Oferta pracy nr RARS 41/Z/BT/06/21

14 Jun 2021, 10:49

Dołącz do Biura Teleinformatyki jako:

Administrator Sieci - Kierownik Projektu w Dziale Utrzymania Systemów Teleinformatycznych 

Liczba stanowisk
1
Wymiar etatu
1
Ważne do
27 czerwca 2021 r.
Miejsce pracy
Centrala RARS

Czym będziesz się zajmować

  1. Utrzymywanie bezpieczeństwa sieci RARS.
  2. Administrowanie serwerami.
  3. Administrowanie środowiskiem chmurowym opartym na rozwiązaniach Microsoft.
  4. Przebudowa/rozbudowa i modernizacja sieci RARS.

Sprawdź, czy spełniasz niezbędne wymagania

  1. Wyksztalcenie wyższe.
  2. Minimum 3 lata stażu pracy / doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z administracją systemami serwerowymi, siecią LAN i WAN, środowiskiem Microsoft Azure, wsparciem użytkowników.
  3. Doświadczenie w administrowaniu siecią WAN/LAN, zarządzanie serwerami w oparciu o Vmware, umiejętność tworzenia i zarządzania maszynami opartymi o systemy Microsoft i Linux/Unix.
  4. Znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym w pracy z dokumentacją techniczną.
  5. Prawo jazdy kat. B.
  6. Samodzielność i zaangażowanie w wykonywaną pracę.
  7. Dobra organizacja pracy własnej, dbałość o szczegóły.
  8. Wysoce rozwinięte umiejętności interpersonalne i komunikacyjne.
  9. Umiejętność analitycznego myślenia.

Twoje dodatkowe atuty, czyli wymagania pożądane

  1. Administracja urządzeniami: firewall FortiGate (wraz z zarządzaniem FortiManager i raportowanie poprzez FortiAnalyzer), przełącznikami Cisco.
  2. Administracja systemami operacyjnymi Microsoft Windows 2012/2016.
  3. Administracja/zarządzanie środowiskiem Microsoft Azure (w tym Exchange, SharePoint, Teams).
  4. Administracja systemami operacyjnymi RHEL, CentOS, Debian, BSD, OpenSUSE.
  5. Administracja usługami Active Directory, MS Exchange, DNS, DHCP, Apache (działającego z php), MySQL, MS SQL.
  6. Administracja środowiskiem VMware vSphere.
  7. Administrowanie systemem backup-u Veeam.
  8. Znajomość systemów WAF.
  9. Znajomość systemu FortiSIEM.
  10. Znajomość konfiguracji sieci SAN w tym umiejętność konfiguracji macierzy.
  11. Umiejętność czytania dokumentacji w języku angielskim.
  12. Umiejętność pisania/rozumieniu skryptów w PowerShell, BASH, VBS.
  13. Administrowanie systemami cloudowymi w środowisku Microsoft.
  14. Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”.

Sprawdź co oferujemy

  1. Pakiet szkoleń.
  2. Premie kwartalne do 10%.
  3. Zniżki na wypoczynek w ośrodkach wypoczynkowych.
  4. Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych.
  5. Dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz dzieci pracowników.
  6. Pomoc świąteczną.
  7. Zapomogi.
  8. Niskooprocentowanej pożyczki.

Chcę aplikować. Jakie dokumenty mam złożyć?

  1. Życiorys (CV).
  2. Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu / niewyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  3. Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o zgodzie na poddanie się procedurze sprawdzającej w celu uzyskania dopuszczenia do informacji niejawnych.

Gdzie złożyć dokumenty?

Dokumenty należy składać w terminie do: 27 czerwca 2021 r. (decyduje data wpływu oferty do Agencji) koniecznie z dopiskiem na CV oraz kopercie / w temacie wiadomości e-mail: „Ogłoszenie nr RARS 41/Z/BT/06/21”.

Rządowa Agencja Rezerw Startegicznych
ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa

 • osobiście w siedzibie Centrali RARS w godzinach 7.30-15.30 Recepcja RARS, XI piętro.

Kto przetwarza moje dane osobowe i na jakich zasadach?

  1. Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych (adres siedziby: 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45), jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.
  2. Dane osobowe w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy, tj. obejmujące: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, przetwarzane są w celu zawarcia umowy o pracę (art. 6 ust. 1 lit. b RODO*), natomiast inne dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie i bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  3. Do przetwarzania przez pracodawcę danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tzw. szczególne kategorie danych osobowych), niezbędna jest zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym momencie.
  4. Dane osobowe przetwarzane są nie dłużej, niż do zakończeniu naboru, a w przypadku zatrudnienia osoby, której dane osobowe dotyczą – przez okres ustalony powszechnymi przepisami prawa pracy.
  5. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje:
  • prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  • prawo do usunięcia danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody,
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
  1. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
  2. Podanie w dokumentach rekrutacyjnych danych osobowych w zakresie wynikającym z 221 Kodeksu pracy jest niezbędne do ubiegania się o zatrudnienie w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
  3. Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Prezesa RARS inspektorem ochrony danych osobowych poprze mail: iod@rars.gov.pl lub tel.: 22 360 92 37.

  * Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.).

Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Karolina Sochańska-Domagała (02.06.2021)
Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska (02.06.2021)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (14.06.2021)
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
Język migowy Certyfikaty Logo BIP Elektroniczna Skrzynka Podawcza