[Archiwum] Oferta pracy nr RARS 40/Z/BPI/06/21

02 Jun 2021, 10:33

Dołącz do Biura Zapasów Interwencyjnych Paliw jako:

Specjalista w stanowisku ds. Kancelaryjno-Biurowych

Liczba stanowisk
1
Wymiar etatu
1
Ważne do
16 czerwca 2021 r.
Miejsce pracy
Centrala RARS

Czym będziesz się zajmować

  1. Przyjmowanie i obsługa procesów administracyjno-biurowych.
  2. Dbanie o właściwy obieg dokumentów i korespondencji przychodzącej oraz wychodzącej.
  3. Przygotowanie pism na polecenie Dyrektora Biura.
  4. Wykonywanie prac związanych z organizacyjną i techniczną obsługą sekretariatu Biura.
  5. Prowadzenie terminarza spraw, konferencji i spotkań Dyrektora Biura.
  6. Przechowywanie i przekazywanie do archiwum zakładowego akt spraw załatwionych.
  7. Zaopatrywanie pracowników Biura w artykuły biurowe.
  8. Obsługa urządzeń biurowych w sekretariacie.
  9. Dbałość o pozytywny wizerunek firmy.

Sprawdź, czy spełniasz niezbędne wymagania

  1. Wykształcenie średnie.
  2. Minimum 3 lata stażu pracy / doświadczenia zawodowego w pracy z klientem wewnętrznym lub zewnętrznym.
  3. Znajomość zasad dotyczących sporządzania dokumentów.
  4. Bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office, w szczególności MS Excel.
  5. Umiejętność obsługi urządzeń biurowych.
  6. Wysoka kultura osobista.
  7. Rozwinięte umiejętności organizacyjne.
  8. Komunikatywność, umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych.
  9. Dokładność, rzetelność i odpowiedzialność.
  10. Skuteczne zarządzanie czasem pracy.

Twoje dodatkowe atuty, czyli wymagania pożądane

  1. Doświadczenie w pracy z dokumentacją.
  2. Znajomość przepisów kancelaryjno-archiwalnych.
  3. Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

Sprawdź co oferujemy

  1. Pakiet szkoleń.
  2. Premie kwartalne do 10%.
  3. Zniżki na wypoczynek w ośrodkach wypoczynkowych.
  4. Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych.
  5. Dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz dzieci pracowników.
  6. Pomoc świąteczną.
  7. Zapomogi.
  8. Niskooprocentowanej pożyczki.

Chcę aplikować. Jakie dokumenty mam złożyć?

  1. Życiorys (CV).
  2. Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu / niewyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Gdzie złożyć dokumenty?

Dokumenty należy składać w terminie do: 16 czerwca 2021 r. (decyduje data wpływu oferty do Agencji) koniecznie z dopiskiem na CV oraz kopercie / w temacie wiadomości e-mail: „Ogłoszenie nr RARS 40/Z/BPI/06/21”.

Rządowa Agencja Rezerw Startegicznych
ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa

 • osobiście w siedzibie Centrali RARS w godzinach 7.30-15.30 Recepcja RARS, XI piętro.

Kto przetwarza moje dane osobowe i na jakich zasadach?

  1. Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych (adres siedziby: 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45), jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.
  2. Dane osobowe w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy, tj. obejmujące: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, przetwarzane są w celu zawarcia umowy o pracę (art. 6 ust. 1 lit. b RODO*), natomiast inne dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie i bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  3. Do przetwarzania przez pracodawcę danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tzw. szczególne kategorie danych osobowych), niezbędna jest zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym momencie.
  4. Dane osobowe przetwarzane są nie dłużej, niż do zakończeniu naboru, a w przypadku zatrudnienia osoby, której dane osobowe dotyczą – przez okres ustalony powszechnymi przepisami prawa pracy.
  5. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje:
  • prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  • prawo do usunięcia danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody,
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
  1. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
  2. Podanie w dokumentach rekrutacyjnych danych osobowych w zakresie wynikającym z 221 Kodeksu pracy jest niezbędne do ubiegania się o zatrudnienie w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
  3. Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Prezesa RARS inspektorem ochrony danych osobowych poprze mail: iod@rars.gov.pl lub tel.: 22 360 92 37.

  * Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.).

Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Karolina Sochańska-Domagała (02.06.2021)
Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska (02.06.2021)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (02.06.2021)
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
Język migowy Certyfikaty Logo BIP Elektroniczna Skrzynka Podawcza