Zapłata opłaty zapasowej/kary pieniężnej przez inny podmiot/osobę niż producent/handlowiec

23 Feb 2021, 14:38

Polecenie przelewu

Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, będąc organem właściwym w sprawie opłaty zapasowej oraz kar pieniężnych, któremu przysługują uprawnienia organu podatkowego określone w dziale III oraz w dziale V ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (art. 21b ust. 13 i 14 oraz art. 66 ust. 6 ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym, dalej „ustawy o zapasach” (Dz. U. z 2020 r. poz. 411) przypomina, iż stosownie do treści art. 61 § 1 Ordynacji podatkowej zapłata podatków przez podatników prowadzących działalność gospodarczą (…) następuje w formie polecenia przelewu.

Termin dokonania zapłaty

Zobowiązanie podatkowe, co do zasady, wygasa w części lub w całości wskutek zapłaty (art. 59 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej). Za termin dokonania zapłaty w obrocie bezgotówkowym, zgodnie z brzmieniem art. 60 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, uważa się m.in. dzień obciążenia rachunku bankowego podatnika. Treść art. 62b Ordynacji podatkowej umożliwia wygaszenie zobowiązania podatkowego poprzez zapłatę dokonaną przez inny podmiot niż zobowiązany do zapłaty podatku/należności publicznoprawnej, jeżeli treść dowodu wpłaty nie budzi wątpliwości co do jej przeznaczenia, a wpłata dotyczy zobowiązania podatkowego do kwoty 1000 zł.

Zaległe zobowiązania

Mając powyższe na uwadze, Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych informuje, iż wpłata należności publicznoprawnych wynikających z przepisów ustawy o zapasach opłaty zapasowej, o której mowa w art. 21b ust. 1 ustawy oraz kar pieniężnych, o których mowa w art. 63 ustawy) przez osoby trzecie, inne niż podatnik nie wygasza zobowiązania wobec Prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych i skutkować będzie podjęciem działań określonych przepisami prawa w celu wyegzekwowania zaległych zobowiązań.

Świadczenie nienależne

Środki wpłacone na rachunek Funduszu Zapasów Interwencyjnych przez osobę trzecią niebędącą podmiotem żadnego stosunku publicznoprawnego w przypadkach niewymienionych w art. 62b Ordynacji podatkowej, będą podlegały zwrotowi jako świadczenie nienależne w rozumieniu art. 410 Kodeksu cywilnego.

Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Andrzej Przeździecki (31.05.2019)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (31.05.2019)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (23.02.2021)
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
Język migowy Certyfikaty Logo BIP Elektroniczna Skrzynka Podawcza