[Archiwum] Postępowanie na dostawę kołder

15 Feb 2024, 13:15

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych prowadzi rozeznanie rynku poprzedzające planowane postępowanie na dostawę kołder.

I. Przedmiot zamówienia i informacje dotyczące przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kołder do Składnicy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych na terenie Polski wskazana przez RARS.

Termin

Planowany termin dostawy towaru: do dnia 28.06.2024 r.

Towar

Towar musi posiadać aktualny na dzień dostawy certyfikat Oeko – Tex Standard 100 gwarantujący bezpieczeństwo wyrobów włókienniczych.

Towar będący przedmiotem niniejszego postępowania kupowany jest z przeznaczeniem wprowadzenia go do rezerw strategicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych. Stosownie do treści art. 3 ww. ustawy rezerwy strategiczne tworzone i utrzymywane są na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa i obronności państwa, bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego oraz wystąpienia klęski żywiołowej lub sytuacji kryzysowej, w celu wsparcia realizacji zadań m.in. w zakresie bezpieczeństwa i obrony państwa, złagodzenia zakłóceń w ciągłości dostaw służących funkcjonowaniu gospodarki i zaspokojeniu podstawowych potrzeb obywateli, ratowania ich życia i zdrowia, a także wypełniania zobowiązań międzynarodowych Rzeczpospolitej Polskiej. Informacje dotyczące asortymentu i ilości towaru oraz miejsca jego dostawy (przechowywania), stanowią informacje niejawne o klauzuli „zastrzeżone” w rozumieniu aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych i mogą być udostępniane wyłącznie osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia zgodnie z przepisami ww. ustawy.

II. Obowiązki Oferenta związane z realizacją dostawy będącej przedmiotem postępowania

Oferent jest zobowiązany udzielić Agencji na towar będący przedmiotem zamówienia rozszerzonej rękojmi:

 • na okres, w którym towar będzie przechowywany, przez który należy rozumieć okres czasu liczony począwszy od dnia odbioru towaru przez Agencję do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym okres ten upływa, w którym Oferent odpowiada za wady fizyczne i prawne w czasie jego przechowywania w celu jego użycia zgodnie z przeznaczeniem w każdym momencie tego okresu,
 • na okres, w którym towar będzie używany zgodnie z przeznaczeniem, przez który należy rozumieć okres czasu liczony począwszy od dnia wydania towaru do użycia do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym okres ten upływa, w którym Oferent odpowiada za wady fizyczne i prawne oraz możliwość jego używania zgodnie z przeznaczeniem. Wydanie towaru do używania przerywa bieg okresu rękojmi, w którym towar był przechowywany i jednocześnie rozpoczyna bieg okresu rękojmi, w którym towar będzie używany zgodnie z przeznaczeniem. W przypadku niewydania towaru do użytkowania w okresie obowiązywania rękojmi na towar w czasie przechowywania, rękojmia ta ulega wydłużeniu o okres rękojmi, w której towar byłby używany. Zaprzestanie użytkowania towaru w okresie rękojmi udzielonej na czas, w którym towar będzie używany nie powoduje utraty uprawnień z rękojmi udzielonej na czas używania.

III. Informacje niejawne

Postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w aktualnie obowiązującym brzmieniu.

W ramach prowadzonego postępowania Oferentom zainteresowanym udziałem w postępowaniu zostaną przekazane informacje niejawne, dotyczące asortymentu i ilości oraz miejsca dostawy (przechowywania) rezerwy, jak również inne informacje niezbędne do realizacji zamówienia po uzyskaniu przez Agencję potwierdzenia spełnienia przez Oferentów wymogów aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. Wymagane jest aby osoby reprezentujące Oferenta biorące udział w postępowaniu, uczestniczące w czynnościach zmierzających do zawarcia umowy, w jej zawarciu oraz w wykonaniu, w zakresie związanym z dostępem do informacji niejawnych  posiadały aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” wydane przez osobę uprawnioną i były przeszkolone w zakresie ochrony informacji niejawnych, nie rzadziej niż raz na 5 lat, zgodnie z zapisami ww. ustawy, z tym jednak, iż kierownik Oferenta (kierownik przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 pkt 14 ww. ustawy) powinien posiadać co najmniej aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.

IV. Wymogi w stosunku do Oferenta

 1. Oferent musi spełniać wymogi ustawy o ochronie informacji niejawnych w zakresie, o którym mowa w pkt III niniejszego ogłoszenia.
 2. W przypadku wyboru oferty Oferenta wymagane będzie wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości zamówienia (z podatkiem VAT). Zabezpieczenie może zostać złożone w formie depozytu gotówkowego, gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej lub oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji (art. 777 § 1 pkt 5 K.p.c.).
 3. Oferent musi złożyć wraz ze Zgłoszeniem udziału w postępowaniu przetargowym wzór towaru wraz z aktualnym certyfikatem Oeko – Tex Standard 100.
 4. W przypadku wyboru oferty Oferenta, Oferent zobowiązany będzie dostarczyć 1 szt. towaru więcej niż będzie ilość wskazana w warunków przetargu, celem przeprowadzenia przez Agencję badania składu surowcowego towaru.

V. Inne postanowienia

 1. Postępowanie prowadzone będzie w drodze dwustopniowego postępowania, z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w aktualnie obowiązującym brzmieniu. Agencja zaprasza do udziału w postępowaniu Oferentów, którzy przesłali Zgłoszenie udziału w postępowaniu oraz spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Oferenci, którzy zgłoszą swój udział w postępowaniu i spełnią określone przez Agencję warunki, otrzymają od Agencji zaproszenie do złożenia oferty (I etap postępowania). W drugim etapie postępowania prowadzone będą negocjacje warunków realizacji zamówienia, w szczególności negocjacje cenowe i negocjacje ostatecznej treści umowy z Oferentami, których oferty zostaną przyjęte. Negocjacje mogą być prowadzone w drodze bezpośrednich rozmów, w formie korespondencyjnej lub za pośrednictwem kanałów komunikacji na odległość.
 2. Z zasadami prowadzenia postępowań przetargowych dot. zakupu towarów i usług do medycznych rezerw strategicznych można się zapoznać na stronie internetowej rars.gov.pl oraz https://bip.rars.gov.pl w zakładce Rezerwy strategiczne - Rezerwy medyczne - Zakup towarów i usług do rezerw - Zasady udzielania zamówień.
 3. Szczegółowe zasady współpracy pomiędzy Stronami określa projekt umowy, który zostanie Oferentowi przesłany wraz z zaproszeniem do składania ofert po spełnieniu wymogów ustawy o ochronie informacji niejawnych przez Oferenta.
 4. Oferent składa Zgłoszenie udziału w postępowaniu wg załączonego wzoru (Załącznik nr 1).
 5. Kryterium, które będzie brane pod uwagę przy ocenie ofert:

cena (wartość zakupu towaru z podatkiem VAT) – 80%  

rozszerzona rękojmia na towar w czasie przechowywania – 20%

 1. Agencja informuje, że do udziału w postępowaniu przetargowym może nie zaprosić Oferenta, który w wyniku dokonanej przez Agencję oceny jest niewiarygodny.

VI. Zgłoszenie udziału w postępowaniu

 1. Zainteresowani Oferenci powinni złożyć formularz - Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym wg załącznik nr 1 wraz z kopią aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub pisemnego upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” oraz aktualnego zaświadczenia o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz wzorem towaru i aktualnym certyfikatem Oeko – Tex Standard 100 (w przypadku udzielenia odpowiedzi TAK w pkt 6 zgłoszenia) w terminie do 29.02.2024 r. w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa z dopiskiem Biuro Zakupów lub przesłać drogą elektroniczną na adres: sek_bz@rars.gov.pl oraz DW monika.pajer@rars.gov.pl.
 2. Zgłoszenie udziału w postępowaniu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacji zawartych w zgłoszeniu Oferenta Agencja nie będzie traktować jako oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 3. Agencja zastrzega sobie prawo przeprowadzenia badania składu surowcowego wzoru towaru lub / i dostarczonej partii towaru. W przypadku przeprowadzenia przez Agencję badania składu surowcowego wzoru towaru, wzór towaru zostanie zwrócony Oferentowi w stanie uszkodzonym lub nie zostanie zwrócony z uwagi na jego zniszczenie.
 4. Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia – Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym w wersji elektronicznej można pobrać ze strony internetowej bip.gov.pl oraz www.rars.gov.pl.- w zakładce Rezerwy strategiczne Rezerwy medyczne – Zakup towarów i usług do rezerw - Ogłoszenia na zakup do rezerw medycznych lub w Biuletynie w dziale Aktualności.
Dodatkowych informacji o postępowaniu przetargowym można uzyskać pod nr telefonu 22 36 09 279.

Załączniki w formacie Word

Załącznik nr 1 – zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym (rozmiar 85 kB)

Załącznik nr 2 – klauzula informacyjna RODO (rozmiar 16.81 kB)

Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Joanna Pujer (15.02.2024)
Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska (15.02.2024)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (15.02.2024)
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych