[Archiwum] Oferta pracy nr RARS 45/Z/BOA/05/23

17 maja 2023, 16:04

Dołącz do Biura Obsługi Administracyjnej jako:

Asystent w Dziale Zarządzania Ośrodkami

Liczba stanowisk
1
Wymiar etatu
1
Ważne do
27 maja 2023 r.
Miejsce pracy
Centrala RARS

Czym będziesz się zajmować

  1. Powadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem ośrodków RARS (umowy, pozwolenia, przeglądy).
  2. Reklama i marketing ośrodków RARS.
  3. Rozliczanie pracy pracowników ośrodków.
  4. Obsługa programu SAP.
  5. Sporządzanie i rozliczanie wydatków ośrodków.
  6. Sporządzanie zestawień finansowych (dochody, wydatki).
  7. Sporządzenie ofert sprzedażowych.
  8. Wykonywanie poleceń przełożonego.

Sprawdź, czy spełniasz niezbędne wymagania

  1. Wykształcenie średnie.
  2. Minimum 1 rok stażu pracy / doświadczenia na podobnym stanowisku.
  3. Umiejętność pracy w środowisku MS Office.
  4. Chęć uczenia się nowych rzeczy.
  5. Posiadanie wiedzy z podstaw księgowości, podstaw zarządzania przedsiębiorstwem, oraz wiedza z zakresu podatków VAT.
  6. Prawo jazdy kat. B.
  7. Odporność na stres i umiejętność zarządzania czasem.
  8. Samodzielność.
  9. Umiejętności komunikacyjne.
  10. Umiejętność pracy w zespole.
  11. Umiejętności planowania i organizacji.
  12. Świadomość kosztowa.

Sprawdź co oferujemy

  1. Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę.
  2. Premie uzależnione od wyników pracy.
  3. Zniżki na wypoczynek w ośrodkach wypoczynkowych RARS.
  4. Dostęp do platformy językowej oraz innych platform edukacyjnych.
  5. Preferencyjne warunki ubezpieczenia na życie i opieki medycznej.
  6. Pakiet w ramach ZFŚS oferujący między innymi:
   • dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz dzieci pracowników,
   • dodatek świąteczny.

Chcę aplikować. Jakie dokumenty mam złożyć?

  1. Życiorys (CV).
  2. Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu / niewyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  3. Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” wraz z zaświadczeniem stwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych lub własnoręcznie podpisane oświadczenie o poddaniu się procedurze sprawdzającej w celu uzyskania dopuszczenia do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”.

Gdzie złożyć dokumenty?

Dokumenty należy składać w terminie do:  27 maja 2023 r. (decyduje data wpływu oferty do Agencji) koniecznie z dopiskiem na CV oraz kopercie / w temacie wiadomości e-mail: „Ogłoszenie nr RARS 45/Z/BOA/05/23”:

Rządowa Agencja Rezerw Startegicznych
ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa

 • osobiście w siedzibie Centrali RARS w godzinach 7.30-15.30 Recepcja RARS, XI piętro.

Kto przetwarza moje dane osobowe i na jakich zasadach?

1.    Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych (adres siedziby: 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45), jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.
2.    Dane osobowe w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy, tj. obejmujące: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, przetwarzane są w celu zawarcia umowy o pracę (art. 6 ust. 1 lit. b RODO* wz z art. 221 § 1 pkt. 4-6 Kp oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO wz z art. 221 § 1 pkt. 1-3 Kp ). 
Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO, a w przypadku danych szczególnych kategorii art. 9 ust 2 lit. 1 a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie i bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
3.    Dane osobowe przetwarzane są nie dłużej, niż do zakończeniu naboru, tj. przez okres 3 miesięcy, a w przypadku zatrudnienia osoby, której dane osobowe dotyczą – przez okres ustalony powszechnymi przepisami prawa pracy.
4.    Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo:

a)    dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
b)    sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
c)    ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
d)    usunięcia danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody,
e)    wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.

5.    Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
6.    Podanie w dokumentach rekrutacyjnych danych osobowych w zakresie wynikającym z 221 Kodeksu pracy jest niezbędne do ubiegania się o zatrudnienie w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
7.    We wszystkich sprawach, które dotyczą przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, możecie się Państwo skontaktować z naszym inspektorem ochrony danych poprzez mail: iod@rars.gov.pl lub tel.: 22 360 92 37.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.).

Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Karolina Sochańska-Domagała (17.05.2023)
Pierwsza publikacja: Joanna Uznańska (17.05.2023)
Ostatnia publikacja: Joanna Uznańska (17.05.2023)
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
Język migowy Certyfikaty Logo BIP Elektroniczna Skrzynka Podawcza