Oferta pracy nr RARS 01/Z/BL/01/22

18 Jan 2022, 15:08

Dołącz do Składnicy RARS w Szepietowie jako:

Specjalista Zespołu Technicznego
Liczba stanowisk
1
Wymiar etatu
1
Ważne do
26 stycznia 2022 r.
Miejsce pracy
Składnica RARS
w Szepietowie

Czym będziesz się zajmować

  1. Prowadzenie całokształtu spraw dotyczących zamówień publicznych, w tym m.in. sporządzanie projektów rocznych planów zamówień publicznych dla zadań realizowanych na potrzeby Składnicy.
  2. Prowadzenie spraw dotyczących gospodarki energetycznej, wodno-kanalizacyjnej oraz eksploatacji urządzeń i instalacji technicznych, jak również zapewnienie ciągłości prawidłowej bezawaryjnej i bezpiecznej ich pracy.
  3. Prowadzenie spraw oraz kompletowanie i przechowywanie dokumentacji związanej z ochroną środowiska, w tym m.in.: aktualizowanie planu gospodarki odpadami oraz odpowiadanie za naliczanie opłat i ewidencję odpadów oraz sporządzanie sprawozdań i informacji z zakresu ochrony środowiska.
  4. Prowadzenie bieżącej dokumentacji związanej z gospodarowaniem i eksploatacją pojazdów znajdujących się w Składnicy.
  5. Sporządzanie analiz oraz monitorowanie wydatków ponoszonych przez Składnicę w związku z realizacją dostaw i usług.
  6. Wykonywanie innych zadań związanych z działalnością Składnicy zlecanych  przez przełożonego.

Sprawdź, czy spełniasz niezbędne wymagania

  1. Wykształcenie średnie.
  2. Co najmniej roczne doświadczenia zawodowe/staż pracy
  3. Praktyczna znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych.
  4. Praktyczna znajomość przepisów i obowiązków związanych z ochroną środowiska.
  5. Znajomość podstawowych przepisów i zagadnień w obszarach technicznych, mechaniki, budownictwa, budowy maszyn i urządzeń, elektryki.
  6. Czynne prawo jazdy kat. B.
  7. Znajomość obsługi komputera w zakresie oprogramowania biurowego.
  8. Zdolność do podejmowania samodzielnych decyzji, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, dokładność, rzetelność, odpowiedzialność a także punktualność, kreatywność, inicjatywa i dynamizm w działaniu.

Twoje dodatkowe atuty, czyli wymagania pożądane

  1. Wykształcenie wyższe o profilu technicznym.
  2. 3 lata stażu pracy na podobnym stanowisku.
  3. Znajomość na poziomie podstawowym ustawy Prawo Budowlane.
  4. Angielski na poziomie komunikatywnym.
  5. Posiadanie uprawnień budowlanych, elektroenergetycznych.
  6. Znajomość obsługi systemów klasy ERP.
  7. Znajomość obsługi oprogramowania kosztorysowego,
  8. Ukończone kursy i szkolenia w zakresie przepisów BHP i P.POŻ, ADR.

Sprawdź co oferujemy

  1. Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę.
  2. Możliwość rozwoju i współpracy z ekspertami.
  3. Premie uzależnione od wyników pracy.
  4. Zniżki na wypoczynek w ośrodkach wypoczynkowych.
  5. Preferencyjne warunki ubezpieczenia na życie.
  6. Pakiet w ramach ZFŚS oferujący między innymi:
  7. Dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz dzieci pracowników.
  8. Dodatek świąteczny.

Chcę aplikować. Jakie dokumenty mam złożyć?

  1. Życiorys (CV).
  2. Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu / niewyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  3. Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na poddanie się procedurze dopuszczenia do informacji niejawnych.

Gdzie złożyć dokumenty?

Dokumenty należy składać w terminie do: 26 stycznia 2022 r. (decyduje data wpływu oferty do Agencji) koniecznie z dopiskiem na CV oraz kopercie / w temacie wiadomości e-mail: „Oferta pracy nr RARS 01/Z/BL/01/22”.

Rządowa Agencja Rezerw Startegicznych
ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa

 • osobiście w siedzibie Centrali RARS w godzinach 7.30-15.30 Recepcja RARS, XI piętro.

Kto przetwarza moje dane osobowe i na jakich zasadach?

  1. Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych (adres siedziby: 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45), jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.
  2. Dane osobowe w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy, tj. obejmujące: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, przetwarzane są w celu zawarcia umowy o pracę (art. 6 ust. 1 lit. b RODO*), natomiast inne dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie i bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  3. Do przetwarzania przez pracodawcę danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tzw. szczególne kategorie danych osobowych), niezbędna jest zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym momencie.
  4. Dane osobowe przetwarzane są nie dłużej, niż do zakończeniu naboru, a w przypadku zatrudnienia osoby, której dane osobowe dotyczą – przez okres ustalony powszechnymi przepisami prawa pracy.
  5. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje:
  • prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  • prawo do usunięcia danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody,
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
  1. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
  2. Podanie w dokumentach rekrutacyjnych danych osobowych w zakresie wynikającym z 221 Kodeksu pracy jest niezbędne do ubiegania się o zatrudnienie w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
  3. Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Prezesa RARS inspektorem ochrony danych osobowych poprze mail: iod@rars.gov.pl lub tel.: 22 360 92 37.

  * Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.).

Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Aleksandra Kieszek (13.01.2022)
Pierwsza publikacja: Joanna Uznańska (13.01.2022)
Ostatnia publikacja: Joanna Uznańska (18.01.2022)
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
Język migowy Certyfikaty Logo BIP Elektroniczna Skrzynka Podawcza