[Archiwum] Oferta pracy nr RARS 99/Z/BRT/11/22

28 Nov 2022, 09:57

Dołącz do Biura Rezerw Technicznych i Specjalnych jako:

Starszy Specjalista/Główny Specjalista w Dziale Rezerw Technicznych

Liczba stanowisk
1
Wymiar etatu
1
Ważne do
17 grudnia 2022 r.
Miejsce pracy
Centrala RARS

Czym będziesz się zajmować

  1. Prowadzenie całości spraw związanych z tworzeniem, utrzymaniem, udostępnieniem i likwidacją rezerw z grupy produktów paliw i naftowych (materiałów pędnych, olejów, smarów i płynów specjalnych).
  2. Opracowywanie umów oraz dokumentacji technicznej dotyczących zarządzaniem rezerwami paliw i produktów naftowych oraz nadzorowanie ich realizacji.
  3. Uczestnictwo w procedurach przetargowych, w tym w negocjacjach z kontrahentami zewnętrznymi.
  4. Sprawowanie kontroli nad gospodarowaniem asortymentami rezerw paliw i produktów naftowych w Agencji i u kontrahentów zewnętrznych.
  5. Sporządzanie analiz w zakresie gospodarowania rezerwami paliw i produktów naftowych wraz z opracowywaniem instrukcji przechowywania i innych dokumentów w tym obszarze.
  6. Sporządzanie pism i innej niezbędnej dokumentacji związanej z wykonywanymi obowiązkami.
  7. Współpraca z administracją centralną w zakresie gospodarowania rezerwami paliw i produktów naftowych.

Sprawdź, czy spełniasz niezbędne wymagania

  1. Wykształcenie wyższe, preferowane techniczne.
  2. Udokumentowany, co najmniej 2-letni (Starszy Specjalista) lub 3-letni (Główny Specjalista) staż pracy/doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku.
  3. Znajomość specyfiki rynku paliw i produktów naftowych.
  4. Umiejętność sporządzania dokumentacji (specyfikacji technicznej) do realizacji zakupów.
  5. Znajomość obsługi komputera w zakresie oprogramowania biurowego, w tym programu Excel na poziomie zaawansowanym.
  6. Umiejętności:
   • analitycznego myślenia,
   • samodzielnego podejmowania decyzji,
   • pracy w zespole,
   • gotowość do wyjazdów służbowych do jednostek organizacyjnych RARS na terenie całego kraju,
   • zdolności organizacyjne oraz inicjatywa i dynamizm w działaniu,
   • pracy w stresie i pod presją czasu,
   • punktualność, rzetelność, dokładność.
  7. Posiadanie Prawa jazdy kat. B.
  8. Znajomość aktów prawnych dotyczących funkcjonowania RARS, z szczególnym uwzględnieniem ustawy o rezerwach strategicznych.
  9. Znajomość pozostałych aktów prawnych dotyczących funkcjonowania RARS.

Twoje dodatkowe atuty, czyli wymagania pożądane

  1. Wyksztalcenie wyższe, preferowane kierunki: Mechanika i budowa maszyn, inżynieria mechaniczna, automatyka.
  2. Znajomość obsługi oprogramowania SAP ERP.
  3. Doświadczenie zawodowe w obszarze administracji publicznej lub obszarze rynku paliwowego i naftowego.
  4. Wiedza z zakresu organizacji i funkcjonowania rynku paliw i produktów naftowych (olejów, smarów i płynów specjalnych).
  5. Posiadanie doświadczenie w zakresie prowadzenia postępowań związanych z zakupem, sprzedażą i przechowywaniem produktów naftowych i paliw.
  6. Komunikatywna znajomość języka angielskiego.
  7. Umiejętność obsługi systemu SAP.

Sprawdź co oferujemy

  1. Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę.
  2. Premie kwartalne uzależnione od wyników pracy.
  3. Zniżki na wypoczynek w ośrodkach wypoczynkowych.
  4. Preferencyjne warunki ubezpieczenia na życie.
  5. Pakiet w ramach ZFŚS oferujący między innymi:
   • dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz dzieci pracowników,
   • dodatek świąteczny.

Chcę aplikować. Jakie dokumenty mam złożyć?

  1. Życiorys (CV).
  2. Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu / niewyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  3. Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o zgodzie na poddanie się procedurze sprawdzającej w celu uzyskania dopuszczenia do informacji niejawnych.

Gdzie złożyć dokumenty?

Dokumenty należy składać w terminie do 17 grudnia 2022 r. (decyduje data wpływu oferty do Agencji) koniecznie z dopiskiem na CV oraz kopercie / w temacie wiadomości e-mail: „Ogłoszenie nr RARS 99/Z/BRT/11/22”:

Rządowa Agencja Rezerw Startegicznych
ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa

 • osobiście w siedzibie Centrali RARS w godzinach 7.30-15.30 Recepcja RARS, XI piętro.

Kto przetwarza moje dane osobowe i na jakich zasadach?

 1. Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych (adres siedziby: 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45), jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.
 2. Dane osobowe w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy, tj. obejmujące: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, przetwarzane są w celu zawarcia umowy o pracę (art. 6 ust. 1 lit. b RODO* wz z art. 221 § 1 pkt. 4-6 Kp oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO wz z art. 221 § 1 pkt. 1-3 Kp ). 
  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO, a w przypadku danych szczególnych kategorii art. 9 ust 2 lit. 1 a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie i bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Do przetwarzania przez pracodawcę danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tzw. szczególne kategorie danych osobowych), niezbędna jest zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym momencie.

 4. Dane osobowe przetwarzane są nie dłużej, niż do zakończeniu naboru, tj. przez okres 3 miesięcy, a w przypadku zatrudnienia osoby, której dane osobowe dotyczą – przez okres ustalony powszechnymi przepisami prawa pracy.
 5. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo:
  1. dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
  3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  4. usunięcia danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody,
  5. wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
 6. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 7. Podanie w dokumentach rekrutacyjnych danych osobowych w zakresie wynikającym z 221 Kodeksu pracy jest niezbędne do ubiegania się o zatrudnienie w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
 8. We wszystkich sprawach, które dotyczą przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, możecie się Państwo skontaktować z naszym inspektorem ochrony danych poprzez mail: iod@rars.gov.pl lub tel.: 22 360 92 37.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.).

Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Karolina Sochańska-Domagała (17.11.2022)
Pierwsza publikacja: Marta Bączkowska (17.11.2022)
Ostatnia publikacja: Marta Bączkowska (28.11.2022)
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
Język migowy Certyfikaty Logo BIP Elektroniczna Skrzynka Podawcza