[Archiwum] Oferta pracy nr RARS 09/Z/BO/02/24

06 Feb 2024, 16:03

Dołącz do Biura Operacyjnego jako:

Kierownik w Dziale Zarządzania Nieruchomościami

Liczba stanowisk
1
Wymiar etatu
1
Ważne do
27 lutego 2024 r.
Miejsce pracy
Centrala RARS

Czym będziesz się zajmować

  1. Przygotowanie projektu strategii w zakresie wykorzystania nieruchomości Agencji oraz wykonywanie zadań w zakresie nadzoru nad jej wdrażaniem.
  2. Współpraca z komórkami wewnętrznymi w zakresie modernizacji i wyposażania obiektów magazynowych w odpowiednie urządzenia.
  3. Koordynowanie i nadzorowanie spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami użytkowanymi.
  4. Sporządzanie planu na roboty budowlane, planu remontów i konserwacji budynków i budowli oraz opracowywanie sprawozdań z ich realizacji.
  5. Przygotowywanie dokumentacji technicznej dotyczącej opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót remontowych i inwestycyjnych budynków, budowli i instalacji w Agencji.
  6. Opracowywanie projektów umów dotyczących realizacji robót inwestycyjnych i remontowych oraz konserwacji budynków, budowli i instalacji.
  7. Udział w komisjach powoływanych do odbioru robót remontowych i inwestycyjnych obowiązki i najważniejsze zadania.

Sprawdź, czy spełniasz niezbędne wymagania

  1. Wykształcenie wyższe w kierunku: Zarządzanie, Ekonomia, Finanse, Prawo, Administracja.
  2. Staż pracy: minimum 4 lata na stanowisku kierowniczym, w tym minimum 2 lata doświadczenia w zakresie gospodarki nieruchomościami.
  3. Znajomość mechanizmów związanych z zarządzaniem nieruchomościami.
  4. Znajomość przepisów związanych z bezpieczeństwem eksploatacji urządzeń technicznych, budynków i budowli oraz ochroną środowiska.
  5. Znajomość podstawowych aktów prawnych dotyczących funkcjonowania RARS.
  6. Umiejętność kierowania zespołem, zdolności organizacyjne, dokładność, rzetelność, punktualność, samodzielność, inicjatywa i dynamizm w działaniu.
  7. Umiejętność planowania.
  8. Umiejętność analizy i optymalizacji wydatków.
  9. Wysoko rozwinięte umiejętności negocjacyjne i świadomość biznesowa.
  10. Umiejętność sporządzania pism urzędowych, umów, raportów i analiz.
  11. Wysokie kompetencje interpersonalne oraz umiejętność pracy w zespole.
  12. Samodzielność w działaniu, zdolność analitycznego myślenia, odporność na stres, asertywność.
  13. Bardzo dobra organizacja pracy, terminowość, dokładność i nastawienie na realizację celów.
  14. Posiadanie Prawa jazdy kat. B.
  15. Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym, w mowie i piśmie.
  16. Bardzo dobra znajomość MS Office, w szczególności MS Excel.

Twoje dodatkowe atuty, czyli wymagania pożądane

  1. Staż pracy: 5 lat, w tym 3 lata na stanowisku kierowniczym.
  2. Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych.
  3. Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Sprawdź co oferujemy

  1. Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę.
  2. Możliwość rozwoju i współpracy z ekspertami.
  3. Premie uzależnione od wyników pracy.
  4. Zniżki na wypoczynek w ośrodkach wypoczynkowych.
  5. Preferencyjne warunki ubezpieczenia na życie.
  6. Pakiet w ramach ZFŚS oferujący między innymi:
   • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz dzieci pracowników.
   • Dodatek świąteczny.

Chcę aplikować. Jakie dokumenty mam złożyć?

  1. Życiorys (CV).
  2. Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu / niewyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Gdzie złożyć dokumenty?

Dokumenty należy składać w terminie do: 27 lutego 2024 r. (decyduje data wpływu oferty do Agencji) koniecznie z dopiskiem na CV oraz kopercie / w temacie wiadomości e-mail: „Ogłoszenie nr RARS 09/Z/BO/02/24”.

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa

 • osobiście w siedzibie Centrali RARS w godzinach 7.30-15.30 Recepcja RARS, XI piętro.

Kto przetwarza moje dane osobowe i na jakich zasadach?

  1. Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych (adres siedziby: 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45), jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.
  2. Dane osobowe w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy, tj. obejmujące: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, przetwarzane są w celu zawarcia umowy o pracę (art. 6 ust. 1 lit. b RODO*), natomiast inne dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie i bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  3. Do przetwarzania przez pracodawcę danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tzw. szczególne kategorie danych osobowych), niezbędna jest zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym momencie.
  4. Dane osobowe przetwarzane są nie dłużej, niż do zakończeniu naboru, a w przypadku zatrudnienia osoby, której dane osobowe dotyczą – przez okres ustalony powszechnymi przepisami prawa pracy.
  5. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje:
  • prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  • prawo do usunięcia danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody,
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
  1. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
  2. Podanie w dokumentach rekrutacyjnych danych osobowych w zakresie wynikającym z 221 Kodeksu pracy jest niezbędne do ubiegania się o zatrudnienie w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
  3. Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Prezesa RARS inspektorem ochrony danych osobowych poprze mail: iod@rars.gov.pl lub tel.: 22 360 92 37.

  * Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.)

Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Karolina Sochańska-Domagała (06.02.2024)
Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska (06.02.2024)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (06.02.2024)
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
Język migowy Certyfikaty Logo BIP Elektroniczna Skrzynka Podawcza