[Archiwum] Oferta pracy nr RARS 68/Z/BRK/08/23

26 Oct 2023, 10:34

Dołącz do Biura Rozwoju i Komunikacji jako:

Starszy/Główny Specjalista w Dziale Zarządzania Procesami i Projektami

Liczba stanowisk
1
Wymiar etatu
1
Ważne do
25 listopada 2023 r.
Miejsce pracy
Centrala RARS

Czym będziesz się zajmować

  1. Pełnienie roli konsultanta procesowego, w tym:
   • współpraca z Właścicielami i Menadżerami procesów w RARS;
   • opracowywanie dokumentacji procesów z wykorzystaniem ADONISA w notacji BPMN 2.0;
   • realizacja wdrożenia procesów;
   • zarządzanie procesami, w tym analiza i doskonalenie procesów z wykorzystaniem rozwiązań "Lean Management";
   • dokonywanie okresowych przeglądów procesów.
  2. Pełnienie roli recenzenta metodycznego i merytorycznego procesów.
  3. Pełnienie roli operatora oprogramowania Adonis.
  4. Doskonalenie i promocja standardów związanych z zarządzaniem procesami, prowadzenie webinarów i szkoleń wewnętrznych.

Sprawdź, czy spełniasz niezbędne wymagania

  1. Wykształcenie wyższe.
  2. Minimum 2 letnie doświadczenie na stanowisku Starszy Specjalista/ minimum 3 letnie doświadczenie w samodzielnym:
   • modelowaniu procesów w notacji BPMN 2.0 we współpracy z Właścicielami i Menadżerami procesów,
   • analizie i doskonaleniu procesów z wykorzystaniem rozwiązań "Lean Management",
   • prowadzeniu warsztatów / szkoleń z metod i narzędzi zarządzania procesowego.
  3. Praktyczna znajomość notacji BPMN 2.0.

Twoje dodatkowe atuty, czyli wymagania pożądane

  1. Wykształcenie wyższe najlepiej na kierunku Zarządzanie lub Ekonomia lub Informatyka ze specjalizacją w obszarze zarządzania procesami lub analizy/optymalizacji procesów.
  2. Posiadanie doświadczenia w:
   • tworzeniu dokumentacji procesowej za pomocą oprogramowania Adonis;
   • zarządzaniu architekturą procesową organizacji;
   • wdrażaniu i rozwijaniu systemów zarządzania, w tym podejścia procesowego (najlepiej w organizacji z sektora administracji publicznej);
   • zarządzaniu projektami i wdrażaniu zmian;
   • digitalizacji i robotyzacji procesów.
  3. Certyfikaty z zakresu systemów zarządzania i podejścia procesowego, modelowania, doskonalenia "Lean Management" i monitorowania procesów.

Sprawdź co oferujemy

  1. Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę.
  2. Premie uzależnione od wyników pracy.
  3. Zniżki na wypoczynek w ośrodkach wypoczynkowych RARS.
  4. Dostęp do platformy językowej oraz innych platform edukacyjnych.
  5. Preferencyjne warunki ubezpieczenia na życie i opieki medycznej.
  6. Pakiet w ramach ZFŚS oferujący między innymi:
   • dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz dzieci pracowników,
   • dodatek świąteczny.

Chcę aplikować. Jakie dokumenty mam złożyć?

  1. Życiorys (CV).
  2. Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu / niewyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Gdzie złożyć dokumenty?

Dokumenty należy składać w terminie do: 25 listopada 2023 r. (decyduje data wpływu oferty do Agencji) koniecznie z dopiskiem na CV oraz kopercie / w temacie wiadomości e-mail: „Ogłoszenie nr RARS 68/Z/BRK/08/23”:

Rządowa Agencja Rezerw Startegicznych
ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa

 • osobiście w siedzibie Centrali RARS w godzinach 7.30-15.30 Recepcja RARS, XI piętro.

Kto przetwarza moje dane osobowe i na jakich zasadach?

  1. Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych (adres siedziby: 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45), jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.
  2. Dane osobowe w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy, tj. obejmujące: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, przetwarzane są w celu zawarcia umowy o pracę (art. 6 ust. 1 lit. b RODO*), natomiast inne dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie i bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  3. Do przetwarzania przez pracodawcę danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tzw. szczególne kategorie danych osobowych), niezbędna jest zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym momencie.
  4. Dane osobowe przetwarzane są nie dłużej, niż do zakończeniu naboru, a w przypadku zatrudnienia osoby, której dane osobowe dotyczą – przez okres ustalony powszechnymi przepisami prawa pracy.
  5. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje:
  • prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  • prawo do usunięcia danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody,
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
  1. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
  2. Podanie w dokumentach rekrutacyjnych danych osobowych w zakresie wynikającym z 221 Kodeksu pracy jest niezbędne do ubiegania się o zatrudnienie w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
  3. Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Prezesa RARS inspektorem ochrony danych osobowych poprze mail: iod@rars.gov.pl lub tel.: 22 360 92 37.

  * Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.).

Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Edyta Marczyszyn (28.08.2023)
Pierwsza publikacja: Joanna Uznańska (28.08.2023)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (26.10.2023)
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
Język migowy Certyfikaty Logo BIP Elektroniczna Skrzynka Podawcza