[Archiwum] Oferta pracy nr RARS 3/Z/BBK/01/24

09 Feb 2024, 09:38

Dołącz do Biura Bezpieczeństwa i Kontroli jako:

Kontroler w Dziale Kontroli (umowę na zastępstwo)

Liczba stanowisk
1
Wymiar etatu
1
Ważne do
29 lutego 2024 r.
Miejsce pracy
Centrala RARS

Czym będziesz się zajmować

  1. Współudział w opracowaniu planów Kontroli.
  2. Opracowywanie programów kontroli planowych i doraźnych.
  3. Przeprowadzanie identyfikacji i analizy ryzyka dla kontrolowanego zakresu.
  4. Ustalanie stanu faktycznego w zakresie działalności poddanej kontroli, oraz dokumentowanie ustaleń.
  5. Przeprowadzanie kontroli wewnętrznych.
  6. Monitorowanie stopnia realizacji zaleceń pokontrolnych.

Sprawdź, czy spełniasz niezbędne wymagania

  1. Wykształcenie wyższe magisterskie.
  2. Co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego/stażu pracy na stanowiskach związanych z: realizacją zadań z zakresu audytu/kontroli lub analizą danych.
  3. Znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, prawa energetycznego, kodeksu postępowania administracyjnego.
  4. Profesjonalizm w realizacji powierzonych zadań oraz ukierunkowanie na interes publiczny.
  5. Zdolność analitycznego myślenia, rozwiązywania problemów.
  6. Umiejętność redagowania tekstów i syntetycznego wyrażania myśli w formie ustnej i pisemnej.
  7. Dobra organizacja pracy własnej, także w warunkach stresu i pod presją czasu.
  8. Umiejętność współpracy i budowania relacji.
  9. Nastawienie na rozwój zawodowy.
  10. Praktyczna znajomość obsługi pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook);
  11. gotowość do wykonywania zadań poza siedzibą RARS (w tym w ramach delegacji służbowych).
  12. Prawo jazdy kat. B.

Twoje dodatkowe atuty, czyli wymagania pożądane

  1. Aplikacja kontrolerska NIK.
  2. Ukończone studia podyplomowe z zakresu audytu lub kontroli wewnętrznej.
  3. Znajomość przepisów prawa zamówień publicznych.

Sprawdź co oferujemy

  1. Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę.
  2. Możliwość rozwoju i współpracy z ekspertami.
  3. Premie uzależnione od wyników pracy.
  4. Zniżki na wypoczynek w ośrodkach wypoczynkowych.
  5. Preferencyjne warunki ubezpieczenia na życie.
  6. Pakiet w ramach ZFŚS oferujący między innymi:
   • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz dzieci pracowników.
   • Dodatek świąteczny.

Chcę aplikować. Jakie dokumenty mam złożyć?

  1. Życiorys (CV).
  2. Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu / niewyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  3. Zgoda na poddanie się procedurze dopuszczenia do informacji niejawnych.

 

Gdzie złożyć dokumenty?

Dokumenty należy składać w terminie do: 29 lutego 2024 r. (decyduje data wpływu oferty do Agencji) koniecznie z dopiskiem na CV oraz kopercie / w temacie wiadomości e-mail: „Ogłoszenie nr RARS 3/Z/BBK/01/24”.

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa

 • osobiście w siedzibie Centrali RARS w godzinach 7.30-15.30 Recepcja RARS, XI piętro.

Kto przetwarza moje dane osobowe i na jakich zasadach?

  1. Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych (adres siedziby: 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45), jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.
  2. Dane osobowe w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy, tj. obejmujące: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, przetwarzane są w celu zawarcia umowy o pracę (art. 6 ust. 1 lit. b RODO*), natomiast inne dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie i bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  3. Do przetwarzania przez pracodawcę danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tzw. szczególne kategorie danych osobowych), niezbędna jest zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym momencie.
  4. Dane osobowe przetwarzane są nie dłużej, niż do zakończeniu naboru, a w przypadku zatrudnienia osoby, której dane osobowe dotyczą – przez okres ustalony powszechnymi przepisami prawa pracy.
  5. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje:
  • prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  • prawo do usunięcia danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody,
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
  1. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
  2. Podanie w dokumentach rekrutacyjnych danych osobowych w zakresie wynikającym z 221 Kodeksu pracy jest niezbędne do ubiegania się o zatrudnienie w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
  3. Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Prezesa RARS inspektorem ochrony danych osobowych poprze mail: iod@rars.gov.pl lub tel.: 22 360 92 37.

  * Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.).

Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Karolina Sochańska-Domagała (10.01.2024)
Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska (10.01.2024)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (09.02.2024)
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
Język migowy Certyfikaty Logo BIP Elektroniczna Skrzynka Podawcza