Obowiązek informacyjny dla osób składających oferty realizowane w ramach Projektu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

25 września 2023

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.

Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: kancelaria@miir.gov.pl lub pisemnie, przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora.

Podmiot przetwarzający

Minister Zdrowia pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej POIiŚ 2014-2020 jest podmiotem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe na podstawie porozumienia zawartego z administratorem (tzw. procesorem).

Podmiot przetwarzający umożliwił przetwarzanie Pani /Pana danych osobowych Agencji Rezerw Materiałowych (tzw. Beneficjent) zgodnie z Umową o dofinansowanie nr POIS.09.02.00-0188/20-00/1233/2020/148.

Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@miir.gov.pl lub pisemnie, przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Może się Pani/Pan również skontaktować z inspektorem ochrony danych Agencji Rezerw Materiałowych, która jest beneficjentem Projektu poprzez adres poczty elektronicznej: iod@arm.gov.pl.

Cel przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby realizacji POIiŚ 2014-2020, w tym w szczególności w celu realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w związku z:

 1. realizacją ciążącego na administratorze obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit c RODO) wynikającego z następujących przepisów prawa:
  1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
  2. rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi,
  3. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012,
  4. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,
  5. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego,
  6. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 2. wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub ze sprawowaniem władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
 3. realizacją umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną, a przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do jej zawarcia oraz wykonania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Informacja o odbiorcach

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione organom upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem, a w szczególności:

 1. podmiotom, którym Instytucja Zarządzająca POIiŚ 2014-2020 powierzyła wykonywanie zadań związanych z realizacją Programu, w tym w szczególności podmioty pełniące funkcje Instytucji Pośredniczących i Wdrażających,
 2. instytucjom, organom i agencjom Unii Europejskiej (UE), a także innym podmiotom, którym UE powierzyła wykonywanie zadań związanych z wdrożeniem POIiŚ 2014-2020,
 3. pomiotom świadczącym usługi, w tym związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności, w szczególności dostawcy rozwiązań IT i operatorzy telekomunikacyjni.

Kategorie danych

Administrator może przetwarzać różne rodzaje danych[1], w tym przede wszystkim:

 1. dane identyfikacyjne, w tym w szczególności: imię, nazwisko, miejsce zatrudnienia /formę prowadzenia działalności gospodarczej, stanowisko; w niektórych przypadkach także PESEL, NIP, REGON,
 2. dane dotyczące zatrudnienia, w tym w szczególności: otrzymywane wynagrodzenie oraz wymiar czasu pracy,
 3. dane kontaktowe, w tym w szczególności: adres e-mail, nr telefonu, nr fax, adres do korespondencji,
 4. dane o charakterze finansowym, w tym szczególności: nr rachunku bankowego, kwotę przyznanych środków, informacje dotyczące nieruchomości (nr działki, nr księgi wieczystej, nr przyłącza gazowego).

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie krótszy niż 10 lat od dnia przyznania ostatniej pomocy w ramach POIiŚ 2014-2020 – z równoczesnym uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. prawo do sprostowania swoich danych,
 3. prawo do usunięcia swoich danych – jeśli nie zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 14 ust. 3 RODO
 4. prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych
 5. prawo do przenoszenia swoich danych – jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy: w celu jej zawarcia lub realizacji (w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ora z w sposób zautomatyzowany[2],
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych – jeśli przetwarzanie odbywa się w celu wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, powierzonej administratorowi,
 7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w przypadku, gdy osoba uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne krajowe przepisy regulujące kwestię ochrony danych osobowych, obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej.

Dodatkowe informacje

Dane pozyskiwane są bezpośrednio od osób, których one dotyczą, albo od instytucji i podmiotów zaangażowanych w realizację Programu, w tym w szczególności od wnioskodawców, beneficjentów, partnerów.

Podanie danych jest wymogiem niezbędnym do realizacji ww. celów. Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z przepisów prawa, w tym uniemożliwiają udział w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.


[1] informacje podawane w przypadku wykonywania obowiązku informacyjnego na podstawie art. 14 RODO

[2] do automatyzacji procesu przetwarzania danych osobnych wystarczy, że dane te są zapisane na dysku komputera

Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Stworzony przez: Urszula Obrębska, 06 lipca 2020 00:00
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska, 07 lipca 2020 12:30
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska, 25 września 2023 12:02
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
Język migowy Certyfikaty Logo BIP Elektroniczna Skrzynka Podawcza