[Archiwum] Pszenica konsumpcyjna

19 Feb 2024, 13:10

Informacje ogólne

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych zwana dalej „Agencją” lub „RARS” prowadzi rozeznanie rynku (poprzedzające wysłanie zaproszeń do składania ofert) dotyczące chęci współpracy z Agencją wśród Przedsiębiorców prowadzących działalność skupu i przechowywania pszenicy konsumpcyjnej , w zakresie świadczenia usługi magazynowania oraz wymiany o jakości zgodnej z wymaganiami Agencji określonymi w warunkach przetargu, zwanej dalej „zbożamilub „pszenicą konsumpcyjną”

Przedsiębiorca wyłoniony w przetargu, z którym zostanie zawarta umowa:

 • przejmie do przechowania zboża z magazynu dotychczasowego przechowawcy wskazanego przez Agencję (magazyny rozlokowane w województwach: lubelskie, podkarpackie, mazowieckie, podlaskie, kujawsko-pomorskie), w terminie określonym w warunkach przetargu,
 • świadczyć będzie usługę przechowania zboża obejmującą magazynowanie oraz wymianę, na warunkach określonych w umowie, w magazynie będącym w dyspozycji przechowawcy.

Wymiana polegać będzie na zastępowaniu, nie rzadziej niż co 3 lata, w miejscu przechowywania zboża, zbożem spełniającym wymagania Agencji, pochodzącym z ostatniej kampanii żniwnej, tak aby stany ilościowe i jakościowe zboża pozostały nienaruszone. Wymiana powinna być prowadzona w taki sposób, aby na 2 miesiące przed terminem wygaśnięcia umowy zboże było nie starsze niż ze zbiorów z 2026 roku.

Za wykonaną usługę przechowywania zbóż, Przedsiębiorca otrzymywać będzie od Agencji wynagrodzenie według zryczałtowanej stawki w zł/tonomiesiąc (plus VAT), obejmującej również koszt przejęcia zboża ze wskazanej przez Agencję lokalizacji.

I. Wymagania dla Przedsiębiorców

Wymagania dla Przedsiębiorców w zakresie usługi przechowywania zboża obejmującej jego magazynowanie oraz wymianę.

Przedsiębiorca świadczący na rzecz Agencji usługę przechowywania zboża powinien zapewnić w szczególności:

 • wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy przechowania;
 • przechowywanie ziarna zbóż w warunkach wykluczających możliwość pogorszenia jego jakości, przy zapewnieniu wymaganego przez Agencję poziomu ilościowego i jakościowego;
 • posiadanie sprawnej infrastruktury technicznej niezbędnej do przyjęcia, wydania i przechowywania ziarna zbóż;
 • wymaganą jakość ziarna zboża przy przyjęciu, wydaniu oraz w całym okresie przechowywania, a także możliwość konserwacji ziarna;
 • wymianę ziarna prowadzoną w ramach ogólnej gospodarki magazynowej Przedsiębiorcy;
 • prowadzenie odrębnej dokumentacji obejmującej wszystkie operacje związane z przyjęciem, wydaniem oraz wymianą przechowywanej rezerwy;
 • ochronę magazynu, w którym przechowywane będzie zboże, zgodnie z wymaganiami, które zostaną określone w warunkach przetargu;
 • oznakowanie pomieszczeń przechowalniczych, w których będzie przechowywana rezerwa strategiczna (zboże) w sposób widoczny i czytelny, zgodnie z wymaganiami umownymi;
 • przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych i ustawy o ochronie danych osobowych;
 • posiadanie przez cały okres obowiązywania umowy przechowania zabezpieczeń należytego wykonania umowy, w tym gwarancji bankowej.

Przedsiębiorca, z którym zawarta zostanie umowa przechowania ponosić będzie odpowiedzialność za ilość, jakość, ochronę oraz nienaruszalność przechowywanego zboża. Zboże stanowiące rezerwę strategiczną pozostaje do wyłącznej dyspozycji Agencji.

II. Zasady prowadzenia postępowania przetargowego

Wybór Przedsiębiorców, którzy będą świadczyć usługę przechowywania zboża, obejmującą  wymianę, nastąpi w drodze zamkniętego dwustopniowego przetargu.

I etap postępowania przetargowego

Agencja wysyła zaproszenia do złożenia oferty wraz z warunkami przetargu do wszystkich Przedsiębiorców, którzy wyrazili chęć współpracy i przesłali zgłoszenie udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem, że nie zaprasza się Przedsiębiorców, którzy:

 • realizując zamówienie w zakresie rezerw wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania lub wobec których, Agencja prowadzi postępowanie sądowe lub egzekucyjne w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy mającej za przedmiot rezerwy;
 • według posiadanych przez Agencję informacji nie dają rękojmi należytego wykonania umowy ze względu na ich sytuację finansową lub inne okoliczności, w szczególności nie dają rękojmi zachowania wymagań w zakresie przechowywania ziarna zbóż będącego przedmiotem postępowania.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie wniesienie wadium w wysokości określonej w warunkach przetargu oraz złożenie oferty w terminie i formie określonej w warunkach przetargu.

Powołany w Agencji Tandem Zakupowy dokona oceny, czy złożone oferty spełniają wymagania formalne określone w warunkach przetargu i nie podlegają odrzuceniu.

II etap postępowania przetargowego

Do drugiego etapu postępowania dopuszcza się wszystkich Przedsiębiorców, którzy spełnili wymagania formalne określone w warunkach przetargu.

Tandem Zakupowy w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty prowadzić będzie negocjacje cenowe:

 • w drodze bezpośrednich rozmów;
 • w formie pisemnej;
 • w formie poczty elektronicznej.

Negocjacje prowadzone będą w zakresie zryczałtowanej stawki za usługę przechowania zboża.

Tandem Zakupowy dokona wyboru najkorzystniejszych ofert, według kryterium, określonego w warunkach przetargu, uwzględniając wysokość zryczałtowanej stawki za usługę przechowania zboża w złotych za tonomiesiąc (bez VAT), obejmującej wymianę tego towaru, a także koszty przejęcia zboża ze wskazanej przez Agencję lokalizacji.

Z wybranymi w wyniku postępowania przetargowego Przedsiębiorcami, zostaną zawarte umowy. Termin wykonania usługi przechowania będzie wynosił nie więcej niż 4 lata.

Warunkiem zawarcia umowy będzie wniesienie przez Przedsiębiorcę zabezpieczeń  w zakresie należytego wykonania umowy w formie określonej w warunkach przetargu.

III. Informacje niejawne

Postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

W związku z powyższym istnieje konieczność podjęcia z dostatecznym wyprzedzeniem działań przez zainteresowanych Przedsiębiorców, którzy nie posiadają ważnego poświadczenia bezpieczeństwa lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „zastrzeżone”.

Upoważnienia do przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” wydaje kierownik przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o ochronie informacji niejawnych.

Dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” możliwy jest po uzyskaniu zaświadczenia o odbytym szkoleniu i posiadaniu upoważnienia lub poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych.

W celu uzyskania stosownych uprawnień przez osoby reprezentujące Przedsiębiorcę, biorące udział w postępowaniu, uczestniczące w czynnościach zmierzających do zawarcia umowy oraz w jej wykonaniu w zakresie związanym z dostępem do informacji niejawnych o których mowa wyżej, mogą złożyć (z odpowiednim wyprzedzeniem) wniosek do Prezesa Agencji o przeprowadzenie szkolenia z zakresu przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.

Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia i wydania zaświadczenia o odbytym szkoleniu można uzyskać kierując zapytanie do Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych w RARS bądź pod adresem e-mail: szkolenia.oin@rars.gov.pl

IV. Terminy i adresy

 1. Zainteresowani Przedsiębiorcy, powinni w terminie do 4 marca 2024 r. do godziny 15:30 złożyć w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa, z dopiskiem Biuro Zakupów lub przesłać drogą elektroniczną na adres: sek_bz@rars.gov.pl oraz DW monika.pajer@rars.gov.pl wypełnione zgłoszenie wg załączonego wzoru.
 2. Dodatkowe informacje o postępowaniu przetargowym można uzyskać w: Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w Warszawie, ul. Grzybowska 45, tel. 22 3609279 monika.pajer@rars.gov.pl.

Ogólne warunki udziału w postępowaniach przetargowych, znajdują się na stronie internetowej RARS w zakładce: Rezerwy strategiczne » Rezerwy żywnościowe » Zakup towarów i usług do rezerw » Zasady udzielania zamówień.

Informacji zawartych w zgłoszeniu nie należy taktować jako oferty.

Załączniki

Załącznik 1 – Zgłoszenie chęci udziału w postępowaniu przetargowym (rozmiar 42.58 kB)

Załącznik 2 – Klauzula informacyjna RODO (rozmiar 17.99 kB)

Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Joanna Pujer (19.02.2024)
Pierwsza publikacja: Weronika Prasał (19.02.2024)
Ostatnia publikacja: Weronika Prasał (19.02.2024)
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych