[Archiwum] Ogłoszenie nr RARS 70/Z/BT/09/23

13 Oct 2023, 14:20

Dołącz do Biura Teleinformatyki jako:

Główny/Starszy Specjalista w Dziale Projektów Biznesowych

Liczba stanowisk
1
Wymiar etatu
1
Ważne do
31 października 2023 r.
Miejsce pracy
Centrala RARS

Czym będziesz się zajmować

  1. Prowadzenie komunikacji z klientem wewnętrznym w zakresie tworzonych nowych rozwiązań IT.
  2. Prowadzenie komunikacji z wykonawcami.
  3. Projektowanie rozwiązania bazując na wymaganiach biznesowych.
  4. Modelowanie procesów biznesowych, a także optymalizacja istniejących.
  5. Przeprowadzanie konsultacji w trakcie tworzenia rozwiązania i wskazanie potencjalnych ryzyk projektowych.
  6. Dbanie o relacje z klientem wewnętrznym i realizacja jego potrzeb biznesowych.
  7. Nadzór nad zawartymi umowami.
  8. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz raportów.
  9. Przygotowywanie projektów dokumentów:
   • Umów,
   • OPZ.
  10. Wytwarzanie notatek dotyczących analiz oraz ustaleń.
  11. Wytwarzanie dokumentów dotyczących testów oprogramowania.
  12. Weryfikacja wykonanej pracy w zgodzie z wymaganiami biznesowymi.

Sprawdź, czy spełniasz niezbędne wymagania

  1. Wymagane wykształcenie wyższe związane z IT.
  2. Starszy Specjalista – 2 lata stażu pracy/doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z IT;Główny Specjalista – 3 lata stażu pracy/doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z IT.
  3. Znajomość notacji BPMN na poziomie pozwalającym zamodelować procesy biznesowe zrozumiałe dla odbiorcy niedoświadczonego.
  4. Znajomość dowolnej metodyki zarządzania projektami.
  5. Doświadczenie w pracy projektowej z zakresu IT.
  6. Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej.
  7. Umiejętność logicznego myślenia.
  8. Kreatywność w działaniu.
  9. Odporność na stres i pracę pod presją czasu.
  10. Komunikatywność.
  11. Zdolność do pracy w zespole.
  12. Pozytywne nastawienie do ludzi i łatwość w nawiązywaniu relacji.
  13. Łatwa adaptacja do środowiska pracy, szczególnie poznania branży klienta.

Twoje dodatkowe atuty, czyli wymagania pożądane

  1. Mile widziana znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

Sprawdź co oferujemy

  1. Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę.
  2. Premie uzależnione od wyników pracy.
  3. Zniżki na wypoczynek w ośrodkach wypoczynkowych RARS.
  4. Preferencyjne warunki ubezpieczenia na życie i opieki medycznej.
  5. Pakiet w ramach ZFŚS oferujący między innymi:
   • dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz dzieci pracowników,
   • dodatek świąteczny.

Chcę aplikować. Jakie dokumenty mam złożyć?

  1. Życiorys (CV)
  2. Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu / niewyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  3. Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na poddanie się procedurze dopuszczenia do informacji niejawnych.

Gdzie złożyć dokumenty?

Dokumenty należy składać w terminie do 31 października 2023 (decyduje data wpływu oferty do Agencji) koniecznie z dopiskiem na CV oraz kopercie / w temacie wiadomości e-mail: „Ogłoszenie nr RARS 70/Z/BT/09/23”.

Rządowa Agencja Rezerw Startegicznych
ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa

 • osobiście w siedzibie Centrali RARS w godzinach 7.30-15.30 Recepcja RARS, XI piętro.

Kto przetwarza moje dane osobowe i na jakich zasadach?

  1. Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych (adres siedziby: 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45), jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.
  2. Dane osobowe w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy, tj. obejmujące: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, przetwarzane są w celu zawarcia umowy o pracę (art. 6 ust. 1 lit. b RODO*), natomiast inne dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie i bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  3. Do przetwarzania przez pracodawcę danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tzw. szczególne kategorie danych osobowych), niezbędna jest zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym momencie.
  4. Dane osobowe przetwarzane są nie dłużej, niż do zakończeniu naboru, a w przypadku zatrudnienia osoby, której dane osobowe dotyczą – przez okres ustalony powszechnymi przepisami prawa pracy.
  5. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje:
  • prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  • prawo do usunięcia danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody,
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
  1. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
  2. Podanie w dokumentach rekrutacyjnych danych osobowych w zakresie wynikającym z 221 Kodeksu pracy jest niezbędne do ubiegania się o zatrudnienie w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
  3. Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Prezesa RARS inspektorem ochrony danych osobowych poprze mail: iod@rars.gov.pl lub tel.: 22 360 92 37.

  * Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.).

Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Karolina Sochańska-Domagała (15.09.2023)
Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska (15.09.2023)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (13.10.2023)
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
Język migowy Certyfikaty Logo BIP Elektroniczna Skrzynka Podawcza