[Archiwum] Oferta pracy nr RARS 10/Z/BRZ/02/24 – 2 osoby na pełny etat

22 Feb 2024, 08:53

Dołącz do Biura Rezerw Żywnościowych jako:

Starszy/Główny Specjalista w Dziale Produktów Pochodzenia Roślinnego

Liczba stanowisk
2
Wymiar etatu
1
Ważne do
3 marca 2024 r.
Miejsce pracy
Centrala RARS

Czym będziesz się zajmować

  1. Prowadzenie dokumentacji w zakresie utrzymywania, likwidacji i udostępniania rezerw żywnościowych.
  2. Monitorowanie realizacji umów w zakresie rezerw żywnościowych przy współpracy z przedsiębiorcami.
  3. Przygotowywanie umów cywilnoprawnych w obszarze tworzenia, utrzymywania i likwidacji rezerw żywnościowych oraz warunków przetargowych.
  4. Obsługa systemu magazynowego SAP dotyczącego rezerw żywnościowych oraz sporządzanie raportów w tym zakresie.
  5. Uczestniczenie w przetargach związanych z gospodarowaniem rezerwami żywnościowymi.
  6. Opracowywanie informacji i analiz w zakresie rezerw strategicznych żywnościowych.
  7. Analiza danych w zakresie rezerw strategicznych żywnościowych.
  8. Sporządzanie sprawozdań dotyczących utrzymywania rezerw żywnościowych w ujęciu rzeczowym i wartościowym.
  9. Monitorowanie kształtowania się cen rynkowych w zakresie wybranych asortymentów rezerw strategicznych.
  10. Opiniowanie wewnętrznych i zewnętrznych aktów prawnych.
  11. Przygotowanie wymagań jakościowych dla asortymentów rezerw strategicznych.

Sprawdź, czy spełniasz niezbędne wymagania

  1. Wymagane posiadanie wykształcenia wyższego. Wykształcenie wyższe o kierunku: rolniczym, bezpieczeństwa żywności, technologia żywności, weterynaria, towaroznawstwo, ekonomiczno-rolniczym lub pokrewne.
  2. Doświadczenie zawodowe/staż pracy:
   • Starszy Specjalista –2 lata stażu pracy/doświadczenia zawodowego w branży rolnej lub żywnościowej lub administracji publicznej współpracującej z branżą rolno/żywnościową;
   • Główny Specjalista –3 lata stażu pracy/doświadczenia zawodowego w branży rolnej lub żywnościowej lub administracji publicznej współpracującej z branżą rolno/żywnościową.
  3. Posiadanie wiedzy w zakresie produkcji rolno-spożywczej, technologii żywności, rolnictwa, weterynarii oraz obrotu towarowego (prawo wspólnotowe i krajowe).
  4. Znajomość ustawy o rezerwach strategicznych.
  5. Dobra znajomość obsługi komputera, pakietu MS Office oraz urządzeń biurowych.
  6. Nastawienie na poszukiwanie rozwiązań.
  7. Dobra organizacja pracy własnej (planowanie, realizacja celu).
  8. Terminowość realizacji zadań, rzetelność, profesjonalizm.
  9. Umiejętność pracy w zespole.

Twoje dodatkowe atuty, czyli wymagania pożądane

  1. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku: rolniczym, bezpieczeństwa żywności, technologia żywności, weterynaria, towaroznawstwo, ekonomiczno-rolniczym lub pokrewne.
  2. Ukończone kursy i szkolenia z zakresu jakości, przetwórstwa i technologii żywności.
  3. Doświadczenie w obrocie towarowym.
  4. Umiejętności z zakresu przygotowania analiz dotyczących rynku produktów rolno – spożywczych.
  5. Umiejętność tworzenia baz danych w arkuszu kalkulacyjnym Excel.
  6. Umiejętność sporządzania sprawozdań z działalności jednostek administracji publicznej.
  7. Doświadczenie w księgowości.
  8. Znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym (Angielski/Niemiecki/Francuski).
  9. Umiejętność obsługi programu SAP, Excel, Power Point.
  10. Umiejętność analizy i właściwej interpretacji przepisów.

Sprawdź co oferujemy

  1. Możliwość rozwoju i współpracy z ekspertami.
  2. Premie uzależnione od wyników pracy.
  3. Zniżki na wypoczynek w ośrodkach wypoczynkowych.
  4. Preferencyjne warunki ubezpieczenia na życie.
  5. Pakiet w ramach ZFŚS oferujący między innymi:
   • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz dzieci pracowników.
   • Dodatek świąteczny.

Chcę aplikować. Jakie dokumenty mam złożyć?

  1. Życiorys (CV).
  2. Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu / niewyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  3. Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na poddanie się procedurze dopuszczenia do informacji niejawnych.

 

Gdzie złożyć dokumenty?

Dokumenty należy składać w terminie do: 03.03.2024 r. (decyduje data wpływu oferty do Agencji), koniecznie z dopiskiem na CV oraz kopercie / w temacie wiadomości e-mail: „Ogłoszenie nr RARS 10/Z/BRZ/02/24”.

 • elektronicznie na adres rekrutacja@rars.gov.pl
 • drogą pocztową na adres:

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa

 • osobiście w siedzibie Centrali RARS w godzinach 7.30-15.30 Recepcja RARS, XI piętro.

Kto przetwarza moje dane osobowe i na jakich zasadach?

  1. Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych (adres siedziby: 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45), jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.
  2. Dane osobowe w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy, tj. obejmujące: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, przetwarzane są w celu zawarcia umowy o pracę (art. 6 ust. 1 lit. b RODO*), natomiast inne dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie i bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  3. Do przetwarzania przez pracodawcę danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tzw. szczególne kategorie danych osobowych), niezbędna jest zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym momencie.
  4. Dane osobowe przetwarzane są nie dłużej, niż do zakończeniu naboru, a w przypadku zatrudnienia osoby, której dane osobowe dotyczą – przez okres ustalony powszechnymi przepisami prawa pracy.
  5. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje:
  • prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  • prawo do usunięcia danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody,
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
  1. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
  2. Podanie w dokumentach rekrutacyjnych danych osobowych w zakresie wynikającym z 221 Kodeksu pracy jest niezbędne do ubiegania się o zatrudnienie w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
  3. Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Prezesa RARS inspektorem ochrony danych osobowych poprze mail: iod@rars.gov.pl lub tel.: 22 360 92 37.

  * Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.).

Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Karolina Sochańska-Domagała (08.02.2024)
Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska (08.02.2024)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (22.02.2024)
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych