[Archiwum] Oferta pracy nr RARS 41/Z/BRK/04/23

17 maja 2023, 12:17

Dołącz do Biura Rozwoju i Komunikacji jako:

Starszy Specjalista ds. Kancelaryjno-Biurowych (Sekretariat Prezesa)

Liczba stanowisk
1
Wymiar etatu
1
Ważne do
31 maja 2023 r.
Miejsce pracy
Centrala RARS

Czym będziesz się zajmować

  1. Przyjmowanie i obsługa procesów administracyjno-biurowych.
  2. Koordynowanie kalendarza spotkań Prezesa, organizacja spotkań oraz podróży służbowych.
  3. Dbanie o właściwy obieg oraz ewidencję dokumentów i korespondencji przychodzącej oraz wychodzącej.
  4. Przygotowanie raportów, analiz, prezentacji, redagowanie pism oraz opracowywanie innych dokumentów na polecenie Prezesa.
  5. Bieżąca analiza dokumentacji i prowadzenie zestawień związanych z wydatkowaniem środków finansowych (SAP).
  6. Ewidencja i opisywanie faktur (SAP).
  7. Wykonywanie prac związanych z organizacyjną i techniczną obsługą sekretariatu Prezesa.
  8. Obsługa gości.
  9. Przechowywanie i przekazywanie do archiwum zakładowego akt spraw załatwionych.
  10. Obsługa sekretariatu Biura Rozwoju i Komunikacji i Obsługi Administracyjnej podczas nieobecności pracownika sekretariatu.
  11. Zaopatrywanie Prezesa i Pełnomocników Prezesa w artykuły biurowe.
  12. Dbałość o pozytywny wizerunek.

Sprawdź, czy spełniasz niezbędne wymagania

  1. Wykształcenie wyższe.
  2. Minimum 2 lata stażu pracy/doświadczenia zawodowego w obsłudze sekretariatu dyrektora / prezesa / zarządu.
  3. Posiadanie doświadczenia zawodowego w pracy z klientem wewnętrznym i zewnętrznym.
  4. Posiadanie doświadczenia zawodowego w administracji publicznej, spółkach skarbu państwa będzie dodatkowym atutem.
  5. Znajomość zasad dotyczących sporządzania dokumentów.
  6. Bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office.
  7. Znajomość języka angielskiego pozwalająca na swobodną komunikację (min. B2).
  8. Rozwinięte umiejętności organizacyjne, komunikacyjne i skuteczne zarządzanie czasem pracy.
  9. Nienaganna prezencja, wysoka kultura osobista, znajomość zasad biznesowego savoir-vivre.
  10. Dokładność, rzetelność i odpowiedzialność.

Twoje dodatkowe atuty, czyli wymagania pożądane

  1. Znajomość przepisów kancelaryjno-archiwalnych.
  2. Znajomość SAP.

Sprawdź co oferujemy

  1. Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę.
  2. Premie uzależnione od wyników pracy.
  3. Zniżki na wypoczynek w ośrodkach wypoczynkowych RARS.
  4. Dostęp do platformy językowej oraz innych platform edukacyjnych.
  5. Preferencyjne warunki ubezpieczenia na życie i opieki medycznej.
  6. Pakiet w ramach ZFŚS oferujący między innymi:
   • dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz dzieci pracowników,
   • dodatek świąteczny.

Chcę aplikować. Jakie dokumenty mam złożyć?

  1. Życiorys (CV).
  2. Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu / niewyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  3. Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o zgodzie na poddanie się procedurze sprawdzającej w celu uzyskania dopuszczenia do informacji niejawnych.

Gdzie złożyć dokumenty?

Dokumenty należy składać w terminie do: 31 maja 2023 r. (decyduje data wpływu oferty do Agencji) koniecznie z dopiskiem na CV oraz kopercie / w temacie wiadomości e-mail: „Ogłoszenie nr RARS 41/Z/BRK/04/23”:

Rządowa Agencja Rezerw Startegicznych
ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa

 • osobiście w siedzibie Centrali RARS w godzinach 7.30-15.30 Recepcja RARS, XI piętro.

Kto przetwarza moje dane osobowe i na jakich zasadach?

  1. Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych (adres siedziby: 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45), jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.
  2. Dane osobowe w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy, tj. obejmujące: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, przetwarzane są w celu zawarcia umowy o pracę (art. 6 ust. 1 lit. b RODO*), natomiast inne dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie i bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  3. Do przetwarzania przez pracodawcę danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tzw. szczególne kategorie danych osobowych), niezbędna jest zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym momencie.
  4. Dane osobowe przetwarzane są nie dłużej, niż do zakończeniu naboru, a w przypadku zatrudnienia osoby, której dane osobowe dotyczą – przez okres ustalony powszechnymi przepisami prawa pracy.
  5. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje:
  • prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  • prawo do usunięcia danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody,
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
  1. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
  2. Podanie w dokumentach rekrutacyjnych danych osobowych w zakresie wynikającym z 221 Kodeksu pracy jest niezbędne do ubiegania się o zatrudnienie w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
  3. Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Prezesa RARS inspektorem ochrony danych osobowych poprze mail: iod@rars.gov.pl lub tel.: 22 360 92 37.

  * Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.).

Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Karolina Sochańska-Domagała (28.04.2023)
Pierwsza publikacja: Joanna Uznańska (28.04.2023)
Ostatnia publikacja: Joanna Uznańska (17.05.2023)
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
Język migowy Certyfikaty Logo BIP Elektroniczna Skrzynka Podawcza