[Archiwum] Oferta pracy nr RARS 11/Z/BO/02/24

20 Feb 2024, 13:45

Dołącz do Składnicy RARS w Wąwale jako:

Magazynier

Liczba stanowisk
1
Wymiar etatu
1
Ważne do
5 marca 2024 r.
Miejsce pracy
Składnica RARS

Czym będziesz się zajmować

  1. Wykonywanie prac magazynowych związanych z właściwym rozmieszczeniem towarów i zapewnieniem odpowiednich warunków ich przechowywania.
  2. Wykonywanie zabiegów konserwacyjnych towarów stosowanie do wymagań technologii przechowywania.
  3. Wykonywanie czynności i prac związanych ze sprawdzeniem ilości i jakości przyjmowanych i wydawanych towarów oraz przewidzianych do konserwacji.
  4. Wykonywanie prac załadunkowych i wyładunkowych oraz transport wewnątrz magazynowy towarów związany z ich przemieszczaniem.
  5. Obsługa sprzętu i urządzeń do wykonywania czynności transportowych oraz przeprowadzania zabiegów konserwacyjnych.
  6. Racjonalne i oszczędne stosowanie środków i materiałów wykorzystywanych do pakowania i konserwacji towarów.
  7. Przestrzeganie przepisów i instrukcji dotyczących zasad magazynowania i konserwacji towarów.
  8. Utrzymanie ładu i porządku oraz bieżące sprzątanie stanowiska po zakończeniu pracy.

Sprawdź, czy spełniasz niezbędne wymagania

  1. Minimum dwa lata stażu pracy/doświadczenia zawodowego.
  2. Wykształcenie zasadnicze zawodowe.
  3. Doświadczenie w pracy w branży magazynowej, transportowej lub logistycznej.
  4. Doświadczenie w pracy związanej z obsługą wózków widłowych lub pojazdów samochodowych.
  5. Znajomość zasad pracy na stanowisku robotniczym oraz w zakresie obsługi magazynowej.
  6. Znajomość podstawowych zasad gospodarki magazynowej i bezpieczeństwa przy obsłudze urządzeń technicznego wyposażenia magazynów.
  7. Uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia wraz z wymianą butli potwierdzone przez UDT.
  8. Uprawnienia do obsługi dźwigów towarowo - osobowych ze sterowaniem wewnętrznym potwierdzone przez UDT
  9. Uprawnienia do pracy na wysokości pow. 3 m.
  10. Umiejętność pracy w zespole, radzenie sobie ze stresem i ryzykiem, otwartość na zmiany.

Twoje dodatkowe atuty, czyli wymagania pożądane

  1. Doświadczenie na podobnym stanowisku.
  2. Doświadczenie w pracy w branży magazynowej lub logistycznej.
  3. Wykształcenie średnie.
  4. Podstawowa znajomość obsługi komputera.

Sprawdź co oferujemy

  1. Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę.
  2. Premie uzależnione od wyników pracy.
  3. Zniżki na wypoczynek w ośrodkach wypoczynkowych RARS.
  4. Dostęp do platformy językowej oraz innych platform edukacyjnych.
  5. Preferencyjne warunki ubezpieczenia na życie i opieki medycznej.
  6. Pakiet w ramach ZFŚS oferujący między innymi:
   1. dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz dzieci pracowników.
   2. dodatek świąteczny.

Chcę aplikować. Jakie dokumenty mam złożyć?

  1. Życiorys (CV).
  2. Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu / niewyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  3. Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” lub zgoda na poddanie się procedurze dopuszczenia do informacji niejawnych.

 

Gdzie złożyć dokumenty?

Dokumenty należy składać w terminie do: 05 marca 2024 r. (decyduje data wpływu oferty do Agencji) koniecznie z dopiskiem na CV oraz kopercie / w temacie wiadomości e-mail: „Ogłoszenie nr RARS 11/Z/BO/02/24”.

 • poprzez formularz, który kieruje do systemu erecruiter.pl
 • elektronicznie na adres rekrutacja@rars.gov.pl
 • drogą pocztową na adres:

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa

 • osobiście w siedzibie Centrali RARS w godzinach 7.30-15.30 Recepcja RARS, XI piętro.

Kto przetwarza moje dane osobowe i na jakich zasadach?

  1. Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych (adres siedziby: 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45), jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.
  2. Dane osobowe w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy, tj. obejmujące: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, przetwarzane są w celu zawarcia umowy o pracę (art. 6 ust. 1 lit. b RODO*), natomiast inne dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie i bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  3. Do przetwarzania przez pracodawcę danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tzw. szczególne kategorie danych osobowych), niezbędna jest zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym momencie.
  4. Dane osobowe przetwarzane są nie dłużej, niż do zakończeniu naboru, a w przypadku zatrudnienia osoby, której dane osobowe dotyczą – przez okres ustalony powszechnymi przepisami prawa pracy.
  5. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje:
  • prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  • prawo do usunięcia danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody,
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
  1. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
  2. Podanie w dokumentach rekrutacyjnych danych osobowych w zakresie wynikającym z 221 Kodeksu pracy jest niezbędne do ubiegania się o zatrudnienie w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
  3. Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Prezesa RARS inspektorem ochrony danych osobowych poprze mail: iod@rars.gov.pl lub tel.: 22 360 92 37.

  * Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.).

Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Edyta Marczyszyn (20.02.2024)
Pierwsza publikacja: Weronika Prasał (20.02.2024)
Ostatnia publikacja: Weronika Prasał (20.02.2024)
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych