[Archiwum] Oferta pracy nr RARS 69/Z/BZ/09/23

29 Sep 2023, 11:13

Dołącz do Biura Zakupów jako:

Główny/Starszy Specjalista w Dziale Zakupów

Liczba stanowisk
1
Wymiar etatu
1
Ważne do
6 października 2023 r.
Miejsce pracy
Centrala RARS

Czym będziesz się zajmować

    1. Wsparcie w pozyskaniu i ustalaniu specyfikacji technicznej oraz funkcjonalnej produktów i usług.
    2. Przygotowywanie, przeprowadzanie oraz dokumentowanie postępowań o dokonanie zakupu.
    3. Badanie i analiza rynku dostawców, pozyskiwanie informacji handlowych.
    4. Opracowywanie zapytań ofertowych.
    5. Uczestnictwo w pracach komisji przetargowej i opiniowanie wniosków.
    6. Prowadzenie negocjacji.
    7. Opracowywanie planu zakupów, projektów umów.
    8. Sporządzanie okresowych sprawozdań i raportów.
    9. Przegląd i ocena strategii dla poszczególnych kategorii zakupowych
    10. Współpraca z innymi jednostkami w zakresie realizacji potrzeb zakupowych.

Sprawdź, czy spełniasz niezbędne wymagania

    1. Wyższe wykształcenie.
    2. Starszy Specjalista – 2 lata, Główny Specjalista- 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku.
    3. Znajomość
      1. procesów zakupowych oraz mechanizmów zarządzania dostawcami.
      2. rynku w zakresie sektorów będących w przedmiocie zainteresowania RARS.
      3. podstawowych aktów prawnych dotyczących funkcjonowania RARS.
      4. obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office.
    4. Umiejętność planowania strategii zakupowych oraz analizy i optymalizacji wydatków
    5. Prawo jazdy kat B.
    6. Wysoko rozwinięte umiejętności negocjacyjne i świadomość biznesowa.
    7. Umiejętność sporządzania pism urzędowych, umów, raportów i analiz.
    8. Samodzielność w działaniu.
    9. Wysokie kompetencje interpersonalne oraz umiejętności pracy w zespole.
    10. Odporność na stres i asertywność.
    11. Zdolność analitycznego myślenia.
    12. Bardzo dobra organizacja pracy, terminowość, dokładność i nastawienie na realizację celów.

Twoje dodatkowe atuty, czyli wymagania pożądane

    1. Sukces w realizacji wysokowartościowych procesów zakupowych.
    2. Język angielski w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie.

Sprawdź co oferujemy

    1. Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę.
    2. Premie uzależnione od wyników pracy.
    3. Zniżki na wypoczynek w ośrodkach wypoczynkowych RARS.
    4. Dostęp do platformy językowej oraz innych platform edukacyjnych.
    5. Preferencyjne warunki ubezpieczenia na życie i opieki medycznej.
    6. Pakiet w ramach ZFŚS oferujący między innymi:
      • dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz dzieci pracowników,
      • dodatek świąteczny.

Chcę aplikować. Jakie dokumenty mam złożyć?

    1. Życiorys (CV).
    2. Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu / niewyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Gdzie złożyć dokumenty?

Dokumenty należy składać w terminie do: 6 października 2023 (decyduje data wpływu oferty do Agencji) koniecznie z dopiskiem na CV oraz kopercie / w temacie wiadomości e-mail: „Ogłoszenie nr RARS 69/Z/BZ/09/23”:

Rządowa Agencja Rezerw Startegicznych
ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa

  • osobiście w siedzibie Centrali RARS w godzinach 7.30-15.30 Recepcja RARS, XI piętro.

Kto przetwarza moje dane osobowe i na jakich zasadach?

    1. Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych (adres siedziby: 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45), jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.
    2. Dane osobowe w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy, tj. obejmujące: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, przetwarzane są w celu zawarcia umowy o pracę (art. 6 ust. 1 lit. b RODO*), natomiast inne dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie i bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
    3. Do przetwarzania przez pracodawcę danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tzw. szczególne kategorie danych osobowych), niezbędna jest zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym momencie.
    4. Dane osobowe przetwarzane są nie dłużej, niż do zakończeniu naboru, a w przypadku zatrudnienia osoby, której dane osobowe dotyczą – przez okres ustalony powszechnymi przepisami prawa pracy.
    5. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje:
    • prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
    • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
    • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
    • prawo do usunięcia danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody,
    • prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
    1. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
    2. Podanie w dokumentach rekrutacyjnych danych osobowych w zakresie wynikającym z 221 Kodeksu pracy jest niezbędne do ubiegania się o zatrudnienie w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
    3. Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Prezesa RARS inspektorem ochrony danych osobowych poprze mail: iod@rars.gov.pl lub tel.: 22 360 92 37.

    * Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.).

Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Pierwsza publikacja: Marta Bączkowska (04.09.2023)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (29.09.2023)
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
Język migowy Certyfikaty Logo BIP Elektroniczna Skrzynka Podawcza