Praktyczne wskazówki naboru w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych

28 kwietnia 2021

Na jakiej zasadzie prowadzona jest procedura naboru?

Zasady przeprowadzania naboru na wolne stanowiska pracy w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych reguluje ustawa z 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych. Procedura naboru ma charakter otwarty i konkurencyjny.

Gdzie można znaleźć informacjo o wolnych stanowiskach pracy?

Informacje o wolnych stanowiskach pracy publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej RARS oraz w siedzibie Agencji i jednostce terenowej, której nabór dotyczy.

Co składa się na dokumenty aplikacyjne?

CV, list motywacyjny, dokumenty potwierdzające wykształcenie, staż pracy, niezbędne uprawnienia i inne dodatkowe dokumenty wskazane w ogłoszeniu (w tym własnoręcznie podpisane oświadczenia). Nie należy składać w ofercie żadnych oryginałów dokumentów (np. świadectw pracy, dyplomów, certyfikatów). RARS nie ponosi odpowiedzialności za oryginały tych dokumentów.

Jak prawidłowo udokumentować wykształcenie?

Kandydat ma obowiązek prawidłowego udokumentowania wymaganego wykształcenia, tj. przedłożenia dokumentów, które w sposób niebudzący wątpliwości będą potwierdzały posiadanie wymaganego wykształcenia. W przypadku dyplomów szkół zagranicznych należy złożyć kopie dokumentów potwierdzających posiadanie tytułu zawodowego wraz z dokumentem potwierdzającym jego uznawalność w Polsce.

Jak prawidłowo udokumentować staż pracy?

Przez staż pracy rozumie się okres wykonywania pracy na podstawie stosunku pracy (umowa o pracę, powołanie, wybór, mianowanie lub spółdzielcza umowa o pracę), potwierdzony świadectwem pracy lub stosownym dokumentem o przebiegu zatrudnienia/zaświadczeniem od obecnego pracodawcy. W przypadku świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy, wystawionych przez zagranicznego pracodawcę, należy złożyć kopie ww. dokumentów wraz z kopią ich tłumaczenia sporządzonego przez tłumacza przysięgłego. Prosimy nie okazywać umów o pracę, aneksów do umowy itp., na podstawie, których nie można ustalić rzeczywistej długości trwania zatrudnienia.

Co rozumie się przez doświadczenie zawodowe?

Przez doświadczenie zawodowe rozumie się doświadczenie uzyskane w trakcie wykonywania pracy na podstawie stosunku pracy, umów cywilnoprawnych, prowadzenia działalności gospodarczej itp. Nie należy dołączać niewymaganych w danej ofercie pracy dokumentów.

Na jaki adres składać dokumenty aplikacyjne?

  • Elektronicznie na adres e-mail: rekrutacja@rars.gov.pl. W temacie wiadomości maila umieść numerem ogłoszenia, którego składane dokumenty dotyczą.
  • Drogą pocztową na adres: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa. Na kopercie umieść numerem ogłoszenia, którego składane dokumenty dotyczą.
  • Osobiście w siedzibie Centrali RARS w godzinach 7.30-15.30.

Czy przystępując do naboru trzeba spełniać wszystkie zawarte w nim wymagania?

  • wymagania niezbędne – jeżeli ich nie spełniasz, Twoja oferta zostanie odrzucona. Jeśli spełniasz, prześlij kserokopie wymaganych dokumentów potwierdzające je.
  • wymagania dodatkowe – jeżeli ich nie spełniasz, Twoja oferta będzie rozpatrzona. Jeżeli spełniasz te wymagania, rosną Twoje szanse na zatrudnienie.
   Przed złożeniem oferty uważnie zapoznaj się z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu.

Z ilu część składa się proces naboru w RARS?

  • weryfikacji dokumentów aplikacyjnych kandydatów pod względem spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu,
  • rozmowy kwalifikacyjnej, która w zależności od stanowiska może być dwuetapowa,
  • testu (w zależności od stanowiska).

Czy wszystkie osoby spełniające wymagania formalne biorą udział w rozmowie kwalifikacyjnej?

Nie. W sprawie rozmowy kwalifikacyjnej RARS kontaktuje się w wybranymi osobami.

Kiedy publikuje się informację o wyniku naboru?

Informację o wyniku naboru publikuje się na stronach Biuletynu Informacji Publicznej RARS w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub zakończenia naboru, w przypadku gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata lub gdy Prezes podjął decyzję o unieważnieniu naboru.

Czy może dojść do unieważnienia postępowania rekrutacyjnego?

Tak. Prezes RARS ma prawo unieważnić postępowanie rekrutacyjne na każdym jego etapie.

Czy RARS prowadzi bazę kandydatów do pracy?

Nie. RARS nie prowadzi bazy danych kandydatów do pracy.

Startowałem w naborze, ale nie zostałem zatrudniony. Co się dzieje z dokumentacją, którą przesłałem?

Dokumentacja z przeprowadzonego naboru jest niszczona po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia postępowania.

Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Stworzony przez: Aleksandra Kieszek, 19 października 2020 00:00
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska, 16 kwietnia 2019 14:09
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska, 28 kwietnia 2021 13:10
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych

Klauzula informacyjna dot. danych osobowych kandydatów do pracy w RARS

05 września 2022

Klauzula informacyjna dot. danych osobowych kandydatów do pracy w RARS

 1. Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych (adres siedziby: 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45), jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.
 2. Dane osobowe w zakresie wskazanym w art. 221Kodeksu pracy, tj. obejmujące: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, przetwarzane są w celu zawarcia umowy o pracę (art. 6 ust. 1 lit. b RODO* wz z art. 221 1 pkt. 4-6 Kp oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO wz z art. 221 § 1 pkt. 1-3 Kp ). 

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO, a w przypadku danych szczególnych kategorii art. 9 ust 2 lit. 1 a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie i bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 3. Dane osobowe przetwarzane są nie dłużej, niż do zakończeniu naboru, tj. przez okres 3 miesięcy, a w przypadku zatrudnienia osoby, której dane osobowe dotyczą – przez okres ustalony powszechnymi przepisami prawa pracy.
 4. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo:
  1. dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
  3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  4. usunięcia danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody,
  5. wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
 5. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 6. Podanie w dokumentach rekrutacyjnych danych osobowych w zakresie wynikającym z 221 Kodeksu pracy jest niezbędne do ubiegania się o zatrudnienie w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
 7. We wszystkich sprawach, które dotyczą przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, możecie się Państwo skontaktować z naszym inspektorem ochrony danych poprzez mail: iod@rars.gov.pl lub tel.: 22 360 92 37.

 

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.).

Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Stworzony przez: Dariusz Zawadka, 16 kwietnia 2019 00:00
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska, 16 kwietnia 2019 14:10
Ostatnia publikacja: Joanna Uznańska, 05 września 2022 16:07
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych

Archiwum

Ilość dokumentów w archiwum: 1

Język migowy Certyfikaty Logo BIP Elektroniczna Skrzynka Podawcza