Oferta pracy nr RARS 43/Z/BL/06/21

11 Jun 2021, 15:40

Dołącz do Składnicy RARS w Wąwale jako:

Kierownik Składnicy
Liczba stanowisk
1
Wymiar etatu
1
Ważne do
21 czerwca 2021 r.
Miejsce pracy
Składnica RARS
w Wąwale

Czym będziesz się zajmować

  1. Realizacja zadań związanych z utrzymaniem, udostępnianiem i likwidacją rezerw strategicznych.
  2. Zapewnienie właściwego gospodarowania rezerwami strategicznymi, zgodnie z zasadami i wymogami technologicznymi zapewniającymi ich odpowiednią jakość i właściwe zabezpieczenie.
  3. Realizowanie zadań Składnicy zgodnie z obowiązującymi przepisami, w sposób zapewniający osiągnięcie jak najkorzystniejszych wyników finansowo-ekonomicznych.
  4. Racjonalne gospodarowanie powierzchnią i pojemnością magazynową.
  5. Przydzielanie zadań podległym pracownikom i kontrola ich realizacji.
  6. Zapewnienie sprawnej organizacji pracy i prawidłowego działania Składnicy.
  7. Prowadzenie działalności marketingowej w zakresie pozyskiwania kontrahentów na wynajem wolnej powierzchni magazynowej i inne usługi oferowane przez Składnicę oraz prowadzenie wstępnych negocjacji przed umownych.
  8. Zapewnienie sprawnej realizacji umów dotyczących Składnicy, w tym umów przechowywania towarów i najmu wolnej powierzchni magazynowej.
  9. Zapewnienie zgodnego z przepisami powierzania składników majątkowych osobom materialnie odpowiedzialnym (sporządzanie dokumentów stwierdzających odpowiedzialność materialną).
  10. Zapewnienie pracownikom Składnicy warunków pracy zgodnych z obowiązującymi przepisami BHP, PPOŻ oraz organizacją pracy.
  11. Prowadzenie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny pracy, przestrzeganiem przepisów PPOŻ, BHP.
  12. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony mienia Składnicy oraz realizacji zadań obronnych.
  13. Zapewnienie ochrony informacji niejawnych oraz ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa teleinformatycznego.
  14. Nadzorowanie i koordynowanie działań w zakresie teleinformatyki.
  15. Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych.

Sprawdź, czy spełniasz niezbędne wymagania

  1. Wykształcenie wyższe.
  2. Co najmniej 5-letni staż pracy / doświadczenie na stanowisku kierowniczym.
  3. Biegła znajomość ustawy o ochronie osób i mienia oraz znajomość aktów wykonawczych do tej ustawy.
  4. Znajomość zagadnień z dziedziny zarządzania i logistyki.
  5. Praktyczna wiedza w zakresie Prawa zamówień publicznych.
  6. Znajomość ustawy o rezerwach strategicznych.
  7. Znajomość technik negocjacyjnych.
  8. Znajomość zasad gospodarki magazynowej.
  9. Znajomość zagadnień z zakresu bezpieczeństwa i obronności państwa.
  10. Podstawowa wiedza z zakresu techniki magazynowania towarów i przepisów BHP.
  11. Podstawowa znajomość przepisów Kodeksu pracy.
  12. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie oprogramowania biurowego.
  13. Umiejętność sporządzania pism urzędowych oraz umów cywilno-prawnych.
  14. Umiejętność sporządzania sprawozdań oraz analiz.
  15. Zdolność do podejmowania samodzielnych decyzji.
  16. Umiejętność kierowania i pracy w zespole.
  17. Myślenie strategiczne.
  18. Odporność na pracę pod wpływem stresu.
  19. Zdolności organizacyjne.
  20. Inicjatywa i dynamizm w działaniu.
  21. Dokładność, rzetelność, punktualność.
  22. Samodzielność.
  23. Komunikatywność.
  24. Wysoka kultura osobista.
  25. Korzystanie z pełni praw publicznych oraz niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
  26. Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” wraz z zaświadczeniem stwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych lub zgoda na poddanie się poszerzonej procedurze sprawdzającej w celu uzyskania dopuszczenia do informacji niejawnych o klauzuli „tajne”.

Twoje dodatkowe atuty, czyli wymagania pożądane

  1. Wykształcenie wyższe o profilu technicznym.
  2. Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie komunikatywnym.
  3. Posiadanie Prawa jazdy kat. B.

Sprawdź co oferujemy

  1. Premie miesięczne do 10%.
  2. Zniżki na wypoczynek w ośrodkach wypoczynkowych.
  3. Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych.
  4. Dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz dzieci pracowników.
  5. Pomoc świąteczną.
  6. Zapomogi.
  7. Niskooprocentowane pożyczki.

Chcę aplikować. Jakie dokumenty mam złożyć?

  1. Życiorys (CV).
  2. Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu / niewyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  3. Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o zgodzie na poddanie się procedurze sprawdzającej w celu uzyskania dopuszczenia do informacji niejawnych.
  4. Mile widziane dołączenie kopii dokumentów potwierdzających niezbędne wymagania (pozwolenie, zaświadczenie, orzeczenie).

Gdzie złożyć dokumenty?

Dokumenty należy składać w terminie do: 21 czerwca 2021 r. (decyduje data wpływu oferty do Agencji) koniecznie z dopiskiem na CV oraz kopercie / w temacie wiadomości e-mail: „Ogłoszenie nr RARS 43/Z/BL/06/21”.

Rządowa Agencja Rezerw Startegicznych
ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa

 • osobiście w siedzibie Centrali RARS w godzinach 7.30-15.30 Recepcja RARS, XI piętro.

Kto przetwarza moje dane osobowe i na jakich zasadach?

  1. Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych (adres siedziby: 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45), jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.
  2. Dane osobowe w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy, tj. obejmujące: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, przetwarzane są w celu zawarcia umowy o pracę (art. 6 ust. 1 lit. b RODO*), natomiast inne dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie i bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  3. Do przetwarzania przez pracodawcę danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tzw. szczególne kategorie danych osobowych), niezbędna jest zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym momencie.
  4. Dane osobowe przetwarzane są nie dłużej, niż do zakończeniu naboru, a w przypadku zatrudnienia osoby, której dane osobowe dotyczą – przez okres ustalony powszechnymi przepisami prawa pracy.
  5. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje:
  • prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  • prawo do usunięcia danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody,
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
  1. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
  2. Podanie w dokumentach rekrutacyjnych danych osobowych w zakresie wynikającym z 221 Kodeksu pracy jest niezbędne do ubiegania się o zatrudnienie w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
  3. Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Prezesa RARS inspektorem ochrony danych osobowych poprze mail: iod@rars.gov.pl lub tel.: 22 360 92 37.

  * Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.).

Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Aleksandra Kieszek (11.06.2021)
Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska (11.06.2021)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (11.06.2021)
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
Język migowy Certyfikaty Logo BIP Elektroniczna Skrzynka Podawcza