Oferta pracy nr RARS 69/Z/BZ/09/23

29 Sep 2023, 11:13

Dołącz do Biura Zakupów jako:

Główny/Starszy Specjalista w Dziale Zakupów

Liczba stanowisk
1
Wymiar etatu
1
Ważne do
6 października 2023 r.
Miejsce pracy
Centrala RARS

Czym będziesz się zajmować

  1. Wsparcie w pozyskaniu i ustalaniu specyfikacji technicznej oraz funkcjonalnej produktów i usług.
  2. Przygotowywanie, przeprowadzanie oraz dokumentowanie postępowań o dokonanie zakupu.
  3. Badanie i analiza rynku dostawców, pozyskiwanie informacji handlowych.
  4. Opracowywanie zapytań ofertowych.
  5. Uczestnictwo w pracach komisji przetargowej i opiniowanie wniosków.
  6. Prowadzenie negocjacji.
  7. Opracowywanie planu zakupów, projektów umów.
  8. Sporządzanie okresowych sprawozdań i raportów.
  9. Przegląd i ocena strategii dla poszczególnych kategorii zakupowych
  10. Współpraca z innymi jednostkami w zakresie realizacji potrzeb zakupowych.

Sprawdź, czy spełniasz niezbędne wymagania

  1. Wyższe wykształcenie.
  2. Starszy Specjalista – 2 lata, Główny Specjalista- 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku.
  3. Znajomość
   1. procesów zakupowych oraz mechanizmów zarządzania dostawcami.
   2. rynku w zakresie sektorów będących w przedmiocie zainteresowania RARS.
   3. podstawowych aktów prawnych dotyczących funkcjonowania RARS.
   4. obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office.
  4. Umiejętność planowania strategii zakupowych oraz analizy i optymalizacji wydatków
  5. Prawo jazdy kat B.
  6. Wysoko rozwinięte umiejętności negocjacyjne i świadomość biznesowa.
  7. Umiejętność sporządzania pism urzędowych, umów, raportów i analiz.
  8. Samodzielność w działaniu.
  9. Wysokie kompetencje interpersonalne oraz umiejętności pracy w zespole.
  10. Odporność na stres i asertywność.
  11. Zdolność analitycznego myślenia.
  12. Bardzo dobra organizacja pracy, terminowość, dokładność i nastawienie na realizację celów.

Twoje dodatkowe atuty, czyli wymagania pożądane

  1. Sukces w realizacji wysokowartościowych procesów zakupowych.
  2. Język angielski w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie.

Sprawdź co oferujemy

  1. Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę.
  2. Premie uzależnione od wyników pracy.
  3. Zniżki na wypoczynek w ośrodkach wypoczynkowych RARS.
  4. Dostęp do platformy językowej oraz innych platform edukacyjnych.
  5. Preferencyjne warunki ubezpieczenia na życie i opieki medycznej.
  6. Pakiet w ramach ZFŚS oferujący między innymi:
   • dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz dzieci pracowników,
   • dodatek świąteczny.

Chcę aplikować. Jakie dokumenty mam złożyć?

  1. Życiorys (CV).
  2. Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu / niewyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Gdzie złożyć dokumenty?

Dokumenty należy składać w terminie do: 6 października 2023 (decyduje data wpływu oferty do Agencji) koniecznie z dopiskiem na CV oraz kopercie / w temacie wiadomości e-mail: „Ogłoszenie nr RARS 69/Z/BZ/09/23”:

Rządowa Agencja Rezerw Startegicznych
ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa

 • osobiście w siedzibie Centrali RARS w godzinach 7.30-15.30 Recepcja RARS, XI piętro.

Kto przetwarza moje dane osobowe i na jakich zasadach?

  1. Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych (adres siedziby: 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45), jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.
  2. Dane osobowe w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy, tj. obejmujące: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, przetwarzane są w celu zawarcia umowy o pracę (art. 6 ust. 1 lit. b RODO*), natomiast inne dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie i bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  3. Do przetwarzania przez pracodawcę danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tzw. szczególne kategorie danych osobowych), niezbędna jest zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym momencie.
  4. Dane osobowe przetwarzane są nie dłużej, niż do zakończeniu naboru, a w przypadku zatrudnienia osoby, której dane osobowe dotyczą – przez okres ustalony powszechnymi przepisami prawa pracy.
  5. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje:
  • prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  • prawo do usunięcia danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody,
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
  1. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
  2. Podanie w dokumentach rekrutacyjnych danych osobowych w zakresie wynikającym z 221 Kodeksu pracy jest niezbędne do ubiegania się o zatrudnienie w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
  3. Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Prezesa RARS inspektorem ochrony danych osobowych poprze mail: iod@rars.gov.pl lub tel.: 22 360 92 37.

  * Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.).

Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Pierwsza publikacja: Marta Bączkowska (04.09.2023)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (29.09.2023)
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
Język migowy Certyfikaty Logo BIP Elektroniczna Skrzynka Podawcza