[Archiwum] Oferta pracy nr RARS 39/Z/BL/06/21

09 Jun 2021, 13:09

Dołącz do Składnicy RARS w Wąwale jako:

p.o. Szefa Wewnętrznej Służby Ochrony 
Liczba stanowisk
1
Wymiar etatu
1
Ważne do
16 czerwca 2021 r.
Miejsce pracy
Składnica RARS
w Wąwale

Czym będziesz się zajmować

  1. Opracowywanie planu ochrony i innej dokumentacji ochronnej.
  2. Organizowanie ochrony mienia Składnicy w granicach chronionych obszarów i obiektów poprzez ochronę fizyczną oraz kontrolę i dozór zabezpieczeń technicznych.
  3. Sprawowanie nadzoru nad przechowywaniem broni palnej i amunicją.
  4. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad wykonywaniem zadań ochrony zawartych w Planie Ochrony Składnicy i innych aktach prawnych związanych z ochroną obiektów.
  5. Planowanie zadań dla podległych pracowników wewnętrznej służby ochrony.
  6. Realizacja czynności związanych z administrowaniem Zintegrowanym Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem.
  7. Dokonywanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i ochrony Składnicy oraz podległych Magazynów.
  8. Prowadzenie instruktarzy i zajęć szkoleniowych z pracownikami WSO oraz dokumentowanie tych czynności.
  9. Prowadzenie spraw związanych z prowadzeniem Kancelarii Tajnej.
  10. Realizacja zadań obronnych, w tym związanych z planowaniem szczególnej ochrony obiektów, a także zadania obrony cywilnej według wytycznych terenowych organów właściwych w sprawach obrony cywilnej.
  11. Wykonywanie innych zadań związanych z działalnością Składnicy zlecanych przez przełożonego.

Sprawdź, czy spełniasz niezbędne wymagania

  1. Wykształcenie średnie.
  2. Minimum 1-roczne doświadczenie zawodowe w kierowaniu specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi lub porządku publicznego (policji).
  3. Biegła znajomość ustawy o ochronie osób i mienia oraz znajomość aktów wykonawczych do tej ustawy.
  4. Znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych.
  5. Znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP.
  6. Wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizyczne.
  7. Posiadanie legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni min. wpis A (lub wpisy B i M w starej wersji legitymacji).
  8. Posiadanie ważnego orzeczenia lekarskiego o zdolności fizycznej i psychicznej do wykonywania zawodu pracownika ochrony fizycznej.
  9. Podstawowa znajomość obsługi komputera.
   1. Wymagane umiejętności:
   2. zdolność do podejmowania samodzielnych decyzji,
   3. umiejętność pracy w zespole,
   4. komunikatywność,
   5. dokładność, rzetelność,
   6. punktualność.

Twoje dodatkowe atuty, czyli wymagania pożądane

  1. Doświadczenie zawodowe w prowadzeniu Kancelarii Tajnej lub Niejawnej.
  2. Wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego.
  3. Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne.
  4. Zdolności organizacyjne, umiejętność kierowania zespołem.

Sprawdź co oferujemy

  1. Premie miesięczne do 10%.
  2. Zniżki na wypoczynek w ośrodkach wypoczynkowych.
  3. Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych.
  4. Dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz dzieci pracowników.
  5. Pomoc świąteczną.
  6. Zapomogi.
  7. Niskooprocentowane pożyczki.

Chcę aplikować. Jakie dokumenty mam złożyć?

  1. Życiorys (CV).
  2. Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu / niewyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  3. Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o zgodzie na poddanie się procedurze sprawdzającej w celu uzyskania dopuszczenia do informacji niejawnych.
  4. Mile widziane dołączenie kopii dokumentów potwierdzających niezbędne wymagania (pozwolenie, zaświadczenie, orzeczenie).

Gdzie złożyć dokumenty?

Dokumenty należy składać w terminie do: 16 czerwca 2021 r. (decyduje data wpływu oferty do Agencji) koniecznie z dopiskiem na CV oraz kopercie / w temacie wiadomości e-mail: „Ogłoszenie nr RARS 39/Z/BL/06/21”.

Rządowa Agencja Rezerw Startegicznych
ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa

 • osobiście w siedzibie Centrali RARS w godzinach 7.30-15.30 Recepcja RARS, XI piętro.

Kto przetwarza moje dane osobowe i na jakich zasadach?

  1. Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych (adres siedziby: 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45), jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.
  2. Dane osobowe w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy, tj. obejmujące: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, przetwarzane są w celu zawarcia umowy o pracę (art. 6 ust. 1 lit. b RODO*), natomiast inne dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie i bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  3. Do przetwarzania przez pracodawcę danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tzw. szczególne kategorie danych osobowych), niezbędna jest zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym momencie.
  4. Dane osobowe przetwarzane są nie dłużej, niż do zakończeniu naboru, a w przypadku zatrudnienia osoby, której dane osobowe dotyczą – przez okres ustalony powszechnymi przepisami prawa pracy.
  5. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje:
  • prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  • prawo do usunięcia danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody,
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
  1. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
  2. Podanie w dokumentach rekrutacyjnych danych osobowych w zakresie wynikającym z 221 Kodeksu pracy jest niezbędne do ubiegania się o zatrudnienie w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
  3. Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Prezesa RARS inspektorem ochrony danych osobowych poprze mail: iod@rars.gov.pl lub tel.: 22 360 92 37.

  * Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.).

Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Karolina Sochańska-Domagała (02.06.2021)
Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska (02.06.2021)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (09.06.2021)
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
Język migowy Certyfikaty Logo BIP Elektroniczna Skrzynka Podawcza