[Archiwum] Sprzedaż wózka widłowego CPQD25N-RW11-Y/2006

13 Feb 2024, 11:03

Przedmiot przetargu

Wózek widłowy CPQD25N-RW11-Y/2006

Producent: HANGHA GROUP CO LTD CHINY

Model: Typ CPQD25N-RW11-Y

Numer fabryczny: 060305904

Przebieg: 3135 mtg

Rok produkcji: 2006

Badanie UDT: ważne do V.2024 r.

Barwa lakieru: żółty

Wysokość podnoszenia: 5000 mm

Udźwig: 2500 kg

Typ, rodzaj silnika: Nissan H25 4R, 4s – ZI

Pojemność silnika: 2488 cm3

Moc silnika: 44,2 kW

Opony: Przód lewe i prawe – Trelleborg 7.00-12 NHS 16PR, Tył: prawe i lewe Continental 6.00-9 12PR

Wyposażenie

Regulowana kolumna kierownicy, wspomaganie układu kierowniczego, osłona ładunku mocowania na karetce, zespolone światła cofania z sygnałem dźwiękowym, światła stopu, kierunkowskazy, dwa przednie reflektory, lusterko wsteczne, zintegrowany wyświetlacz (licznik mtg., wskaźnik temp. cieczy chłodzącej, wskaźnik paliwa i ciśnienia oleju i inne), regulowany fotel operatora z pasami bezpieczeństwa, maszt, siłownik podnoszenia, krata ochronna, widły, przeciwwaga.

W trakcie badania przedmiotowego wózka stwierdzono

 1. Wózek odebrany przez Urząd Dozoru Technicznego z ważną decyzja na eksploatację, dokumentacja techniczna przeglądów i UDT poprawne.
 2. Maszt i siłownik podnoszenia sprawne, układ hydrauliczny sprawny.
 3. Krata ochronna w dobrym stanie technicznym.
 4. Układ elektryczny i oświetlenie sprawne.
 5. Układ napędowy i jezdny sprawne, nie stwierdzono nadmiernych luzów w układzie przeniesienia napędu i sterowania.
 6. Silnik spalinowy i układ zasilania LPG sprawne.
 7. Opony kół przednich lewa i prawa ze skrajnie zużytym bieżnikiem.
 8. Popękana obudowa wyświetlacza.

Cena     

Cena wywoławcza: 18.000,00 zł. netto, 22.140,00 zł. brutto

Terminy i adresy

 1. Zainteresowanych kupnem informujemy, że ww. wózek można oglądać od 14.02.2024 r. w godz. 7.30-14.30 do 23.02.2024 r. do godz. 10.00 na terenie Składnicy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w Niemcach, 21-025 Niemce, woj. lubelskie
 2. Osoba uprawniona do porozumiewania się w sprawie sprzedaży:
Artur Drozd - tel. 539 931 605
 1. Sprzedaż wózka, o którym mowa w ogłoszeniu odbędzie się w trybie przetargu pisemnego - zbierania ofert.
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty w terminie i formie określonej w niniejszym ogłoszeniu, z oferowaną ceną zakupu nie mniejszą niż cena wywoławcza.
 3. Oferta przetargowa powinna być sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 4. W ofercie należy podać: nazwę firmy oferenta, adres, NIP, REGON oraz proponowaną cenę zakupu brutto. W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej.
 5. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem „OFERTA NA KUPNO wózka widłowego CPQD25N-RW11-Y/2006”w sekretariacie Składnicy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w Niemcach, 21-025 Niemce w terminie do dnia 23.02. 2024 r. do godz. 10.00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
 1. W przypadku kiedy uczestnicy postępowania zaoferowali tą samą cenę, decyduje data i czas złożenia oferty tj. zostanie wybrana oferta wcześniej złożona.
 2. Otwarcia ofert dokona Komisja w dniu 23.02.2024 r. o godz. 12:00. Dopuszcza się obecność oferentów przy otwarciu ofert.
 3. O wyborze najkorzystniejszej oferty Agencja powiadomi oferenta w terminie do 7 dni od dnia otwarcia ofert. Powiadomienie o wyborze przekazane zostanie drogą elektroniczną na adres email wskazany w ofercie.
 4. Podstawą odbioru wózka będzie dokonanie przelewu oferowanej kwoty w terminie do 7 dni od daty otrzymania informacji o wyborze jego oferty, na wskazane konto bankowe. W przypadku braku środków na koncie Agencji w wymaganym terminie sprzedaż samochodu zostanie unieważniona.
 5. Nabywca zobowiązany jest do odbioru zakupionego wózka własnym staraniem i na własny koszt.
 6. Przesłane oferty nie podlegają zwrotowi, a będą stanowiły dokumentację przeprowadzonej procedury przechowywanej przez sprzedającego.
 7. Postępowanie prowadzi się z zachowaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016), tzw. RODO informując, że:
 • administratorem uzyskanych danych osobowych jest Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 45;
 • administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@rars.gov.pl lub tel. 22 36-09-237;
 • dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem przetargowym;
 • dane osobowe będą przetwarzane przez okres zbierania ofert oraz po jego zakończeniu zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji;
 • przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres, NIP, REGON oraz inne dane osobowe podane przez osobę składającą ofertę i inną korespondencję wpływającą do Agencji w celu udziału w przetargu;
 • dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec RARS;          
 • osoby uczestniczące w czynnościach mających na celu złożenie oferty oraz w przypadku wyboru oferty posiadają prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 • osoby uczestniczące w czynnościach mających na celu złożenie oferty oraz w przypadku wyboru oferty posiadają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO;
 • w odniesieniu do przetwarzanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (w tym profilowanie), stosowanie do art. 22 RODO.
 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny unieważnienia.

Załącznik w formacie Word

Oferta na zakup wózka (rozmiar 38.5 kB)

Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Marcin Wasilewski (13.02.2024)
Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska (13.02.2024)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (13.02.2024)
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych