[Archiwum] Oferta pracy nr RARS 36/Z/BOA/03/23

19 Jun 2023, 14:45

Dołącz do Biura Obsługi Administracyjnej jako:

Konserwator/Pracownik gospodarczy

 

Liczba stanowisk
1
Wymiar etatu
1
Ważne do
17 lipca 2023 r.
Miejsce pracy
Ośrodek RARS w Świnoujściu

Czym będziesz się zajmować

  1. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem instalacji i urządzeń dostarczających do obiektu zimną i ciepłą wodę, energię cieplną.
  2. Okresowe spisywanie stanu liczników i monitorowanie wielkości zużycia mediów.
  3. Wykonywanie drobnych przeglądów, napraw mechanicznych i elektrycznych oraz usuwanie uszkodzeń mających wpływ na poprawne funkcjonowanie urządzeń i instalacji znajdujących się w Ośrodku.
  4. Drobne prace konserwacyjne i remontowe na terenie Ośrodka.
  5. Dbałość o estetykę wokół Ośrodka – utrzymanie czystości posesji, usuwanie chwastów, koszenie trawy, utrzymanie stref zielonych i nasadzeń w estetycznym stanie.
  6. Usuwanie zgłoszonych awarii (drobne naprawy elektryczne, naprawy ślusarskie, naprawy remontowo- budowlane).
  7. Utrzymanie ciągów komunikacyjnych (chodniki i podejścia do obiektu) zgodnie z obowiązującymi aktualnymi przepisami i obowiązkami spoczywającymi na Zarządzającym Ośrodkiem np. odśnieżanie, grabienie liści.
  8. Monitorowanie całości obiektu od strony poprawności działania systemów alarmowych i współpraca z firmą monitorującą ochronę Ośrodka.
  9. Nadzór nad obiektem i mieniem w czasie przeprowadzanych planowych prac przeglądowych, naprawczych lub remontowych.
  10. Załadunek, wyładunek i przewóz samochodem służbowym materiałów zakupionych na polecenie Przełożonego na potrzeby funkcjonowania Ośrodka.

Sprawdź, czy spełniasz niezbędne wymagania

  1. Wykształcenie zawodowe.
  2. Minimum 2 lata stażu pracy / doświadczenia zawodowego.
  3. Praktyczna znajomość zagadnień z zakresu robót budowlanych/ technicznych.
  4. Prawo jazdy kat. B.
  5. Odporność na stres i umiejętność zarządzania czasem.
  6. Samodzielność.
  7. Otwartość na ludzi.
  8. Wysoko rozwinięte kompetencje interpersonalne i organizacyjne.
  9. Rzetelność, poczucie odpowiedzialności osobistej, zaangażowanie.

Twoje dodatkowe atuty, czyli wymagania pożądane

  1. Wykształcenie wyższe.
  2. Umiejętność wykonywania drobnych prac remontowych, instalacyjnych i naprawczych (wod-kan, elektryka, mechanika, itp.).
  3. Uprawnienia elektryczne SEP.

Sprawdź co oferujemy

  1. Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę.
  2. Premie uzależnione od wyników pracy.
  3. Zniżki na wypoczynek w ośrodkach wypoczynkowych RARS.
  4. Dostęp do platformy językowej oraz innych platform edukacyjnych.
  5. Preferencyjne warunki ubezpieczenia na życie i opieki medycznej.
  6. Pakiet w ramach ZFŚS oferujący między innymi:
   • dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz dzieci pracowników,
   • dodatek świąteczny.

Chcę aplikować. Jakie dokumenty mam złożyć?

  1. Życiorys (CV).
  2. Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu / niewyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Gdzie złożyć dokumenty?

Dokumenty należy składać w terminie do: 17 lipca 2023 r. (decyduje data wpływu oferty do Agencji) koniecznie z dopiskiem na CV oraz kopercie / w temacie wiadomości e-mail: „Ogłoszenie nr RARS 36/Z/BOA/03/23”:

Rządowa Agencja Rezerw Startegicznych
ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa

 • osobiście w siedzibie Centrali RARS w godzinach 7.30-15.30 Recepcja RARS, XI piętro.

Kto przetwarza moje dane osobowe i na jakich zasadach?

 1. Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych (adres siedziby: 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45), jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.
 2. Dane osobowe w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy, tj. obejmujące: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, przetwarzane są w celu zawarcia umowy o pracę (art. 6 ust. 1 lit. b RODO* wz z art. 221 § 1 pkt. 4-6 Kp oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO wz z art. 221 § 1 pkt. 1-3 Kp ). 
  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO, a w przypadku danych szczególnych kategorii art. 9 ust 2 lit. 1 a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie i bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Do przetwarzania przez pracodawcę danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tzw. szczególne kategorie danych osobowych), niezbędna jest zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym momencie.

 4. Dane osobowe przetwarzane są nie dłużej, niż do zakończeniu naboru, tj. przez okres 3 miesięcy, a w przypadku zatrudnienia osoby, której dane osobowe dotyczą – przez okres ustalony powszechnymi przepisami prawa pracy.
 5. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo:
  1. dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
  3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  4. usunięcia danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody,
  5. wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
 6. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 7. Podanie w dokumentach rekrutacyjnych danych osobowych w zakresie wynikającym z 221 Kodeksu pracy jest niezbędne do ubiegania się o zatrudnienie w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
 8. We wszystkich sprawach, które dotyczą przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, możecie się Państwo skontaktować z naszym inspektorem ochrony danych poprzez mail: iod@rars.gov.pl lub tel.: 22 360 92 37.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.).

Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Karolina Sochańska-Domagała (05.04.2023)
Pierwsza publikacja: Joanna Uznańska (05.04.2023)
Ostatnia publikacja: Joanna Uznańska (19.06.2023)
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
Język migowy Certyfikaty Logo BIP Elektroniczna Skrzynka Podawcza