x2) / manualna

 • Rozstaw osi: 4035 mm

 • jedn. napędowa: z zapłonem samoczynnym

 • poj/ moc silnika: 2198 cm / 110kW (150KM)

 • doładowanie: turbosp. z chłodn. Powietrza

 • Liczba cylinsdrów / Układ cylindrów: 4 / rzędowy

 • Norma spalin: E5

 • Długość / szerokość / wysokość: 5998 mm / 2024 mm / 2764 mm

 • Wyposażenie standard (2011.08 - 2013.01)

 • Wyposażenie dodatkowe: antena radiowa, autoalarm +zamek centralny, czujniki cofania, hak holowniczy, klimatyzacja, komplet 4 kół z oponami (Continental Vanco), radioodtwarzacz CD, system p.poślizgowy przy przyspieszaniu ASR.

Cena

Cena wywoławcza: 46.371,00 zł. brutto.

Pozostałe informacje

 1. Zainteresowanych kupnem informujemy, że ww. pojazd można oglądać od 29.01.2024 r. w godz. 7.30-14.30 do 02.02.2024 r. do godz. 10.00 na terenie Składnicy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w Niemcach, 21-025 Niemce, woj. lubelskie
 2. Osoba uprawniona do porozumiewania się w sprawie sprzedaży:
Artur Drozd - tel. 539 931 605
 1. Sprzedaż pojazdu, o którym mowa w ogłoszeniu odbędzie się w trybie przetargu pisemnego - zbierania ofert.
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty w terminie i formie określonej w niniejszym ogłoszeniu, z oferowaną ceną zakupu nie mniejszą niż cena wywoławcza.
 3. Oferta przetargowa powinna być sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 4. W ofercie należy podać: nazwę firmy oferenta, adres, NIP, REGON oraz proponowaną cenę zakupu brutto. W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej.
 5. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem

„OFERTA NA KUPNO SAMOCHODU PEUGEOT BOXER”

w sekretariacie Składnicy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w Niemcach, 21-025 Niemce w terminie do dnia 02.02.2024 r. do godz. 10.00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

 1. W przypadku kiedy uczestnicy postępowania zaoferowali tą samą cenę, decyduje data i czas złożenia oferty tj. zostanie wybrana oferta wcześniej złożona.
 2. Otwarcia ofert dokona Komisja w dniu 02.02.2024 r. o godz. 12:00. Dopuszcza się obecność oferentów przy otwarciu ofert.
 3. O wyborze najkorzystniejszej oferty Agencja powiadomi oferenta w terminie do 7 dni od dnia otwarcia ofert. Powiadomienie o wyborze przekazane zostanie drogą elektroniczną na adres email wskazany w ofercie.
 4. Podstawą odbioru samochodu będzie dokonanie przelewu oferowanej kwoty w terminie do 7 dni od daty otrzymania informacji o wyborze jego oferty, na wskazane konto bankowe. W przypadku braku środków na koncie Agencji w wymaganym terminie sprzedaż samochodu zostanie unieważniona.
 5. Nabywca zobowiązany jest do odbioru zakupionego samochodu własnym staraniem i na własny koszt.
 6. Przesłane oferty nie podlegają zwrotowi, a będą stanowiły dokumentację przeprowadzonej procedury przechowywanej przez sprzedającego.
 7. Postępowanie prowadzi się z zachowaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016), tzw. RODO informując, że:
 • administratorem uzyskanych danych osobowych jest Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 45;
 • administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@rars.gov.pl lub tel. 22 36-09-237;
 • dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem przetargowym;
 • dane osobowe będą przetwarzane przez okres zbierania ofert oraz po jego zakończeniu zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji;
 • przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres, NIP, REGON oraz inne dane osobowe podane przez osobę składającą ofertę i inną korespondencję wpływającą do Agencji w celu udziału w przetargu;
 • dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec RARS;      
 • osoby uczestniczące w czynnościach mających na celu złożenie oferty oraz w przypadku wyboru oferty posiadają prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 • osoby uczestniczące w czynnościach mających na celu złożenie oferty oraz w przypadku wyboru oferty posiadają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO;
 • w odniesieniu do przetwarzanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (w tym profilowanie), stosowanie do art. 22 RODO.
 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny unieważnienia. O wyborze najkorzystniejszej oferty Agencja powiadomi oferenta w terminie do 7 dni od dnia otwarcia ofert. Powiadomienie o wyborze przekazane zostanie drogą elektroniczną na adres email wskazany w ofercie.

Załącznik

Oferta na zakup samochodu ciężarowego (format Word. rozmiar 40.5 kB)

Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Robert Kaczorowski (24.01.2024)
Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska (24.01.2024)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (24.01.2024)
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych